Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Struktura Urzędu

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 


Beata Pietrzyk - kierownik referatu
pokój nr 106

tel. (59) 815-24-21Do zadań stanowiska d/s organizacji i kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 2. Opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy.
 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników.
 5. Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
 6. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
 7. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
 8. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 9. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników.
 10. Organizacja i prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników.
 11. Kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych.
 12. Kompletowanie obowiązujących do zatrudnienia dokumentów łącznie ze skierowaniem z PUP w Słupsku dot. pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.
 13. Sporządzanie umów o pracę z nowozatrudnionymi pracownikami i przekazywanie kopii umów do PUP.
 14. Sporządzanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom, w tym zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
 15. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako kierownika zakładu pracy.
 16. Koordynowanie kontroli wewnętrznej podejmowanej w stosunku do pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych i podległych Gminie Ustka.
 17. Wykonywanie zadań wyborczych i referendalnych, nałożonych na Gminę przepisami prawa.
 18. Przyjmowanie pism i obwieszczeń sądowych i komorniczych.
 19. Wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na obszarze Gminy lub jej części oraz prowadzenie ewidencji decyzji o zezwoleniu na zbiórki.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta
 21. Bieżąca konserwacja budynku administracyjnego Urzędu, zapewnienie dostępności mediów, łączności telefonicznej i fax, zerowanie instalacji elektrycznej, bezpieczeństwo p.poż. (ważność gaśnic), współpraca z właściwymi służbami w zakresie eksploatacji kotłowni gazowej.
 22. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku urzędu oraz terenu wokół budynku.
 23. Nadzór nad praca pracowników obsługi- występowanie z wnioskami premiowymi.
 24. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową, rozliczanie kart drogowych kierowcy i czasu pracy.
 25. Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej i odzież roboczą.

 


Agata Płotka
pokój nr 106
tel. (59) 815-24-08Do zadań na stanowisku ds. funkcjonowania promocji Gminy i kultury należy w szczególności:

1. Organizacja spotkań Wójta z kontrahentami i przedstawicielami władz
2. Przygotowywanie projektów folderów i innych materiałów promocyjnych Gminy oraz nadzór nad ich właściwym wykonaniem.
3. Organizacja współpracy partnerskiej miedzy Gminą Ustka a gminami w kraju i zagranicą.
4. Współpraca z mediami w celach promocji Gminy.

 


Justyna Socha
pokój nr 5
tel. (59) 815-24-26Do zadań na stanowisku ds. ewidencji ludności należy w szczególności:

1. Prowadzenie kartotek mieszkańców stałych, kartotek pobytu czasowego obywateli polskich i rejestru cudzoziemców.
2. Prowadzenie kontroli i nadzoru nad osobami prowadzącymi wykazy osób podlegających zameldowaniu.
3. Przekazywanie kart KOM o fakcie zameldowania na pobyt stały i czasowy do innych organów meldunkowych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
5. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz wydawanie poświadczeń zameldowania.
6. Udzielanie informacji adresowych w granicach gminy.
7. Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem systemu PESEL.
8. Współpraca z organami Policji, Sztabami Wojskowymi , USC, szpitalami, szkołami w zakresie ewidencji ludności.
9. Sporządzanie i aktualizacja rejestru wyborców.
10. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach.
11. Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 


Daria Mieszkowska
pokój nr 5
tel. (59) 815-24-26Do zadań na stanowisku ds. dowodów osobistych, obronnych, obrony cywilnej należy w szczególności:

1. Przyjmowanie wniosków o wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
2. Prowadzenie i aktualizacja teczek dowodów osobistych.
3. Współpraca z Ministerstwem Spraw \wewnętrznych i administracji w zakresie nadawania i zmian numerów PESEL.

 


Anna Żupnik
pokój nr 6
tel. (59) 815-24-22Do zadań na stanowisku d/s ds. gospodarki, kultury fizycznej i zdrowia należy w szczególności:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej - prowadzenie całokształtu spraw oraz pomoc osobom zainteresowanym w rejestracji działalności gospodarczej.
 2. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy.
 3. Opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć gospodarczych.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie ewidencji udzielanych zezwoleń i wnoszonych wpłat.
 6. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących warunków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury.
 9. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług transportowych.
 10. Koordynacja działań związanych z sezonem letnim.
 11. Koordynacja działań związanych z ochroną zdrowia, opieką społeczną, sportem i oświatą mieszkańców Gminy.
 12. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym.
 13. Współpraca gminy z lokalnymi organizacjami turystycznymi i nadzór nad płatnością składek członkowskich
 14. Prowadzenie rejestru zabytków Gminy Ustka
 15. Współpraca z Centrum Kultury
 16. Organizowanie i nadzorowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie administrowanym przez gminę, w porozumieniu z Komendantem Gminnym OSP

 


Mariusz Kowalczyk
pokój nr 106
tel. (59) 815-24-21Do zadań na stanowisku ds. BHP należy w szczególności:Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań służby BHP w Urzędzie Gminy.

 


Natalia Słatwińska
pokój nr 113
tel. (59) 815-24-23Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady i Komisji Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, a w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników oraz współpraca w zakresie wyborów powszechnych i referendów ze stanowiskiem d/s organizacji i kadr.
2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji.
3. Obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady; organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady.
4. Opracowywanie materiałów z obrad, uchwał (postanowień), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich właściwym organom i na właściwe stanowiska pracy do realizacji.
5. Prowadzenie rejestru uchwał (postanowień) Rady Gminy Ustka, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji, wniosków radnych i interwencji posłów.
6. Powadzenie rejestru wydanych przez Wójta Gminy Ustka zarządzeń.
7. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji, ocen i wniosków.
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych.
9. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
10. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
11. Organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Ustka oraz ich organami, w tym:
1) organizacja zebrań wiejskich i wiejskich zebrań wyborczych;
2) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska wniosków zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru wniosków);
3) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska uchwał zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru uchwał.
12. Udostępnianie informacji dotyczących działania Rady Gminy Ustka oraz jej Komisji.

 


Biuro Obsługi Interesantów
Beata Salabura
Beata Dobrowolska
tel. (59) 814-60-44
814-60-45
814-60-46
boi@ustka.ug.gov.plDo zadań na stanowisku ds. obsługi interesantów należy w szczególności:

 1. Szczegółowa informacja o zakresie działania Urzędu.
 2. Informacja o kompetencjach innych urzędów celem załatwienia spraw przez interesantów.
 3. Wydawanie druków i pomoc w ich prawidłowym wypełnianiu przez interesantów.
 4. Wydawanie przygotowanych przez pracowników merytorycznych decyzji i pism stronom.
 5. Obsługa kserokopiarki oraz wykonywanie fotokopii dla interesantów i pobieranie z tego tytułu opłaty.
 6. Obsługa centrali telefonicznej i faksu.
 7. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 8. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 9. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i gminnych oraz ich udostępnianie petentom.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego urzędu oraz zapewnienie profesjonalnego niszczenia dokumentów wytworzonych w Urzędzie nie podlegających archiwizacji lub niszczonych po upływie okresu przechowywania.
 11. Gospodarka lokalami biurowymi oraz właściwe ich zabezpieczenie.
 12. Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w druki, formularze, materiały biurowe, tablice urzędowe i informacyjne, prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci.

 


Brygida Wytrwał
pokój nr 102
tel. (59) 815-24-01
urzad@ustka.ug.gov.plDo zadań na stanowisku ds. obsługi sekretariatu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kroniki Gminy oraz jej bieżąca aktualizacja.
 2. Przechowywanie zeszytów wyjść prywatnych i służbowych pracowników.
 3. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta , Zastępcę Wójta i Sekretarza.
 4. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 5. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem.
 6. Wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 7. Prowadzenie i zakup księgozbioru do biblioteki gminnej oraz prenumerata prasy.
 8. Współpraca z Pocztą Polską w zakresie przechowywania i odbioru korespondencji

 


Zbigniew Bobiński
Do zadań kierowcy należy w szczególności:

1. Obsługa wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i radnych.
2. Robienie zakupów na potrzeby Urzędu.
3. Dbałość o konserwację i estetyczny wygląd samochodu służbowego.

Do zadań robotnika gospodarczego - konserwatora należy w szczególności:

1. Dbałość o estetyczny wygląd placu wokół Urzędu.
2. Wykonywanie prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu.
3. Opieka nad wymiennikownią oraz pomieszczeniami piwnic w budynku.

Do zadań sprzątaczek należy utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń Urzędu.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.