Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Struktura Urzędu

Referat Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 


Kierownik Referatu ds. geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa:
Małgorzata Szymańska

tel. (59) 815-24-30
pokój nr 3


Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego należy w szczególności:

 1. Przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 2. Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru urbanistycznego i architektonicznego obiektów budowlanych na terenie gminy.
 3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem planów.
 4. Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przechowywanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie z nich odpisów i wyrysów.
 6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy przygotowanie wyników tej oceny oraz analiz wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 8. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.
 9. Zarządzanie i kierowanie pracą Referatu,
 10. Podpisywanie wniosków związanych z udzielaniem urlopów, zlecaniem pracy w godzinach nadliczbowych,
 11. Podleganie nadzorowi i odpowiedzialności za wykonywane zadania w Referacie przed Zastępcą Wójta Gminy.

 


Alicja Cybulska
pokój nr 1

tel. (59) 815 24 09


 

Do zadań stanowiska ds. ds. geodezji i sprzedaży gruntów należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw geodezyjnych i urządzeniowo - rolnych oraz nadzór nad zleconymi pracami geodezyjnymi.
2. Przejmowanie na własność gminy nieruchomości.
3. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ewidencją gruntów.
4. Prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.
5. Przekazywanie gruntów i nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi a gminą.
6. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości.
7. Przygotowywanie decyzji dotyczących wejścia na grunty i ograniczenia praw rzeczowych właściciela w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, badawczych i inwestycyjnych.
8. Naliczanie opłat podziałowych, planistycznych i adiacenckich oraz wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.

 


Beata Nowak
pokój nr 1
tel. (59) 815-24-31Do zadań stanowiska d/s gospodarki gruntami należy w szczególności:

1. Gospodarka mieniem komunalnym gminy:
1) przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne osobom fizycznym i prawnym,
2) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż mienia komunalnego,
3) przygotowywanie dokumentacji do przekazania spraw do Biura Notarialnego,
4) dzierżawy działek wchodzących w skład mienia komunalnego,
5) prowadzenie rejestru mienia komunalnego.
2. Uczestnictwo w przetargach dotyczących mienia AWRSP.
3. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą ogrodów działkowych.
4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów.
5. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy.

 


Monika Adamska
Weronika Wrześniak
pokój nr 2
tel. (59) 815-24-33 - M. Adamska
tel. (59) 815-24-56 - W. WrześniakDo zadań na stanowisku d/s budownictwa należy w szczególności:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji.
2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Przyjmowanie decyzji - pozwolenia na budowę oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy.
5. Prowadzenie zbiorów dokumentów dotyczących prowadzonych budów na terenie Gminy.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z lokalizacjami tymczasowymi podczas sezonu letniego.
7. Kontrola lokalizacji tymczasowych w zakresie ich zgodności posadowienia z rejestrem zgód na przedmiotowe lokalizacje.

 


Sylwester Ugorski
pokój nr 7
tel. (59) 815-24-34Do zadań na stanowisku d/s ochrony środowiska należy w szczególności:

1. Ustanawianie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stanowiących dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.
2. Nakazywanie użytkownikowi maszyn lub urządzeń technicznych wykonanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska włączenie do zobowiązania do unieruchomienia maszyny lub urządzenia technicznego.
3. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami.
4. Opracowanie długo i krótkoterminowych programów mających na celu ochronę środowiska oraz nadzór nad ich realizacją.
5. Wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji.
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami mającymi na celu ochronę środowiska.
7. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w części dotyczącej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości.
9. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów oraz za zniszczenie terenu zieleni , drzewa lub krzewu.
10. Uznawanie za park wiejski terenów, ustanowienie ich granic oraz sposobów wykonania ochrony.
11. Koordynacja działań mających na celu ochronę pomników przyrody.
12. Wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o uznanie za pomnik przyrody.
13. Współpraca z Zarządem Słowińskiego Parku Narodowego w celu ochrony obszarów wchodzących w jego skład.

 


Anna Dudka
pokój nr 7
tel. (59) 815-24-32Do zadań stanowiska d/s rolnictwa i gospodarki ziemią należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw i współdziałanie z kompetentnymi służbami w zakresie prawidłowej hodowli zwierząt oraz nadzór nad opieką weterynaryjną - nadzór nad znakowaniem zwierząt oraz prowadzenie rejestru zwierząt.
2. Nadzór nad prawidłową produkcją roślinną oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
3. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w sprawach własności i zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
4. Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem gruntów.
5. Prowadzenie teczek osobowych gospodarstw rolnych.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy w ramach udzielonych uprawnień, a w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy oraz na wyceny nieruchomości,
2) aktualizacja umów dzierżawnych mienia komunalnego,
3) prowadzenie rejestru gruntów rolnych podlegających dzierżawie.
7. Przyjmowanie wniosków oraz naliczanie wysokości należnego zwrotu podatku akcyzowego od paliwa.
8. Koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów.
9. Pomoc w tworzeniu i nadzór nad spółkami wodnymi.
10. Aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

 


Karolina Maciejczyk
pokój nr 2
tel. (59) 815 24 56Do zadań stanowiska d/s ochrony krajobrazu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną krajobraz, rewitalizacją oraz przeprowadzanie w tym zakresie stosownych procedur.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka.
 3. Współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji Gminy przy prowadzeniu ewidencji zabytków, tworzenie i realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, współpraca z konserwatorem Zabytków.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.