Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Struktura Urzędu

Referat Finansowo-Księgowy

SKARBNIK GMINY

 


Izabela Braczkowska
pokój nr 12
tel. (59) 815-24-01 Do zadań Skarbnika należy:
1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2. Kierowanie pracą Referatu finansowo - księgowego;
3. Realizowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
4. Nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi pod względem finansowym;
5. Kontrasygnowanie czynności mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
6. Współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
7. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
8. Opracowywanie projektów zakresów czynności dla podległych Skarbnikowi pracowników;
9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
10. Nadzór nad pracą Zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji Gminy oraz koordynacja jego działań

 


Urszula Perkowska (Z-ca Skarbnika), Elżbieta Leśniewska-Gałat, Jolanta Kopeć
pokój nr 10
tel. (59) 815-24-10
tel. (59) 815-24-11Do zadań stanowisk d/s księgowości budżetowej należą w szczególności:

 1. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach organu Gminy i w jednostce urzędu, analityka i syntetyka.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych po obrady Rady oraz projektów zarządzeń dotyczących uchwalenia budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
 3. Opracowywanie planu finansowego, ewidencjonowanie i terminowe rozliczanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
 4. Przygotowywanie dokumentów do wyboru banku do obsługi bankowej lub zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.
 5. Weryfikacja planów finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, ich zmian oraz wprowadzanie do systemu księgowego i ich ewidencja.
 6. Informowanie zainteresowanych jednostek o zmianach w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.
 7. Obsługa programu „Bestia”.
 8. Sprawdzanie sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych Gminy pod względem formalno - rachunkowym, wprowadzanie do systemu oraz ich ewidencja.
 9. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych Urzędu zgodnie z ewidencją księgową oraz zbiorczych sprawozdań do RIO i dysponentów przekazujących dotacje.
 10. Udział w pracach nad budżetem i analizami: półrocznymi i rocznymi.
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans budżetu i bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki.
 12. Sprawdzanie dowodów księgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod względem formalno-rachunkowym (przygotowanie, kompletowanie, wstępna kontrola rzetelności dokumentów, zgodności z planem finansowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych).
 13. Prowadzenie obsługi bankowej, tj. terminowe sporządzanie przelewów bankowych (płatność faktur, zwroty niewykorzystanych dotacji, zwrot dochodów budżetu państwa, przelew środków dla jednostek podległych Gminie itp.).
 14. Sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno-rachunkowym i ich ewidencja.
 15. Bieżąca analiza kont, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie Skarbnikowi, przygotowanie dokumentów dot. spraw spornych.
 16. Rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym spisu z natury majątku Gminy.
 17. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji na koniec roku.
 18. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 19. Rozliczanie delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 20. Wystawianie not księgowych, re-faktur oraz not korygujących.
 21. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczegółnych kartach w jednostce urzędu


Do zadań stanowiska d/s księgowości podatkowej należą w szczególności:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu:
  1. podatku rolnego od osób prawnych,
  2. podatku leśnego od osób prawnych,
  3. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  4. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. mandatów karnych.
 2. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru poszczególnych należności.
 3. Bieżąca analiza kształtowania się sald zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat.
 4. Pełne stosowanie zasad egzekucji należności celem maksymalnej likwidacji sald zaległych.
 5. Prowadzenie kontroli rachunkowo-kasowej inkasentów i sołtysów.
 6. Obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami.
 8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości osób prawnych.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 10. Prowadzenie analityki pozostałych środków trwałych oraz uzgodnień z kontem syntetycznym.
 11. Naliczanie amortyzacji i umorzenia zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Barbara Leśniewska, Adriana Wiaderna, Lena Iwan-Kucia
pokój nr 11

tel. (59) 815-24-14Do zadań stanowiska d/s księgowości podatkowej należą w szczególności:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu:
  1. podatku rolnego od osób fizycznych,
  2. podatku leśnego od osób fizycznych,
  3. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  4. opłaty za posiadanie psów,
  5. czynszu najmu lokali.
 2. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru poszczególnych należności.
 3. Bieżąca analiza kształtowania się sald zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat.
 4. Pełne stosowanie zasad egzekucji należności celem maksymalnej likwidacji sald zaległych.
 5. Prowadzenie kontroli rachunkowo-kasowej inkasentów i sołtysów.
 6. Obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłaty od posiadania psów.
 7. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami.
 8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości osób fizycznych.


Do zadań stanowiska d/s opłat i kontroli należą w szczególności:

 1. Przygotowywanie decyzji związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty i umarzaniem należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Windykacja należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatami za zajęcie pasa drogowego.
 3. Przeprowadzanie kontroli na terenie gminy celem weryfikacji przyjętych danych do wymiaru podatku i opłat
 4. Prowadzenie ewidencji opłat za zajęcie pasa drogowego
 5. Przyjmowanie, analizowanie, opiniowanie i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty i umarzaniem należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 7. Współpraca w zakresie wykonywania zadań z innymi komórkami Urzędu oraz właściwymi jednostkami i instytucjami.

Wioletta Dziuba
pokój nr 10
tel. (59) 815-24-12 Do zadań stanowiska d/s obsługi kasy należy w szczególności:

 1. Obsługa kasowa Urzędu Gminy Ustka oraz jednostek budżetowych podległych gminie:
  1. sporządzanie odrębnych raportów kasowych dla każdej z obsługiwanych jednostek,
  2. pobieranie i odprowadzanie gotówki z banku,
  3. przyjmowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wynikających z pracy jednostek.
 2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i przyjętych depozytów.
 3. Rozliczanie bloczków mandatów karnych.

 


Katarzyna Turska, Katarzyna Maroszek
pokój nr 8
tel. (59) 815-24-15Do zadań stanowisk d/s wymiaru podatku należy w szczególności:

 1. Wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego od gospodarki indywidualnej.
 2. Analiza i kontrola podatku rolnego , leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 3. Wymiar podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej, dokonywanie kontroli nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.
 4. Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatku i opłat oraz właściwego ich stosowania.
 5. Wystawianie nakazów płatniczych na wymierzone zobowiązania.
 6. Zakładanie i prowadzenie ewidencji wymiarowej.
 7. Przyjmowanie i opiniowanie odwołań od wymiaru oraz podań o ulgi, jak również przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 8. Rozpatrywanie wniosków o ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu nabycia gruntów osób prawnych i osób fizycznych - przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 9. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenie terminu płatności zobowiązania pieniężnego, umorzenie należności podatkowych w ramach uprawnień.
 10. Opracowanie sprawozdań o wymiarze zobowiązań pieniężnych dla osób prawnych i osób fizycznych oraz o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis
 11. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wielkości gospodarstwa dla osób fizycznych i prawnych.
 12. Przygotowywanie uchwał podatkowych w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Halina Kosieradzka, Weronika Śmietanka
pokój nr 9
tel. (59) 815-24-13Do zadań stanowiska d/s podatków i opłat od umów cywilnoprawnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji finansowej dotyczącej wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 2. Sporządzanie listy płac dla pracowników i innych czynności z tym związanych
 3. Zawieranie umów z inkasentami opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, rozliczanie oraz naliczanie prowizji.
 4. Prowadzenie ewidencji podatków od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za niezapłacone należności.
 5. Prowadzenie spraw płacowych związanych z zatrudnieniem wszystkich pracowników w Urzędzie Gminy, tj.: pracowników administracji, obsługi, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  2. sporządzanie list płac,
  3. wyliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  4. prowadzenie spraw ubezpieczeń,
  5. sporządzanie wniosku do ZUS Rp-7,
  6. sporządzanie sprawozdań do GUS – kwartalnych i rocznych.
 6. Naliczanie podatków od dochodów osobistych dla podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy, sporządzanie deklaracji w tym zakresie oraz rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym.
 7. Naliczanie składek ZUS oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Sporządzanie deklaracji ZUS i PFRON.
 9. Sporządzanie przelewów bankowych dotyczących płac, przelewów do US i ZUS, inkasa podatków i opłat.
 10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom - według potrzeb.
 11. Sporządzanie zbiorczych zestawień i potrąceń z list płac składek ZUS i wynagrodzeń.
 12. Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 13. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.
 14. Kompleksowe i terminowe naliczenie wymiaru podatku od środków transportowych oraz prowadzenie z tego tytułu odpowiednich rejestrów wymiarowych.
 15. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania, spłaty za lokale mieszkalne, przekształcenia w prawo własności oraz prowadzenie rejestru i ewidencji w tym zakresie.
 16. Współpraca przy sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej.
 17. Wyliczenie skutków obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
 18. Prowadzenie księgowości analitycznej oraz egzekucja:
  1. wieczystego użytkowania,
  2. przekształcenia w prawo własności,
  3. spłaty lokali mieszkalnych,
  4. podatku od środków transportowych.
 19. Prowadzenie egzekucji z tytułu zakupu nieruchomości na raty, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej oraz opłaty adiacenckiej.
 20. Okresowe uzgadnianie sald z dokumentacją i sporządzanie zestawień do kwartalnych sprawozdań budżetowych.
 21. Sporządzanie umów z inkasentami opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej.
 22. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej oraz podatku od środków transportowych.
 23. Sporządzanie wniosku o dotacje z budżetu państwa dotyczące opłaty uzdrowiskowej.
 24. Sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych.

Do zadań stanowiska d/s księgowości budżetowej należy w szczególności:

 1. Pełna obsługa w zakresie VAT tj wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczenia podatku VAT.
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej i należności z tytułu dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości.
 3. Egzekucja należności z tytułu dzierżaw i dzierżaw rolnych
 4. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących dzierżaw i dzierżaw rolnych oraz prowadzenie rejestru i ewidencji tym zakresie.
 5. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości oraz sporządzanie kwartalnych sprawozdań w tym zakresie.
 6. Rozliczanie i nadzór nad dotacjami udzielonymi i otrzymanymi przez Gminę.
 7. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach w jednostce urzędu.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.