Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Wywóz odpadów

Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2024 rok

Szanowni Mieszkańcy,

Z  powodu trwającego postępowania przetargowego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Ustka dziś udostępniamy harmonogramy na odbiór odpadów obowiązujące w miesiącu styczniu 2024 roku. Informujemy, że niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przekażemy Państwu harmonogramy na cały 2024 rok.  

Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok


Numer konta bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9315 0004 0000 7054 2000 0130


Szanowni Państwo, informujemy wszystkich Mieszkańców o konieczności złożenia nowych deklaracji ustalających wysokość opłaty za odpady komunalne na 2023 rok. Opłata za odpady komunalne w 2023 roku będzie obliczana na podstawie rocznego zużycia wody za rok 2022. Składając nową deklarację obligatoryjnie należy załączyć zaświadczenie o zużyciu wody za rok 2022, które Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. prześle Państwu wraz z fakturą za pobór wody w grudniu 2022 r.

Zgodnie z zapisem obowiązującej uchwały, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wynosi 10,00 zł za 1 m³ zużytej wody.

Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł za 1 m³ zużytej wody. Jednak maksymalna wysokość ulgi, jaką można pomniejszyć miesięczną opłatę to 15,00 zł.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 40,00 zł/ 1 m³

 • Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
 • – wzrost cen usług za odbiór odpadów;
 • – wzrost opłaty środowiskowej;
 • – wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców;
 • – wzrost cen paliwa;
 • – wzrost cen energii elektrycznej;
 • – wzrost płacy minimalnej.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na nadany Państwu indywidualny numer konta bankowego, u sołtysa lub w godzinach otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Ustka w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia – do 31 dnia tego miesiąca.

Przypominamy, iż nową deklarację na 2023 rok należy złożyć wraz zaświadczeniem potwierdzającym zużycie wody w 2022 roku w terminie do 10 lutego 2023 r.

 

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.
Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Ustka w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka do 10 marca 2023 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub telefonicznie 59 8 152 424 lub za pośrednictwem e-maila: s.motylak@ustka.ug.gov.pl
Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy Ustka.


 

Analiza stanu gospodarki odpadami: http://bip.ustka.ug.gov.pl/a,22308,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunlanymi.html

 


DEKLARACJE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. [PDF, 230kB]

ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Ustka w roku 2022 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (wersja edytowalna)


DODATKOWE INFORMACJE

 1. Uchwały, regulamin
 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 3. Rejestr Działalności Regulowanej
 4. Poziomy recyklingu
 5. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
 6. Miejsca zagospodarowania odpadów
 7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami
 9. Zużyty elektrosprzęt

infografika dot. styropianu