Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Wywóz odpadów

Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2024 rok

Szanowni Mieszkańcy,

Poniższe harmonogramy obowiązują od 1 lutego 2024 r.


Numer konta bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9315 0004 0000 7054 2000 0130

Szanowni Państwo,
informujemy wszystkich Mieszkańców o konieczności złożenia nowych deklaracji ustalających wysokość opłaty za odpady komunalne na 2024 rok. Opłata za odpady komunalne w 2024 roku będzie obliczana na podstawie rocznego zużycia wody za rok 2023. Składając nową deklarację obligatoryjnie należy załączyć zestawienie zużycia wody za rok 2023, które Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. prześle Państwu wraz z fakturą za pobór wody w grudniu 2023 r. 
Zgodnie z zapisem obowiązującej uchwały Nr LVIII.766.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2023 roku od 1 stycznia 2024 roku miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12,00 zł za 1 m³ zużytej wody.  Natomiast zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł za  1 m³ zużytej wody. Jednak maksymalna wysokość ulgi, o jaką można pomniejszyć miesięczną opłatę to 15,00 zł.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 48,00 zł/ 1 m³
Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
    • wzrost cen usług za odbiór odpadów; 
    • wzrost opłaty środowiskowej; 
    • wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców; 
    • wzrost cen paliwa; 
    • wzrost cen energii elektrycznej; 
    • wzrost płacy minimalnej. 
Ponadto informujemy, że uległ zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na nadany Państwu indywidualny numer konta bankowego, u sołtysa lub w godzinach otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Ustka w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia – do 15 lutego (poprzednio obowiązywał termin do 31 stycznia).

Przypominamy, iż nową deklarację na 2024 rok należy złożyć wraz zaświadczeniem potwierdzającym zużycie wody w 2023 roku w terminie do 10 lutego 2024.


 

Analiza stanu gospodarki odpadami: http://bip.ustka.ug.gov.pl/a,22308,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunlanymi.html

 


DEKLARACJE

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (obowiązuje na 2024 rok) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. [PDF, 230kB] (obowiązuje na 2023 rok)

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (wersja edytowalna)


DODATKOWE INFORMACJE

  1. Uchwały, regulamin
  2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  3. Rejestr Działalności Regulowanej
  4. Poziomy recyklingu
  5. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  6. Miejsca zagospodarowania odpadów
  7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  8. Analiza stanu gospodarki odpadami
  9. Zużyty elektrosprzęt

infografika dot. styropianu