Tuesday, 11 May 2010 16:23

Straż Gminna


Podejmowanie interwencji na zgłoszenie o naruszaniu porządku prawnego [PROCEDURA]
Wednesday, 12 May 2010 11:23

SCALA

  Dom Wypoczynkowo - Szkoleniowy "SCALA"

DANE TELEADRESOWE

Nazwa obiektu / kwatery

  Dom Wypoczynkowo - Szkoleniowy "SCALA"

Nazwisko

  

Imię

  

Ulica

  Nadmorska 6

Miejscowość

  76- 212 Rowy

Telefon domowy

  (059) 814 18 03

Telefon komórkowy

  0 693 642 834

Strona www

  www.scala-rowy.pl

Adres e-mail

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.WYPOSAŻENIE OBIEKTU
checkbox pokoj_os pokoje 1 osobowe checkbox pokoj_2 pokoje 2 osobowe checkbox pokoj_3 pokoje 3 osobowe
checkbox pokoj_4 pokoje 4 osobowe checkbox parking parking checkbox wyzywienie wyżywienie
checkbox lazienka łazienka checkbox tv telewizor   lodowka lodówka
checkbox natrysk natrysk checkbox kuchnia kuchnia   telefon telefon
  zwierzeta akceptacja zwierząt checkbox zwierzeta_zakaz zakaz zwierząt   grill grill
  ognisko ognisko   pole_namiotowe pole namiotowe   sport ping pong
checkbox plac_zabaw plac zabaw checkbox rower rowery   morze basen
INNE: sauna, gabinet kosmetyczny, masaż, siłownia, kaplica

 

LOKALIZACJA OBIEKTU

 Obiekt położony blisko morza (200 m), tuż przy Słowińskim Parku Narodowym, niedaleko jeziora Gardno.

 

OPIS OBIEKTU

Jest to nowy obiekt posiadający własną restaurację, kaplicę, gabinet masażu, gabinet kosmetyczny, saunę, siłownię, monitorowany parking. Może pomieścić 60 osób w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych.

 

 

Tuesday, 22 February 2011 13:59

Domek Letniskowy GromulscyDANE TELEADRESOWE
Nazwa obiektu / kwatery  DOMEK LETNISKOWY
Nazwisko  GROMULSKA
Imię  AGNIESZKA
Ulica  BURSZTYNOWA 2
Miejscowość  PODDĄBIE
Telefon domowy  59 8435-975
Telefon komórkowy  603 601 588
Strona www  www.poddabie.info.pl
Adres e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. WYPOSAŻENIE OBIEKTU
  pokoj_os pokoje 1 osobowe checkbox pokoj_2 pokoje 2 osobowe   pokoj_3 pokoje 3 osobowe
checkbox pokoj_4 pokoje wielo osobowe checkbox parking parking   wyzywienie wyżywienie
checkbox lazienka łazienka checkbox tv telewizor checkbox lodowka lodówka
checkbox natrysk natrysk checkbox kuchnia kuchnia   telefon telefon
checkbox zwierzeta akceptacja zwierząt   zwierzeta_zakaz zakaz zwierząt checkbox grill grill
  ognisko ognisko   pole_namiotowe pole namiotowe   sport ping pong
checkbox plac_zabaw plac zabaw   rower rowery   morze basen
INNE:LOKALIZACJA OBIEKTU
PODDĄBIE ul. Bursztynowa 2Tuesday, 20 April 2010 15:05

Pokoje do wynajęcia

  POKOJE DO WYNAJĘCIA

DANE TELEADRESOWE

Nazwa obiektu / kwatery

  Pokoje do wynajęcia

Nazwisko

  Kisiel 

Imię

  Marzena

Ulica

  Zapadłe 2a

Miejscowość

  Zapadłe

Telefon domowy

  (059) 840 45 65

Telefon komórkowy

  691 913 513

Strona www

  www.abcwypoczynku.pl

Adres e-mail

  WYPOSAŻENIE OBIEKTU
  pokoj_os pokoje 1 osobowe checkbox pokoj_2 pokoje 2 osobowe checkbox pokoj_3 pokoje 3 osobowe
checkbox pokoj_4 pokoje 4  osobowe checkbox parking parking   wyzywienie wyżywienie
checkbox lazienka łazienka checkbox tv telewizor checkbox lodowka lodówka
checkbox natrysk natrysk checkbox kuchnia kuchnia   telefon telefon
checkbox zwierzeta akceptacja zwierząt   zwierzeta_zakaz zakaz zwierząt checkbox grill grill
  ognisko ognisko checkbox pole_namiotowe pole namiotowe   sport ping pong
checkbox plac_zabaw plac zabaw checkbox rower rowery   morze basen
INNE: skutery

 

LOKALIZACJA OBIEKTU

  Zapadłe 2a Gmina Ustka

 

OPIS OBIEKTU

 

 

 

Tuesday, 07 February 2012 10:14

ds.sprawozdawczości

 

 


Paweł Janowski
pokój nr 109

tel. (59) 815 24 53
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości w zakresie technicznym i finansowym Projektu.
 2. Zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej.
 3. Sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji Projektu.
 4. Przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z PO I i Ś oraz pożyczki z WFOŚ i GW.
 5. Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt oraz NFOŚ i GW, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektów FS.
 6. Pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP.
 7. Właściwe prowadzenie dokumentacji, jej poufności oraz przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS.
 8. Realizacja działań dotyczących popularyzacji informacji na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS.
 9. Prowadzenie na bieżąco prac związanych z promocją projektu, gromadzenie materiałów niezbędnych do promocji.
 10. Udział w weryfikowaniu wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów wraz z pracownikiem ds. technicznych.
 11. Pomoc przy sporządzaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów.
 12. Udział w kontrolach zewnętrznych projektu wraz z pracownikiem ds. technicznych.
 13. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu.
 14. Prowadzenie rejestru rachunków i faktur dotyczących realizacji projektu.
 15. Współpracę przy sporządzaniu i aktualizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności Projektu.
 16. Udział w weryfikowaniu wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów wraz z pracownikiem ds. monitoringu i sprawozdawczości.
 17. Współpraca z Inżynierem Kontraktu.
 18. Obsługa mieszkańców, udzielania informacji w zakresie realizacji projektu.
 19. Pracownik na stanowisku ds. monitoringu i sprawozdawczości będzie realizował swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym z:
  1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO I i Ś,
  2. Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji PO I i Ś
  3. Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości PO I i Ś
 20. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 

 

 

Tuesday, 07 February 2012 10:46

ds. sanitarnej

 


Kazimiera Kaźmierczak-Petryk

 

Do obowiązków inspektora nadzoru ds.  branży sanitarnej należy w szczególności:

 

 1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 2. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
 3. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania.
 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 5. Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 6. Prowadzenie rozliczenia budowy.
 7. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.
 8. Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po wcześniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwiązań z zamawiającym.
 9. Udział w naradach technicznych dotyczących przebiegu realizacji inwestycji, organizowanych przez Inwestora.
 10. Czuwanie nad zgodnością realizacji oczyszczalni z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zawartą umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy oczyszczalni, oraz w oparciu o obowiązującą dokumentację.
 11. Ciągła kontrola budowy w okresie trwania robót.
 12. W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję naprawy tych wad i rozwiązania problemów do akceptacji.
 13. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów inwestycji bądź zastosowania co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technicznych.
 14. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie każdorazowy udział w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy budowy oczyszczalni, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu.
 15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę budowy oczyszczalni dokumentów wymaganych do odbioru, przy czym odbiory częściowe odbywać się będą wg umowy na budowę oczyszczalni.
 16. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru powykonawczego.
 17. Inspektor nadzoru dokona kontroli przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym zachowaniem pracowników wykonawcy budowy oczyszczalni.
 18. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji, wymaganych przez zamawiającego i instytucje zewnętrzne współfinansujące inwestycję.
 19. Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych.
 20. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty.
 21. Inspektor nadzoru -koordynator zapewni stałą wymianę informacji z zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami zamawiającego.
 22. Inspektor nadzoru - koordynator zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji związanych z realizacją inwestycji uprawnionym osobom i instytucjom oraz umożliwienia dostępu do terenu budowy dla osób upoważnionych.
 23. Inspektor nadzoru - koordynator zobowiązuje się do rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
 24. W sprawach wszelkich zmian związanych z realizacją inwestycji, a dotyczących wad w dokumentacji, konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, zmiany kosztów lub terminu wykonania robót budowlanych, inspektor nadzoru - koordynator każdorazowo na piśmie przedstawi zamawiającemu okoliczności zaistnienia powyższych sytuacji oraz przekaże szczegółowy wniosek z propozycją ich rozwiązania.
 25. W okresie ważności gwarancji i rękojmi inspektor nadzoru - koordynator zobowiązuje się do ścisłej współpracy z zamawiającym w zakresie nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad.
 26. Inspektor nadzoru - koordynator ponadto musi uzyskać pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.
 27. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego.

 

Tuesday, 07 February 2012 10:55

ds.elektrycznej

 


Sabina Kosztowna-Gomułkiewicz

 

Do zadań inspektora nadzoru ds. branży elektrycznej należy w szczególności:

 1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 2. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
 3. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania.
 4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 5. Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 6. Prowadzenie rozliczenia budowy.
 7. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.
 8. Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po wcześniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwiązań z zamawiającym.
 9. Udział w naradach technicznych dotyczących przebiegu realizacji inwestycji, organizowanych przez Inwestora.
 10. Czuwanie nad zgodnością realizacji oczyszczalni z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zawartą umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy oczyszczalni, oraz w oparciu o obowiązującą dokumentację.
 11. Ciągła kontrola budowy w okresie trwania robót.
 12. W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję naprawy tych wad i rozwiązania problemów do akceptacji, inspektor nadzoru zobowiązuje się do egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów inwestycji bądź zastosowania, co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technicznych.
 13. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie każdorazowy udział w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy budowy oczyszczalni, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu.
 14. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę budowy oczyszczalni dokumentów wymaganych do odbioru, przy czym odbiory częściowe odbywać się będą wg umowy na budowę oczyszczalni.
 15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru powykonawczego.
 16. Inspektor nadzoru dokona kontroli przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym zachowaniem pracowników wykonawcy budowy oczyszczalni.
 17. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji, wymaganych przez zamawiającego i instytucje zewnętrzne współfinansujące inwestycję.
 18. Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych.
 19. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty.
 20. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 
Tuesday, 07 February 2012 11:15

ds.konstrukcyjno-budowlanej

 


Michał Wyrzykowski

  Do zadań inspektora ds. nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej należy w szczególności:

 1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 2. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania.
 3. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także , na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 4. Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 5. Prowadzenie rozliczenia budowy.
 6. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.
 7. Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po wcześniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwiązań z zamawiającym.
 8. Udział w naradach technicznych dotyczących przebiegu realizacji inwestycji, organizowanych przez Inwestora.
 9. Czuwanie nad zgodnością realizacji oczyszczalni z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zawartą umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą budowy oczyszczalni, oraz w oparciu o obowiązującą dokumentację.
 10. Ciągła kontrola budowy w okresie trwania robót.
 11. W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję naprawy tych wad i rozwiązania problemów do akceptacji.
 12. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów inwestycji bądź zastosowania, co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technicznych.
 13. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie każdorazowy udział w czynnościach przekazania terenu budowy wykonawcy budowy oczyszczalni, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu, Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę budowy oczyszczalni dokumentów wymaganych do odbioru, przy czym odbiory częściowe odbywać się będą wg umowy na budowę oczyszczalni.
 14. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru powykonawczego, Inspektor nadzoru dokona kontroli przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich wykonywania spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym zachowaniem pracowników wykonawcy budowy oczyszczalni.
 15. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji, wymaganych przez zamawiającego i instytucje zewnętrzne współfinansujące inwestycję.
 16. Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych.
 17. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty.
 18. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 
Tuesday, 07 February 2012 11:33

ds.rozliczeń

 


Jarosław Zielonka

Do zadań inspektora ds. rozliczeń należy w szczególności:

 

 1. Pomoc w przygotowaniu wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z PO I i Ś oraz pożyczki z WFOŚ i GW.
 2. Współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt oraz NFOŚ i GW, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektów FS.
 3. Właściwe prowadzenie dokumentacji, jej poufności oraz przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS.
 4. Monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie.
 5. Weryfikacja poszczególnych wydatków pod względem kwalifikowalności.
 6. Kontrola wydatkowanych środków finansowych – prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z przygotowaniem i realizacją projektu.
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej.
 8. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego. 
Tuesday, 07 February 2012 14:03

ds administracji sg

 


Karolina Uznańska - Półbrat
pok. nr 19
tel. (59) 815-24-60, (59) 815-24 -62
fax (59) 815-24-61 


Do zadań pracownika ds. obsługi administracyjnej należy w szczególności:

   

 1. Obsługa podstawowej dokumentacji kadrowej ( grafiki, listy obecności, dokumentacja paliwowa pojazdu służbowego)
 2. Przygotowywanie dokumentacji analitycznej (przygotowywanie sprawozdań dla Rady Gminy, Policji oraz Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz dla innych instytucji) prowadzenie dokumentacji mandatowej.
 3. Przyjmowanie i rejestrowaniem zgłoszeń interwencji.
 4. Sporządzanie wykazów akt, ewidencji, projektów pism, archiwizowanie akt, sporządzanie i spedycja korespondencji.
 5. Rejestrowanie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i zleconych przez przełożonego.

 

 

 

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…