Komisja Ustawodawcza prowadzi konsultacje nad zapisami ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

W ustawie mają znaleźć się m.in. zasady przekazywania żywności, której właściciele sklepów i hurtowni, nie przeznacza do sprzedaży.

Projekt przewiduje konieczność podpisywania przez nich umów z organizacjami, a za niewywiązanie się z tych obowiązków grozić będą kary do 10 tyś zł.

Projekt obejmuje jedynie organizacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego.

Swoje uwagi można zgłaszać do 10 września.

Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem:

Komisja Ustawodawcza: 

Tel.: 694 95 76/22 694 95 71
Fax: 22 694 95 77
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt ustawy: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=100_6c7654fe2780fa97f73be4ba4a67039b&Itemid=412&lang=pl

Równać Szanse 2016

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00. Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:

http://rownacszanse.pl/system/

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach. Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! więcej informacji na www.rownacszanse.pl

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Action Week.

 

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

 

Cele
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

 

Zasady i termin realizacji grantów
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Action Week, między 6 a 20 października 2016 r.

 

Tematyka i priorytety
Działania powinny być związane tematycznie m.in. z kwestiami dotyczącymi mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci, dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, niepełnosprawności. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. Z działaniami odbywającymi się w Polsce podczas Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

 

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Uchodźcy - w tym azylanci i nielegalni imigranci
2. Mniejszości etniczne
3. Przeciwdziałanie homofobii
4. Równouprawnienie płci
5. Dyskryminacja lub wykluczenie instytucjonalne.

 

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
- realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
- uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
- wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
- festiwale filmowe,
- inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

 

Na stronie organizatora można znaleź przykłady działań.

 

Kwoty dofinansowania
W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

 

Termin składania wniosków: 9 września 2016 r.

 

Przewodnik
Więcej informacji

Fare Network: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www: http://www.farenet.org/, PO Box 72058Londyn EC1P1UHWielka Brytaniatel.: +44 20 7253 6795

Program stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z niezamożnych rodzin, zaangażowanych społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne i kulturalne.

 

Celem programu jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – zaangażowanych społecznie, chcących rozwijać swoje pasje, ale często nie mających na to wystarczających środków.

 

Procedura aplikowania szkół
O przyjęcie do programu mogą starać się szkoły, które dobrze uzasadnią swoją chęć udziału oraz spełniają określone kryteria, m.in. kryterium zaangażowania w promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za społeczność lokalną i działalność na jej rzecz.. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Podstawowe obowiązki szkoły zakwalifikowanej do programu
– Wyznaczenie szkolnego koordynatora programu, z którym będą się kontaktować uczniowie i u którego będą przedkładać wnioski;
– Powołanie komisji i nadzór nad pracami koordynatora komisji;
– Promocja Funduszu, poinformowanie o udziale szkoły w programie wszystkich uczniów i ich opiekunów.

 

Kryteria zgłoszeń dla uczniów:
– o stypendium mogą ubiegać się uczniowie II i III klasy gimnazjów lub szkół średnich (klas I-IV).
– miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł netto;
– średnia ocen uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium: 4,3 dla gimnazjum i 4,0 dla szkoły średniej;
– zaangażowanie społeczne (np. działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, harcerstwo, działalność artystyczna pro bono, redagowanie gazetki szkolnej i in.) oraz osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

 

Jak mogą zgłaszać się uczniowie
Uczeń starający się o stypendium w szkole, która jest/ będzie partnerem programu (aktualizacja listy nastąpi 11 września) musi wypełnić wniosek  i niezbędne dokumenty, a następnie dostarczyć je do szkolnego koordynatora programu

 

Stypendium może być przeznaczone m.in. na:
Wyżywienie, zakwaterowanie w bursie, internacie, stancji, zakup podręczników, akcesoriów szkolnych, odzieży i obuwia potrzebnego do rozwijania zainteresowań sportowych lub artystycznych (do kwoty 500 zł na rok), instrumenty muzyczne, wycieczki szkolne, udział w kołach naukowych i in.

 

Budżet programu
W latach 2012–15 przyznano stypendia 549 uczniom ze 171 szkół partnerskich, łącznie o kwocie 1 097 679 zł. Budżet programu zależy od kwoty, którą IKEA zbiera w ramach akcji w sieci swoich sklepów: od każdego zakupu – rejestrowanego na karcie IKEA FAMILY – na konto Fundacji Świętego Mikołaja, partnera programu, przekazywane jest 50 gr.)

Dokumenty do pobrania, regulamin

 

Termin składania wniosków dla szkół: 4 września 2016 r. (zgłoszenia od 25 lipca).
Termin składania wniosków dla uczniów: 30 września 2016 r., do godz. 15 (zgłoszenia od 11 września).

 

Więcej informacji:

IKEA Retail Sp. z o. o.www: http://www.ikeafamily.eu/Program-stypendialny.aspx, tel.: (22) 275 00 00

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego;

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym;

4) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym;

5) działalność świetlicową;

6) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego;

7) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

1.    Termin składania wniosków: 5 września 2016r. (dotacje podmiotowe)

2.    Wnioskodawcy:

O dotację mogą ubiegać się    podmioty, które realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym

4)  działalność świetlicową

5) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego

6) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach.

 

3.    Koszty kwalifikowalne

Oprócz wymienionych działań finansowane będzie zatrudnienie pracowników oraz obsługa księgowa i wynajem lokali.

 

4.    Wkład własny: 10%

 

5.      Więcej informacji i dokumenty do pobrania: www.mniejszości.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2017/dotacje/9710,Informacja-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-real.html  

Ministerstwo Rozwoju zleciło DGA S.A. organizację konkursu pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), który wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). Jego celem jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

1. Termin składania wniosków: 30 września 2016r.

2. Termin realizacji projektów: od 1 marca 2016r. do 31 grudnia 2018r.

3. Wnioskodawcy: osoby indywidualne, grupy nieformalne, podmioty prawne

4. Budżet konkursu: 2 500 000zł 

5. Wysokość dofinansowania: do 50 tyś. zł, możliwość zwiększenia grantu w uzasadnionych przypadków

6. Limit wsparcia: do 100%

7. Rodzaj projektów

W ramach Projektu można uzyskać wsparcie na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Szczególnie istotne będą rozwiązania odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań w zakresie usług

opiekuńczych dla osób zależnych:

•Potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji. Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi to do sytuacji, w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.

•Usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach opieki - na przykład w Domach Pomocy Społecznej, itp.). W szczególności występuje potrzeba organizacji zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych w tym zakresie.

•Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, na przykład dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać pomocy, na przykład przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.

•Potrzeba zapewnienia efektywnych ekonomicznie rozwiązań organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, na przykład z zakresu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom aktywności zawodowej i społecznej.

 Powyższe nie stanowi katalogu zamkniętego.

 

8. Wsparcie merytoryczne: zaplanowano min. sesje, szkolenia, coaching, doradztwo dla grantobiorców.

9. Szczegółowe informacje i dokumenty: http://inkubatorwielkichjutra.pl/zasady-naboru/

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub

adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

10. Sposób składania wniosków:

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest wypełnienie  elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl

(zakładka „Aplikuj” – Zgłoś swój pomysł) oraz przesłanie uzupełnionego zgłoszenia do Biura Projektu w danym terminie naboru(poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Na tym etapie formularz papierowy zgłoszenia nie jest wymagany!

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji wspierających osoby niepełnosprawne”.

 W programie spotkania m.in.:

 • ​​​wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • ​​wytyczne w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji (definicja racjonalnych usprawnień, koncepcja uniwersalnego projektowania),
 • ​wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych:​​ 

​          - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

          - ​Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,​

 • ​​rozwiązania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 dedykowane osobom niepełnosprawnym:

​         - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

         - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,​

 • ​pozostałe możliwości wsparcia - środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
  Niepełnosprawnych,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się 7 września (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)w godz. 10:00-13:00.

 Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 5 września 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 .

 Więcej informacji:

http://pomorskiewunii.pl/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-wspierajacych-osoby-niepelnosprawne-​ 

Dominika Gregorek

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

fax: 59 846 81 16

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/LPIFESlupsk

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 „Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Page 4 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com