Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Wnioski

Referat ds. Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ BUDOWNICTWO

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [WNIOSEK]
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [WNIOSEK]
 • decyzja o warunkach zabudowy [WNIOSEK]
 • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy [ WNIOSEK ]
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [WNIOSEK]
 • zaświadczenie potwierdzające brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka [WNIOSEK ]
 • akt planowania przestrzennego [WNIOSEK]

NIERUCHOMOŚCI:

 • podziały nieruchomości [WNIOSEK] [OŚWIADCZENIE]
 • rozgraniczenia nieruchomości [WNIOSEK]
 • nadawanie numeracji porządkowej [WNIOSEK]

OCHRONA ŚRODOWISKA:


ROLNICTWO:

 1. Producenci rolni, którzy zajmują się uprawą roli i/lub hodowlą bydła:
  1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego [Wniosek_2024];
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [WNIOSEK .docx ];
  3. oświadczenie RODO [Oświadczenie_RODO .doc ];
  4. faktury VAT [Zestawienie faktura VAT]
  5. informację o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła (jeśli nie została dołączona do wniosku w I terminie);
  6. umowy dzierżaw gruntów (jeśli są zawarte) lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach (z informacją o powierzchni i numerach działek).
 2. Producenci rolni, którzy hodują owce, świnie, kozy i/lub konie:
  1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego [Wniosek_2024];
  2. wniosek o zwrot podatku akcyzowego [Wniosek_2024];
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [WNIOSEK .docx ];
  4. oświadczenie RODO [Oświadczenie_RODO .doc ];
  5. faktury VAT (więcej informacji poniżej);
  6. informację o ilości dużych jednostek przeliczeniowych świni, owiec i/lub kóz;
  7. oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 roku [Oświadczenie .docx ];
  8. umowy dzierżaw gruntów (jeśli są zawarte) lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach (z informacja o powierzchni i numerach działek).

Na koniec kilka informacji w kwestii faktur VAT:

 1. do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, z uwzględnieniem:
  • w przypadku, gdy producent dołączy tylko kopie faktur, dostarcza również do urzędu gminy oryginały faktur w celu umieszczenia adnotacji o przyjęciu faktury do zwrotu części podatku akcyzowego;
  • w przypadku, gdy producent rolny dołączy do wniosku oryginały faktur i zażąda ich zwrotu, składa jednocześnie ich kserokopie. Oryginały na pisemne żądanie zostaną odesłane producentowi rolnemu;
 2. Jeśli faktur jest dużo należy dołączyć zestawienie faktur VAT na zakup paliwa w formie tabeli [zestawienie_faktur_VAT ].


Uwaga! FAKTURY NIECZYTELNE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI – POWODZIĄ 

GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Złożenie pierwszej lub rocznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub złożenie korekty deklaracji [DEKLARACJA DLA MIESZKAŃCÓW]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  [WNIOSEK]
 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych [WNIOSEK ] [OŚWIADCZENIE]
 • ankieta dotycząca kompostowników [ANKIETA]

OCHRONA ZWIERZĄT:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Wójt Gminy Ustka [WNIOSEK]
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt [WNIOSEK]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną [WNIOSEK ]