Oto logo strony. Piękne ono jest

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały:
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
w terminie od 22 września 2023 roku do 9 października 2023 roku
1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety
konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „NGO”,„Konsultacje społeczne”, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce informacje organizacje
pozarządowe, oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy
w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w poniedziałki, wtorki
oraz w czwartki w godzinach od 7:30- 15:30, w środy od godz.7:30 do godz. 17:00, w piątki
w godzinach od 7:30 do 14:00.
2. Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 571) to jest:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity:Dz. U. z 2022, poz. 1599 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Ustka i dotyczą podmiotów wymienionych
w ust. 2 niniejszego ogłoszenia posiadających siedzibę na terenie gminy Ustka lub
działających na rzecz gminy Ustka .
4. Sposób składania uwag i opinii: poprzez ankiety konsultacyjne dostępne na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „NGO”,„Konsultacje
społeczne”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce informacje-organizacje pozarządowe, oraz w formie papierowej do pobrania
w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka,
w poniedziałki, wtorki oraz w czwartki w godzinach od 7:30- 15:30, w środy od godz.7:30 do
godz. 17:00, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.
5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl w zakładce
„Ogłoszenia” oraz w zakładce „NGO”, „Konsultacje społeczne”,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
bip.ustka.ug.gov. pl w zakładce informacje- organizacje pozarządowe,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustce,
4) w wersji papierowej we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy –
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
5) W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
6. Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag
i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji na:
1) stronie internetowej Gminy Ustka www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz
w zakładce „NGO”, „Konsultacje społeczne”
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
bip.ustka.ug.gov. pl w zakładce informacje- organizacje pozarządowe,
3) w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce na tablicy ogłoszeń.
Za prowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy w Ustce.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności