Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Projekty Dofinansowane

Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka – dokumentacja budowlana

Projekt pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka"

Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy.

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Duninowo, Pęplino oraz Zimowiska.

Projekt „Przebudowa drogi na dz. nr 115/9, 115/2, 46/2, 29/15 obr. Zaleskie PGR i dz. nr 319/2, 359 obr. Zaleskie”

GRANTY PPGR- informacje dla Beneficjentów ostatecznych

Solidarity Helps In a Nowadays Europe

Gmina Ustka pozyskała środki zewnętrzne i w dniu 9 lutego 2022 r., podpisała umowę na: „Modernizację stacyjki rowerowej w miejscowości Dębina”.

OZE w gminach Powiatu Słupskiego

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Zaleskich

Przebudowa muszli koncertowej w Rowach wraz z wyposażeniem

Dofinansowane zadanie - Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie.

Przebudowa drogi w m. Zaleskie dofinansowana.

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR!

Miejsce, czasy, ludzie- monografia Gminy Ustka

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Badania mikrobiologiczne i ocena wizualna wody kąpielisk morskich na terenie Gminy Ustka

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka

Zdrowi, aktywni, konstruktywni.

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy. 

Horizon Europe

Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie

Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Ustka

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowane w szkołach Podstawowych w Charnowie, Zaleskich oraz Objeździe.