Thursday, 24 September 2020 13:08

Uwaga mieszkańcy Duninowa!

Zakład Usług Wodnych w Słupsku uprzejmie prosi mieszkańców w miejscowości Duninowo o natychmiastowe pobranie wody, ponieważ z powodu awarii na sieci wodociągowej zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 14. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Friday, 25 September 2020 07:30

Pamięci Ryszarda Molendy Sołtysa Dębiny

"Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami..."

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy w sobotę 19 września wiadomość o śmierci Pana Ryszarda Molendy – Sołtysa Sołectwa Dębina.

Pan Ryszard był jednym z najdłużej piastujących swoją funkcję Sołtysów w Gminie Ustka. Został wybrany w 1988 roku i nieprzerwanie przez 32 lata służył mieszkańcom i lokalnej społeczności. Był człowiekiem zawsze pogodnym i uśmiechniętym, zaangażowanym w życie nie tylko swojego sołectwa ale całej gminy.

W imieniu swoim, Radnych, Sołtysów oraz Pracowników Urzędu Gminy Ustka składam najszczersze kondolencje oraz wyrazy wsparcia i otuchy pogrążonej w smutku Rodzinie.

Jednocześnie zawiadamiam, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 25 września w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe.
Od godz. 12:30 Różaniec za zmarłego, o godz. 13:00 Msza Św. oraz odprowadzenie na miejsce spoczynku.

 
Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk – Jodłowska

Uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023. Wybory zostaną przeprowadzone 28 września br. podczas Zebrania Plenarnego, które rozpocznie się
o godzinie 13.00 w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie odbędzie się w trakcie zebrania.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym opiniodawczym. Będzie ona składać się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Powiatu Słupskiego i Zarządu Powiatu Słupskiego. Na Zebraniu Plenarnym wybrani zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych w następujących obszarach tematycznych:

 • działalność na rzecz edukacji, kultury, aktywności zawodowej i obywatelskiej - 2 przedstawicieli;
 • działalność na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, seniorów i grup marginalizowanych - 2 przedstawicieli;
 • działalność na rzecz sportu, turystyki, rekreacji, rozwijania zainteresowań - 2 przedstawicieli.

Czynne prawo wyborcze przysługuje organizacjom posiadającym siedzibę lub strukturę organizacyjną na terenie powiatu słupskiego. Jedną organizację reprezentuje jedna osoba. Osoby biorące udział w wyborach muszą przedstawić podpisaną Kartę upoważniającą do głosowania, przez uprawnione osoby z organizacji w imieniu, której głosują. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • zostaną zgłoszone przez organizacje działające na terenie powiatu słupskiego;
 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • wyrażą zgodę na kandydowanie.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i organizacji Rady znajdą się w dołączonej uchwale Nr YII/57/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik do ww. uchwały. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 21 września br. kontaktując się z panią Anną Tates-Kardaś, podinspektorem ds. kultury i ochrony zabytków, teł. 598418575, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Friday, 02 October 2020 11:39

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY USTKA

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowane na 2021 rok.

Termin złożenia pisemnego zgłoszenia o planowanej powierzchni i rejonizacji powyższych upraw upływa 22 września 2020 roku. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent lub punkt skupu. W zgłoszeniu planowanej na 2021 r. powierzchni upraw maku i konopi włóknistych należy ująć:

 • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
 • wskazanie gatunku uprawy ( mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste)
 • cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone w art. 45 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.)
 • lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,
 • powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Ponadto w dniach 29 września – 14 października 2020 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku, podczas których możliwe będzie dokonanie dodatkowego zgłoszenia. Więcej informacji można uzykać pod numerem tel.: (58) 32-68-635 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nawiązując do ogłoszenia Wójta Gminy Ustka dot. zgłoszenia planowanej uprawy maku i konopi włóknistych, informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie pomorskim.  Termin konsultacji upływa 6 października 2020 r. Poniżej znajduje się link do ogłoszenia w sprawie konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
https://bip.pomorskie.eu/a,64091,ogloszenia-7020
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: (58) 32-68-635 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wednesday, 09 September 2020 14:49

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA DYWERSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza armatorów, przetwórców i osoby zajmujące się obrotem produktów rybackich, a także pracowników sektora rybackiego do składania wniosków o dofinansowanie na poszerzenie zakresu świadczonych usług lub założenie własnej firmy.

 • Zainteresowani mogą otrzymać do 205 991,40 zł tyś. zł.
 • Poziom wsparcia wynosi 80% wartości projektu – dla podmiotów prowadzących łodziowe rybołówstwo przybrzeżne o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014.
 • Poziom wsparcia wynosi 50% wartości projektu – dla pozostałych podmiotów

Termin składania wniosków trwa od 01 września do 23 września 2020r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce

Wszelkich informacji dotyczących naborów wniosków oraz szkolenia udzielają pracownicy SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WSPARCIE TWORZENIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW PRODUKTÓW RYBACKICH

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza armatorów, przetwórców i osoby zajmujące się obrotem produktów rybackich, a także pracowników sektora rybackiego do składania wniosków o dofinansowanie na poszerzenie zakresu świadczonych usług lub założenie własnej firmy.

 • Zainteresowani mogą otrzymać do 193 540,26 tyś. zł.
 • Poziom wsparcia wynosi 50% wartości projektu.
 • Termin składania wniosków trwa od 1 września do 23 września 2020r.
 • Wnioski przyjmowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce

Wszelkich informacji dotyczących naborów wniosków oraz szkolenia udzielają pracownicy SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z WODNYM POTENCJAŁEM OBSZARU

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza armatorów, przetwórców i osoby zajmujące się obrotem produktów rybackich, a także pracowników sektora rybackiego do składania wniosków o dofinansowanie na poszerzenie zakresu świadczonych usług lub założenie własnej firmy.

 • Zainteresowani mogą otrzymać do 222 408,50  tyś. zł.
 • Poziom wsparcia wynosi 80% wartości projektu – dla podmiotów prowadzących łodziowe rybołówstwo przybrzeżne o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014.
 • Poziom wsparcia wynosi 50% wartości projektu – dla pozostałych podmiotów
 • Termin składania wniosków trwa od 1 września do 23 września 2020r.
 • Wnioski przyjmowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce

Wszelkich informacji dotyczących naborów wniosków oraz szkolenia udzielają pracownicy SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Wednesday, 09 September 2020 07:52

Bezpłatne badania mammograficzne

Szanowni Państwo,

informujemy, że  LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

 • Potęgowo – 25 września 2020 w godzinach od 8.00 do 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Szkolna 2b
 • Damnica – 25 września 2020 w godzinach od 13.30 do 17.00 Centrum Edukacji i Kultury, ul. W. Witosa 11
 • Kępice – 25 września 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 Plac Wolności 1
 • Kobylnica – 28 września 2020 w godzinach od 8.30 do 11.30 przy Szkole Podstawowej, ul. Główna 63
 • Ustka – 28 września 2020 w godzinach od 13.30 do 17.30 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

Page 9 of 122

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com