Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego W tym roku ma szczególne znaczenie, gdyż przypada w 30 rocznicę pierwszych w pełni wolnych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego. Z tej okazji Pani Wójt Gminy Ustka wystosowała życzenia do wszystkich, którzy tworzą samorządy i pracują na ich rzecz. Szczególne życzenia i podziękowania należą się tym, którzy działają na rzecz samorządu Gminy Ustka: Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom samorządowym oraz oczywiście Wam – Mieszkańcom.

Drodzy Samorządowcy –
Koleżanki, Koledzy, Współpracownicy, Radni, Sołtysi, Działacze

30 rocznica wolnych wyborów do samorządów to szczególna okazja by docenić rolę wszystkich Tych, którzy zarówno je tworzą jak również pracują na ich rzecz. Dzięki naszej wspólnej pracy Gmina pięknieje i stale się rozwija. Dziękuję za trud i zaangażowanie z jakim podchodzicie do swoich obowiązków, za Wasze inicjatywy i pomysły. Życzę Wam satysfakcji płynącej z pracy, niesłabnącego zapału oraz uznania ze strony każdego. Życzę Wam wszystkim wiele szacunku od i dla drugiego człowieka.
Samorząd to tak naprawdę Mieszkańcy, to wspólnota, która tworzy i zamieszkuje dany obszar. To właśnie Wy – Mieszkańcy Gminy Ustka- jesteście motorem naszych działań i z myślą o Was i dla Was wykonujemy naszą pracę. Wszystkim z Was, którzy czynnie uczestniczą w życiu naszej jednostki samorządowej składam dziś serdeczne podziękowania. Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim zaangażowanym na rzecz Gminy Ustka życzę sukcesów, motywacji do działania oraz pomyślności we wszystkich obszarach Waszych działań. Szczególnie w tym trudnym dla wszystkich „covidowskim” czasie – niezrozumiałym, obcym i nieznanym.

Niech dzisiejszy dzień przypomina nam jak wielkim dobrem jest nasza Mała Ojczyzna oraz jak wielkim przywilejem jest móc jej służyć.

Wójt Gminy Ustka        

Anna Sobczuk – Jodłowska

 

Uwaga przedsiębiorcy!

Dnia 08 maja 2020 roku została podjęta uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Link do uchwały

Gmina Ustka wspólnie z Powiatem Słupskim włączyła się w kampanię promocyjną realizowaną przez Urząd Miasta Ustka pod hasłem „Zostań mistrzem wypoczynku!”. Kampania ma na celu zachęcać do aktywnych form wypoczynku oraz wspierać i rozwijać branżę turystyczną.
W ramach kampanii powstała nowa strona turystyczna visit.ustka.pl dedykowana Ustce i Ziemi Słupskiej. Dzięki niej dowiemy się więcej na temat atrakcji turystycznych, imprez i wydarzeń a także znajdziemy propozycję na aktywne spędzanie czasu. Każdy znajdzie coś dla siebie! Miłośnikom pieszych wędrówek zapewne spodoba się doskonale przygotowana lista szlaków turystycznych. Nie zabraknie także informacji na temat tras rowerowych, sportów wodnych czy szkół jazdy konnej. A wszystko to opatrzone pięknymi zdjęciami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gminy Ustka wejdź w zakładkę Ziemia Słupska.

Odkrywaj uroki Ziemi Słupskiej i Zostań Mistrzem Wypoczynku!
Zapraszamy na visit.ustka.pl!

XVI Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 08 maja odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Ustka, przeprowadzona online, na której Rada Gminy podjęła 27 uchwał z zakresu następujących spraw:

- spraw planistycznych: uchwalenia zmiany MPZP dla obszaru działek  od nr 1801 do 1811 i 1814 w obrębie geodezyjnym Lędowo, przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wytowno i  Lędowo, uchylenia Uchwał Nr XXXV.433.2017 (Lędowo), Nr VI.79.2019  (lokalizacja celu publicznego – elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej)

- gospodarki gruntami i odpadami  - wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy i Lędowo, uchylenia Uchwał : Nr XXII.284.2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Nr XIX.255.2016 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka,  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ustka., zmiany Uchwały Nr XII.168.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso

- spraw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026, udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku na zakup zestawu do histeroskopii, pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka”, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji z miejscem całodobowego pobytu osobom bezdomnym z terenu gminy Ustka, przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów

- spraw społecznych: przejęcia przez Gminę Ustka Szkoły Podstawowej w Wytownie, wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziału w rozpatrzeniu skargi z dnia 3 marca 2020 roku, określenia sezonu kąpielowego,  wykazu i  regulaminu kąpielisk morskich położonych na terenie Gminy Ustka, zmiany uchwały Nr XIII.182.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2020 rok

Rada Gminy przyjęła informacje: o stanie bezpieczeństwa za rok 2019 w zakresie: ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, stanu sanitarnego gminy, działalności Straży Gminnej, o realizacji uchwał Rady Gminy Ustka za 2019 rok i sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Ustka za 2019 rok.

Uchwały i sprawozdania dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Prawo Lokalne

W dniu 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło do tut. urzędu pismo podpisane przez dowódcę Centralnego Poligonu Sił Powietrznych o zmianie terminu szkoleń poligonowych. Zgodnie z nadesłanym pismem korzystanie z plaży w granicach Jednostki Wojskowej 3672, obejmujące działkę nr 239 będzie możliwe od dnia 9 MAJA 2020 ROKU!
Jednocześnie przypominamy o obowiązku:
1) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości,
2) wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia, dostępnego na stronie www.ustka.ug.gov.pl-”jak załatwić sprawę” - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - „różne” i złożeniu go do tut. urzędu (skrzynka podawcza w hollu)- tylko na tej podstawie dane osobowe zostaną przekazane do CPSP, wskazując iż jesteś osobą uprawnioną do korzystania z przejścia na plażę.
3) W przypadku osób prowadzących usługi agroturystyczne na terenie ww. sołectw o obowiązku przekazywania aktualnych list turystów bezpośrednio do Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych przesyłając ww. listy w formie pisemnej (drogą pocztową lub przekazując osobiście) lub na adres mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w godzinach służbowych od poniedziałku do czwartku od 07.00 do 15.30 oraz w piątek od 07.00 do 13.00. Po godzinach służbowych, nie dłużej niż do godz. 21.00 oraz w dni wolne i święta przekazując osobiście do Oficera Dyżurnego Jednostki Wojskowej 3672 lub przesyłając na adres mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W związku z otrzymaną w dniu 21 kwietnia 2020 roku bezpośrednio od Dowódcy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych informacją o planowanych szkoleniach poligonowych przejście i korzystanie z plaży w granicach Jednostki Wojskowej 3672, obejmujące działkę nr 239 będzie niemożliwe, z uwagi na jego czasowe zamknięcie do dnia 23 maja 2020 roku

UWAGA KOMUNIKAT!!!

ODBIÓR  DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE

Dowód osobisty można odebrać w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (059 815 24 26) lub drogą elektroniczną emailem:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odbiór dokumentu będzie możliwy poprzez wejście do Urzędu bocznymi drzwiami, osobiście, z zachowaniem bezpieczeństwa, tj. posiadaniem maseczki i rękawiczek.

Na stronie www.obywatel.gov.pl  możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już do odbioru.

Ustka, 16.04.2020 roku

Page 1 of 113

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…