Tuesday, 19 March 2019 10:43

Ogólnopolski konkurs kulinarny.

Przed nami V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki?

W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Drugi – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.

Na zwycięzców półfinałów i finałów czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do prezentowania różnorodności tradycji kulinarnych regionów. Wspólnie pokażmy, jak „Polska smakuje”.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

Tuesday, 19 March 2019 09:51

Konkurs "Piękna Wieś Pomorska 2019"

Piękna wieś 2019

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” organizowana przez Województwo Pomorskie. Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi; poprawa jakości życia na wsi; podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich; aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Tegoroczne zmagania odbywały się będą w dwóch kategoriach:

  • I „Wieś” – udział mogą brać wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach konkursu
  • II „Zagroda” – udział mogą brać zagrody rolnicze (siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy Ustka do 29 marca 2019 r. karty zgłoszenia podpisanej przez sołtysa wsi.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.: ​

  • Fundusze Europejskie dla kobiet  - wprowadzenie - 5 kroków jak skorzystać z dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze pojęcia, kryteria dostępu.
  • Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich – Omówione zostaną możliwości samozatrudnienia oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki spotkania dowiedzą się jak skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych, doskonalących umiejętności zawodowe oraz studia podyplomowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich poinformują o bezpłatnych miejscach w przedszkolach i żłobkach.     ​
  • Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu zatrudnienia. Proceder związany z handlem ludźmi – Komenda Miejska Policji w Słupsku przedstawi zagrożenia jakie czyhają na osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę oraz sposoby jak unikać zagrożeń.
  • Prawa i obowiązki pracownika – w ramach wystąpienia przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Słupsku omówi formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 11:00 – 13:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 marca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
https://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-aktywna-i-bezpieczna-wsparcie-dla-kobiet-z-funduszy-europejskich-

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Tuesday, 12 March 2019 10:27

Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

W dniu 8 marca 2019 roku. W Szkole Podstawowej w Objeździe miała miejsce uroczystość oficjalnego nadania imienia szkole oraz przyjęcia sztandaru. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, które zgromadziło w jej murach wielu znakomitych gości. Oprócz władz Gminy Ustka, reprezentowanych przez panią Wójt – Annę Sobczuk – Jodłowską wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, – p. Piotr Muller. Gościliśmy również dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku p. Romualda Bieniasza – Krzywca, wiceprzewodniczącego Rady Gmina Ustka – p. Jerzego Mocha wraz z radnymi, przedstawicieli Akademii Pomorskiej w Słupsku: profesora doktora habilitowanego – p. Wojciecha Skórę oraz panią doktor Małgorzatę Mastalerz- Krystjańczuk. Było nam miło, że przybył były Wójt Gminy Ustka, p. Tomasz Wszółkowski oraz emerytowane panie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Objeździe – Czesława Długoszek oraz Zorza Sędzicka. Nie zabrakło z nami dyrektorów szkół z terenu Gminy Ustka, pań: Marii Siudek z SP w Zaleskich, Aleksandry Lewandowskiej z SP w Charnowie oraz Krystyny Koniecznej z SP w Wytownie. Przybyli również darczyńcy sztandaru, przedstawiciele rybaków z Rowów, właściciel firmy SELFNET – Marcin Daglis, sołtysi okolicznych wsi, przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali rolę sztandaru jako elementu jednoczącego społeczność szkolną, a także z sentymentem wspominali własne lata szkolne i nauczycieli, którzy swoją wymagającą postawą ukształtowali charaktery przyszłych posłów, profesorów czy dyrektorów.

Podczas uroczystości przekazania sztandaru obowiązuje ceremoniał, a jednym z jego elementów jest prezentacja sztandaru wraz z opisem znajdujących się na nim symboli. Zadanie to należało do dyrektora Szkoły Podstawowej w Objeździe, p. Jacka Goreńskiego. W swoim przemówieniu przedstawił on drogę, którą przeszła społeczność szkolna, prowadzącą do wyboru patrona oraz ufundowania sztandaru. Symbole, które się na nim znajdują to Róża Wiatrów oraz koło sterownicze, doprowadzające marynarzy do portu. Dla uczniów i pracowników szkoły ma to być wskazówka wyznaczająca cel, kierunek, niepozwalająca zejść z obranej drogi. Herb Gminy Ustka oraz kotwica to elementy symbolizujące łączność z Małą Ojczyzną, zachowanie jej w sercu oraz w pamięci. Rewers sztandaru zawiera godło oraz hasła: Bóg, Honor, Ojczyna, Nauka, przedstawiające wartości, którymi chcemy się kierować w pracy, nauce i wychowaniu przyszłych pokoleń.

Kolejnym punktem ceremoniału było poświęcenie sztandaru szkoły przez proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Objeździe, ks. Mariusza Drogosza.

Następnie darczyńcy sztandaru: pani wójt Anna Sobczuk – Jodłowska, pani Emilia Jędrzejewska – reprezentantka rybaków z Rowów, właściciel firmy Selfnet – pan Marcin Daglis, pani Anna Kuźmińska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Wiesława Kuźmińska – Kuczun – reprezentantka Rady Pedagogicznej SP im. Ludzi Morza w Objeździe symbolicznie wbili pamiątkowe gwoździe do drzewca.

Niezwykle doniosłym i wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie pocztowi sztandarowemu uczniów. W tym roku szkolnym poczet sztandarowy tworzą uczniowie klasy VIII, Nikodem Gadera – chorąży oraz Dominika Kalista i Amelia Czaja – asysta, którzy dostąpili zaszczytu reprezentowania szkoły podczas oficjalnych uroczystości gminnych oraz państwowych. Po przekazaniu sztandaru cała społeczność szkolna złożyła ślubowanie zobowiązujące do rzetelnej  nauki i pracy, strzeżenia honoru szkoły, zachowania godności oraz dochowania wierności ideałom reprezentowanym przez sztandar Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe.

Część oficjalna zakończyła się podziękowaniami oraz wręczeniem pamiątkowych statuetek darczyńcom, dzięki którym sztandar mógł zostać ufundowany.

Gdy poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, mieliśmy przyjemność obejrzeć część artystyczną. Podczas występu koło teatralne zaprezentowało zaadaptowaną legendę o Juracie, przeplataną piosenkami w wykonaniu solistek i szkolnego chóru oraz tańcem przygotowanym przez  naszych najmłodszych uczniów.

Jako społeczność Szkoły Podstawowej w Objeździe jesteśmy dumni, że możemy nosić miano Ludzi Morza. Dzięki przyjęciu tego imienia czujemy jeszcze większą  więź z miejscem, w którym przyszło nam żyć i pracować.

Dzięki współpracy wielu osób mogliśmy w sposób godny i doniosły przeżyć wielkie święto szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej wielkiej i bardzo ważnej dla nas uroczystości.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Monday, 11 March 2019 11:10

IV Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 06 marca  odbyła się IV Sesja Rady Gminy Ustka. Sesji przyglądali się  przedstawiciele  zaprzyjaźnionego Miasta  Bukowno na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Bukowno Panem Edmundem Gmitruk. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również nowo wybrani sołtysi, którym wręczono  zaświadczenia o wyborze  tj. Wiesław Antoszczak – sołectwo Duninowo, Józef Jarmuż -  sołectwo Lędowo, Leszek Roskowiński – sołectwo Możdżanowo, Jadwiga Zdunek – sołectwo Gąbino, Tadeusz Wierzbicki – sołectwo Wytowno.

Rada Gminy podjęła  również uchwały z zakresu spraw gospodarowania  gruntami i gospodarki komunalnej: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Wytownie  i Przewłoce,  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  na terenie gminy Ustka w 2019 roku, upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, wezwania Rady Gminy Ustka do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka,

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian  w  budżecie gminy Ustka na 2019 rok, udzielania bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ustka, zmiany Uchwały Nr XXXII.418.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino”, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, likwidacji Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ustka, zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, przystąpienia Gminy Ustka do Stowarzyszenia Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo, szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Page 9 of 110

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…