poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:17

Gmina Ustka otrzymała kolejny grant.

Gmina Ustka otrzymała grant w wysokości 23 483,00 zł od Partnerstwa w skład, którego wchodzi: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo", ResPublic sp. z o.o. i GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski"

Celem projektu jest przeprowadzanie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31.12.2021 r., min. 15 gmin przeprowadzi, wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania (I etap).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 320 zł.

PLAKAT

Uprzejmie zapraszam na Inauguracyjne posiedzenie I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 30 października 2019 roku, godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 (sala nr 112).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji przez koordynatora
 2. Wystąpienie Wójta Gminy Ustka i Przewodniczącego Rady Gminy Ustka.
 3. Przekazanie prowadzenia sesji przez koordynatora Przewodniczącemu Rady Gminy Ustka do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Ślubowanie Radnych
 6. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Ustka:
  • a) zgłaszanie kandydatur,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) przyjęcie regulaminu głosowania,
   d) przeprowadzenie głosowania,
   e) podjęcie uchwał.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad i sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
piątek, 25 październik 2019 12:52

Relacja z XI Sesja Rady Gminy Ustka.

W dniu 23 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Ustka, na której laureat Nikodem Olejniczak otrzymał nagrodę główną zdobytą w konkursie plastyczno- literackim pn. „Ja za 20 lat” organizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019.

Następnie radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla nieruchomości położonej w miejscowości Charnowo w gminie Ustka, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustka, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ustka na lata 2014 - 2020,
- spraw finansowych, podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, tj.: zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty miejscowej opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochrona środowiska, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła informacje z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok.

poniedziałek, 07 październik 2019 09:26

Relacja z X Sesji Rady Gminy Ustka.

W dniu 27 września odbyła się X Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Rowy,
- spraw finansowych tj.: dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
- oświaty tj.: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, zasad wynagradzania nauczycieli.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2010 – 2023, oraz rozpatrzyła skargi na działalność Sołtysów z dnia 30 lipca 2019 roku i 16 sierpnia 2019 roku oraz informację o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

poniedziałek, 07 październik 2019 07:38

UWAGA SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE!!!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​ ​9 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, w godzinach 9:00-11:30;

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​
Serdecznie zapraszamy.
Z poważaniem,
Joanna Sypuła
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
fax: 59 714 18 46 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/LPIFESlupsk
Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowane na 2020 rok.

Termin złożenia pisemnego zgłoszenia o planowanej powierzchni i rejonizacji powyższych upraw upływa 31 października 2019 roku. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent lub punkt skupowy.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
- imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
- dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
- czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
- wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
- cel prowadzenia uprawy- cele zostały określone w art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)
- lokalizacja uprawy – na terenie jakiej działki, w jakim obrębie geodezyjnym planowana jest uprawa, wraz z podaniem nazwy gminy, na terenie której planowana jest uprawa,
- powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Ponadto w dniach 12 listopada – 2 grudnia 2019 roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku, podczas których możliwe będzie dokonanie dodatkowego zgłoszenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: (58) 32-68-635 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Ustka /-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

W związku z naborami na:
– podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru,
– dywersyfikację źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa
zachęcamy do korzystania z internetowych konsultacji części finansowej biznesplanów.

Biznesplany będą weryfikowane przez specjalistę ds. księgowości w terminach od 30 września do 4 października. Aby wziąć udział w doradztwie należy:

 • wypełnić wniosek i analizę finansową w biznesplanie,
 • przesłać wniosek i biznesplan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym nt. Rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie w dniu 8 października o godz. 10:00 w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ustecka 8, 76-270 Przewłoka

Strona 6 z 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…