Szanowni Państwo. Prosimy o zapoznanie się z zasadami pracy Urzędu Gminy Ustka. Więcej na stronie.

Wójt, Rada Gminy Ustka oraz Starostowie Dożynek serdecznie zapraszają Rolników, Mieszkańców gminy Ustka i powiatu Słupskiego na Dożynki, które odbędą się 8 września w m. Duninowo (boisko sportowe).

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

15:00 - Msza Święta

16:00 - Powitanie i wystąpienie Wójta Gminy Ustka oraz zaproszonych gości. Ceremonia wręczenia i dzielenia chlebem.

17:00 - Występy artystyczne gminnych zespołów i zaproszonych gości.

18:00 - Ogłoszenie wyników w konkursach na wieniec i chleb dożynkowy.

18:30 - Występy gminnych zespołów i zaproszonych gości.

21:30 - Występ Gwiazdy wieczoru - zespół "Andre"

22:30 - Zabawa taneczna

Ponadto funkcjonować będzie bezpłatna strefa dla dzieci, a w niej:
- animacje, dmuchańce, lody, gofry.

Dodatkowe atrakcje:
Przejażdżki samochodami terenowymi.
Kiermasz prac twórców i rękodzielników z terenu powiatu słupskiego.

Strefa bezpłatna: grochówka, dzik. wiejska chata.
Strefa płatna: grill, pierogi, ciasta wiejskie.

Od 15 sierpnia do 15 grudnia br. w powiecie słupskim realizowany będzie program profilaktyki boreliozy - 2018 obejmujący wykonywanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania. Bezpłatnymi badaniami laboratoryjnymi objętych zostanie 350 mieszkańców wszystkich miast i gmin powiatu, w wieku od 20 roku życia, u których wcześniej nie stwierdzono boreliozy i którzy nie byli leczeni z powodu tej choroby.

Badania wykonywane będą od 20 sierpnia - do wyczerpania limitu, przez wyłonione w konkursie ofert Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Słupsku funkcjonujące przy ul. Jana Pawła II 1a. Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie w ośrodkach zdrowia/przychodniach miast i gmin powiatu słupskiego oraz punktach pobrań realizatora programu przy ulicach: Jana Pawła II 1a, Wileńskiej 30, Tuwima 23, Stary Rynek 5, przy Placu Dąbrowskiego 6 oraz w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 18. Zainteresowani będą musieli wypełnić ankietę oceny ekspozycji na kleszcze. O zakwalifikowaniu do badania zdecydują zweryfikowane przez personel medyczny informacje zawarte w ankiecie, uzasadniające jego wykonanie.

Z bezpłatnych badań głównie powinny skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową wywołaną przez krętki z rodzaju Borelia i przenoszoną przez zakażone kleszcze z rodzaju Ixodes. Jest chorobą infekcyjną, o przewlekłym przebiegu. W kraju, a także w woj. pomorskim wciąż obserwuje się wzrost zachorowań na nią. W roku 2015 zanotowano ich w kraju - 13 625, w 2016 r. – 21 200, w 2017 r. - 21 528. W powiecie słupskim odnotowano odpowiednio: 111, 85 i 125 zachorowań. W 2017 roku, na 20 pomorskich powiatów i miast na prawach powiatu, największą zapadalność na boreliozę zanotowano w powiecie bytowskim (275 przypadków na 100 tys. mieszkańców), kościerskim (207) i słupskim (127).
Na wzrost zachorowania i większe narażenie na kontakt z zakażonymi kleszczami mają wpływ trzy główne czynniki: spędzanie przez ludzi większej ilości czasu na obszarach leśnych, rolnych, łąkach i terenach rekreacyjnych, wyższe temperatury w zimie oraz na wiosnę sprzyjające większej przeżywalności gryzoni - głównych żywicieli kleszczy oraz coraz bardziej dostępna diagnostyka laboratoryjna, dzięki której rośnie wykrywalność choroby.

Adresowany do mieszkańców powiatu słupskiego program profilaktyki boreliozy jest finansowany ze środków powiatu (21 tys. zł), gminę Kępice (2,5 tys. zł), ponad 6,5 tys. zł. dokłada realizator programu, czyli Medyczne Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. Badaniami objęci zostaną mieszkańcy wszystkich miast i gmin powiatu, ich liczba dla poszczególnych gmin została ustalona na podstawie liczby mieszkańców, przy czym dla gminy Kępice została zwiększona odpowiednio do przekazanych przez tę gminę środków na ich wykonanie.

Wykaz ośrodków zdrowia w powiecie słupskim (pdf)

Plakat

Wójt Gminy Ustka informuje, że dnia 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie zmieniająca m. in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

    Po pierwsze, zamiast sołtysa w skład zespołu szacującego wchodzi przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego (ODR). Po drugie, rolnik będzie musiał składać wniosek o szacowanie szkód łowieckich do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, czyli do zarządu koła łowieckiego. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, miejsce wystąpienia szkody oraz rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Przedstawiciel koła łowieckiego ma obowiązek sporządzić protokół z oględzin oraz z szacowania ostatecznego. Do obowiązku koła łowieckiego
należy również określenie terminu oględzin lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela ODR. Taka informacja musi być przekazana w terminie do 3 dni od złożenia przez rolnika wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej.

    Co istotne, jedyną osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezentant koła łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, który zgłosił szkodę lub pracownik ODR-u, to nie wstrzymuje procedury szacowania szkody łowieckiej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania, na wypłatę odszkodowania rolnikowi. Ponadto zarówno koło łowieckie, jak i rolnik mogą się odwołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 Wójt Gminy Ustka
  Anna Sobczuk-Jodłowska

Ustka, dnia 16 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 24 ust.2,3,4„Programu współpracy Gminy Ustka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXV.437.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku zmienionego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XLII.528.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

W związku z powyższym przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 14:00

Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

 

Wójt Gminy Ustka

/-/Anna Sobczuk - Jodłowska

 

 

W dniach 13-16 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka został zrealizowany projekt "YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy.

W Projekcie uczestniczyły Polska (Gmina Ustka jako Partner Wiodący; Gmina Morawica), Włochy - Miasto Pietravairano i Słowacja - Miasto Raca (Bratysława). W dniach pobytu delegacji na terenie Gminy Ustka - u gospodarzy Projektu, odbywał się w Rowach Ogólnopolski Zjazd Maskotek. Już od lat do tej nadmorskiej miejscowości zjeżdżają maskotki gmin, firm, stowarzyszeń i instytucji z całej Polski. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie przez Partnerów Gminy Ustka - Poddąbia, klifów w Dębinie i samych Rowów, a następnie udział w Zjeździe Maskotek. Ta impreza organizowana jest dla rodzin z dziećmi. Podobno w tej imprezie uczestniczy już drugie pokolenie!

Ważnym punktem programu były cykle konferencji, na której wykłady dotyczące problemów dzieci i młodzieży w Europie wygłosił Pan Martino Bonacci ze Stowarzyszenia L'Europa Siamo Noi. W dużej mierze problemy dotykające dorosłych są również problemami dzieci, a alienacja kulturowa dorosłych odbija się negatywnie na dzieciach. W trakcie tłumaczonego panelu dyskusyjnego wszyscy podkreślali, że nawiązanie kontaktów można (i należy) rozpocząć od dzieci i młodzieży, ponieważ ta grupa wiekowa jest wolna od uprzedzeń właściwych dorosłym i szybciej dochodzi do porozumienia. Dlatego tak ważne jest, by dzieci emigrantów uczyły się języków nowych ojczyzn, by jak najszybciej asymilowały się z rówieśnikami. Głos zabrali również asesorzy z Miasta Pietravairano, wskazując na realizowane przez siebie zadania w ramach wsparcia młodzieży.

W trakcie spotkań Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka, wskazała formy pomocy dla dzieci i młodzieży, realizowane przez Gminę. Na terenie Gminy Ustka młodzież i dzieci mogą liczyć na stypendia, pomoc socjalną i różnorodne wsparcie, na przykład w formie wyjazdów integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych, ferii zimowych czy wyjazdy w ramach wymian partnerskich. Skarbnik Gminy Ustka Pani Jadwiga Dic wskazywała na kwoty, jakie są przeznaczane na realizację tych celów, jaki stanowią one procent w budżecie Gminy oraz odniesienia do nakładów wcześniejszych oraz tych planowanych. Pani Elżbieta Sroka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce wskazywała, jaką opieką obejmowane są dzieci, które potrzebują pomocy.
O swojej Gminie mówił również Pan Marian Buras, Wójt Gminy Morawica podkreślając, że podobnie jak w Gminie Ustka, młodzież może również liczyć na różnorodne formy wsparcia.
Wymiana doświadczeń odbywała się również podczas posiłków - był ku temu czas zarówno podczas Zjazdu Maskotek w Rowach, gdzie uczestnicy próbowali polskiej grochówki, jak i w czasie kolacji integracyjnej w hotelu w Dolinie Charlotty w Strzelinku.

Organizatorem całości było Stowarzyszenie L’Europa Siamo Noi. Tłumaczem symultanicznym z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski była p. Barbara Antonina Zamroźniak.

Partnerzy mają nadzieję na wspólną realizację kolejnych, równie interesujących społecznie, projektów.

Broszura


 


Europe for Citizens

 

The project « YOUFFE! – YOUng Friends for Europe » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"
Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning

Participation:
The project involved directly 390 citizens, notably 105 participants from the city of Ustka (Poland), 105 participants from the city of Morawica (Poland), 90 Participants from the city of Pietravairano (Italy), 90 Participants from the city of Raca (Slovak).

Location/ Dates:
The event took place in Ustka (Poland), from 13/07/2018 to 16/07/2018.

Short description:
The day of 13/07/2018 was dedicated to the arrivals of the participants and of the delegates. The day of 14/07/2018 was dedicated to the trip to Rowy and to the tour of the city; to the participation to the mascots’ convention; to the presentation of the Project; to the participation to the events to the mascots’ convention. The day of 15/07/2018 was dedicated to the conference with coffee break and buffet; to the walk along the Marynarki Polskiej and in Ustka; to the dinner with the participants. The day of 16/07/2018 was dedicated to the departures.

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"
Measure 2.3 "Civil Society Projects"
Strand 1 – "European Rememberance"

1 event has been carried out within this project:

Event 1
Participation:
The event involved 390 citizens, 105 participants from the city of Ustka (Poland), 105 participants from the city of Morawica (Poland), 90 Participants from the city of Pietravairano (Italy), 90 Participants from the city of Raca (Slovak).

Location / Dates:
The event took place in Ustka (Poland), from 13/07/2018 to 16/07/2018

Short description:
The aim of the event was to create a debate, where potential practices, already existing projects and proposed policies focused on Solidarity at European level, could be discussed among citizens, and where different opinions and recommendations could be gathered. As well as the mere gathering of opinion, the other purpose of YOUFFE! Was to realise activities focused on the spread of knowledge and know-how strategies to prevent educational and cultural deprivation, in order to increase solidarity feelings and actions such as volunteering, foundation of societies, etc.

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2018 WÓJTA GMINY Ustka z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 207 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 917) oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na okres ekstremalnego upału w dniu 08 sierpnia 2018 r. skrócony czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ustka.
§ 2.
W związku z § 1 w  dniu 08 sierpnia 2018 r.  Urząd Gminy Ustka funkcjonować będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                    Wójt
                                /-/Anna Sobczuk-Jodłowska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany terminów funkcjonowania kąpielisk morskich
w sezonie letnim 2018

 

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLII.536.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.499.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 marca2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustka informuję, że od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Ustka będzie funkcjonowało sześć kąpielisk morskich:

1) KĄPIELISKO MORSKIE PRZEWŁOKA

2) KĄPIELISKO MORSKIE PODDĄBIE

3) KĄPIELISKO MORSKIE DĘBINA

4) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – RADOMSKO

5) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – CENTRALNE

6) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY WSCHÓD – SŁOWIŃSKIE I

Cztery kąpieliska morskie od 16 sierpnia będą nieczynne, to jest:

1) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – DOMKI LETNISKOWE

2) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD – SŁONECZKO

3) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY ZACHÓD - APATOR

4) KĄPIELISKO MORSKIE ROWY WSCHÓD – SŁOWIŃSKIE II

Do dnia 15 sierpnia włącznie kąpieliska morskie na terenie gminy Ustka funkcjonują w ilości jak dotychczas.

Dodatkowe informacje na stronie www w zakładce Kąpieliska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że zmieniła się jakość wody w kąpieliskach Poddąbie oraz Dębina.  Szczegóły na stronie gminy Ustka oraz PPIS w Słupsku.

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w niespełna 3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu.

Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony sloneczny.mazowieckie.com.pl., w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.

Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

Page 14 of 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com