Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, że w związku z chorobą zakaźną COVID-19 w dniu 24.04.2020r.
Wojewoda Pomorski wydał kolejne polecenie czasowego zawieszenia działalności CIS-ów w terminie od dnia 25.04.2020 do dnia 10.05.2020.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z kadrą  CIS – nr tel. 535 300 135.

PROSZĘ DBAJMY O SIEBIE I ZOSTAŃMY W DOMACH.

Wójt Gminy Ustka informuje, że zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Ustka, istnieje możliwość załatwienia sprawy podczas wizyty w Urzędzie w zakresie następujących spraw:

ewidencja ludności i dowody osobiste                    59 815 24 26

pomoc społeczna                                                     59 814 71 97

usługi komunalne                                                    59 815 24 24

59 815 24 54

59 815 25 53

decyzje o warunkach zabudowy                             59 815 24 33

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 59 815 24 56

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzje zezwalające na wycinkę drzew i krzewów  59 815 24 34

Przyjmowanie interesantów w ustanowionych strefach Urzędu odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia sprawy, obowiązani są do:

  • zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki
  • dezynfekcji rąk
  • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury
  • podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań

Informuję jednocześnie, że w trosce o bezpieczeństwo, brak jest obecnie możliwości składania wniosków i dokumentów bezpośredniego w Biurze Obsługi Interesantów.

Wszelkie wnioski i pisma można składać w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, przez operatora pocztowego, z wykorzystaniem systemu ePUAP lub faxem, jak również
w przypadku pytań i wniosków o informację publiczną na skrzynkę e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Korespondencja składana w formie tradycyjnej poddawana jest 48 godzinnej kwarantannie.

W związku z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku zarządzeniem Wójta Gminy Ustka zawieszona zostaje działalność w okresie od 11 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont z siedzibą w Słupsku.

Wednesday, 25 March 2020 10:14

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ustka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ustka.ug.gov.pl/

Data publikacji: 2006-07-06

Data aktualizacji: 2017-11-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - Pliki w tych formatach na stronie www wstawiane są w tylko w ograniczonych przypadkach, redagujący stronę  tworząc artykuły starają się osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania dokumentów, odwiedzający stronę mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Korniluk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 815 24 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Architektura

Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne oraz boczne, od strony siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do głównego wejścia prowadzą schody, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście boczne jest na poziomie zero.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na wprost wejścia głównego. Po lewej stronie znajdują się schody prowadzące do Referatów: Księgowości,  Referatu ds. geodezji, planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami oraz Ewidencji Ludności. Przy schodach są umieszczone poręcze.

Schody po prawej stronie BOI prowadzą do referatu Inwestycji, Radców Prawnych, Sekretariatu oraz Obsługi Rady Gminy oraz Kadr. 

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Możliwe jest poproszenie pracownika merytorycznego na BOI.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie BOI.

Przed budynkiem Urzędu znajdują się dwa parkingi. Jeden dla pracowników , drugi dla interesantów, na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Urzędu Gminy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

        pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
        pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
        tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKON.

 
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Wójta Gminy Ustka (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

    (KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ POWIADOMIENIA)

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe.

Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Strona internetowa spełnia standardy AAA, natomiast do końca 2020 roku zostanie przystosowana do standardu WCAG 2.1.

Uwaga!!!

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa, od dnia 25 marca do 11 kwietnia br. włącznie na terenie Polski zostaje wprowadzone OGRANICZENIE W PRZEMIESZCZANIU SIĘ!!

Jak wskazano na stronie gov.pl obowiązek pozostania w domu NIE BĘDZIE DOTYCZYŁ:

!! dojazdu do pracy

!! wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem

!! załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw, wizyty u lekarza czy opieki nad bliskimi

WAŻNE!!

Przemieszczanie dozwolone jest w grupie DWÓCH OSÓB (obostrzenie nie dotyczy rodzin) oraz zakładów pracy, w których obowiązuje nakaz stosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego m.in. w zakresie zachowania odległości pracowników oraz stosowania środków dezynfekujących i podstawowych zasad higieny.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD JUTRA:

!! środki transportu publicznego działają ALE!! tylko połowa miejsc siedzących w autobusie może być zajęta

!! całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań ALE!! możliwość uczestnictwa w mszach lub obrzędach religijnych nie więcej niż 5 osób z wyłączeniem z tej liczby osób sprawujących posługę

Bez zmian pozostają ograniczenia w działalności przedsiębiorców, tj. w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej oraz rozrywkowej.
Pozostaje również obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających zza granicy.


W trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy o stosowanie się do wszelkich wprowadzonych obostrzeń!!

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, naszego Facebook’a oraz strony gov.pl.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Więcej na stronie kuratorium oświaty: https://www.kuratorium.gda.pl/regulacje-prawne-na-czas-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19/

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż brak jest obecnie możliwości składania w siedzibie Urzędu Gminy wniosków o wydanie dowodu osobistego,
jak również wniosków z zakresu spraw meldunkowych.
Obie te czynności wymagają bowiem osobistego potwierdzenia przez pracowników Urzędu tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Niezależnie od powyższego, macie Państwo możliwość załatwienia swojej sprawy z wykorzystaniem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP
oraz profilu zaufanego,
do założenia których gorąco zachęcamy!

 Link do założenia profilu zaufanego:

W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości w zakresie zakładania profilu zaufanego – prosimy o skorzystanie z instrukcji, znajdującej się w linku:

 Kolejnym krokiem jest założenie swojego konta na e-PUAP:

Szczegółowe informacje dotyczące Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP znajdziecie Państwo pod adresem:

Jeśli zarejestrowaliście Państwo swoje konto i posiadacie już profil zaufany – wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl używając swojego profilu, a następnie przejść do czynności, którą chcecie wykonać.

W razie problemów technicznych można kontaktować się z centrum pomocy pod numerem telefonu: + 48 (42) 253 54 50 lub adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż brak jest obecnie możliwości składania w siedzibie Urzędu Gminy wniosków o wpis do CEiDG, jak również potwierdzenia w przeciągu 7 dni przez pracowników Urzędu Państwa tożsamości w sytuacji, w której skorzystaliście z dokonania wpisu lub jego zmiany z wykorzystaniem portalu www.ceidg.gov.pl.

Niezależnie od powyższego, macie Państwo możliwość samodzielnego dokonania wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia czy też wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z wykorzystaniem strony www.ceidg.pl oraz profilu zaufanego,
do którego założenia gorąco zachęcamy!

 Link do założenia profilu zaufanego:

 W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości w zakresie zakładania profilu zaufanego – prosimy o skorzystanie z instrukcji, znajdującej się w linku:

 Kolejnym krokiem jest założenie profilu przedsiębiorcy na stronie:

  • https://wws.ceidg.gov.pl/ (wybierz opcję w górnym prawym rogu „zaloguj”, a następnie „Załóż nowe konto przedsiębiorcy”)

Jeśli zarejestrowaliście Państwo swoje konto i posiadacie już profil zaufany – wystarczy zalogować się na stronie www.ceidg.gov.pl używając swojego profilu, a następnie przejść do czynności, którą chcecie wykonać.

 

W razie problemów technicznych – kontakt dla przedsiębiorców
Infolinia Centrum Pomocy (CEiDG): 801 055 088

W celu ułatwienia kontaktów naszym interesantom z Urzędem informujemy,
że od dnia 17 marca 2020 roku w przedsionku głównego wejścia do UG Ustka (zamkniętego dla osób z zewnątrz) ustawiono skrzynkę podawczą,
do której możecie Państwo wrzucać kierowaną do nas korespondencję, z wyłączeniem spraw dotyczących dowodów osobistych i spraw meldunkowych oraz CEiDG, które mogą być załatwiane wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki EPUAP.
    
Skrzynka opróżniana będzie każdego dnia o godzinach 11:15 i 15:15, a datą wpływu dokumentów będzie ich faktyczny dzień pozostawienia w skrzynce.

Nie musicie zatem korzystać z odpłatnych usług pocztowych w sytuacji, w której nie posiadacie Państwo możliwości przesyłania pism drogą elektroniczną.

Liczymy, że zaproponowane rozwiązanie przyspieszy załatwianie Państwa spraw przez naszych Pracowników i wyeliminuje konieczność wizyty u operatora pocztowego, gdzie możecie być Państwo narażeni na przebywanie w skupisku ludzi.

Zdajemy sobie sprawę, że terminy administracyjne w tym momencie nie są najważniejsze, niemniej jednak nie mamy żadnych przepisów adekwatnych do wprowadzonego stanu epidemicznego, które regulowałyby kwestie przesunięcia terminów np. płatności, uzupełniania
braków itp. Działamy na zasadach ogólnych, dlatego prosimy o składanie stosownych wniosków, zależnie od sytuacji w jakiej Państwo indywidualnie się znaleźliście.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Page 3 of 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…