Szanowni Państwo. Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy Ustka spowodowana epidemią koronowirusa. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Ustka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje dla interesantów zamknięty. Więcej informacji pod linkiem
 • Różne
 • Gospodarka odpadami
 • Piszą o Nas
 • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
 • 1
 • 2

Aktualności (315)

czwartek, 05 marzec 2020 08:37

W dniu 28 lutego odbyła się XV Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 28 lutego odbyła się XV Sesja Rady Gminy Ustka, na której wręczono laureatom Konkursu nagrody na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji.

Radni podjęli uchwały z zakresu:

- spraw planistycznych: zmiany MPZP dla działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, sporządzenia MPZP dla części obrębu geodezyjnego Zaleskie i Zaleskie PGR, scalenia i podziału części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka

- zmian finansowych: w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026, opłacie miejscowej i uzdrowiskowe, od posiadania psów, poborze w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- spraw społecznych: współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II”, określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustka w 2020 roku, likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Ustka, powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian Statutów Sołectw Gminy Ustka, przystąpienia Gminy Ustka do Związku Gmin Pomorskich oraz przyjęcia jego statutu.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2019 rok oraz Plan Pracy Rady Gminy Ustka na 2020 rok.

wtorek, 04 luty 2020 08:56

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 29 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Ustka, na którym radni podjęli uchwałę  w sprawie dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Ustalono na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 maja 2020 roku dopłaty z budżetu Gminy Ustka dla odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno – bytowe w ramach gospodarstw domowych do ceny 1 m 3 dostarczanej wody w wysokości 0,82 zł/m3  oraz dla dostawców ścieków powstających w gospodarstwach domowych do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 1,18 zł/m3.

Informacja o wynikach Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji 2019/2020

Komisja konkursowa po merytorycznej ocenie kart zgłoszeniowych i załączonych zdjęć oraz przyznaniu punktacji wyłoniła następujących laureatów III edycji Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji 2019/2020, usytuowaną na terenie Gminy Ustka:

miejsce I – Piotr Szczepanik i Katarzyna Wysocka-Szczepanik
miejsce II - Katarzyna i Wojciech Łowczyk
miejsce III - Tadeusz Kulmatycki
wyróżnienie - Katarzyna Kardasińska
wyróżnienie - Grzegorz Laskowski

Wszystkich laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w Konkursie.

środa, 08 styczeń 2020 13:40

XIII Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 20 grudnia odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada uchwaliła budżet gminy Ustka na 2020 rok wraz z  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustka na lata 2020 – 2026. Radni podjęli uchwały w sprawie :  zmian  w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz  zawarcia umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą  „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10   i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok oraz  przystąpienia do Projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Rada Gminy przyjęła Stanowisko w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203.

poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:17

Gmina Ustka otrzymała kolejny grant.

Napisane przez

Gmina Ustka otrzymała grant w wysokości 23 483,00 zł od Partnerstwa w skład, którego wchodzi: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo", ResPublic sp. z o.o. i GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski"

Celem projektu jest przeprowadzanie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31.12.2021 r., min. 15 gmin przeprowadzi, wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania (I etap).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 320 zł.

PLAKAT

poniedziałek, 18 listopad 2019 14:02

VI Sesja Rady Seniorów Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 14 listopada 2019 roku o godz.10:00 odbyła się VI Sesja Rady Seniorów Gminy Ustka. Obrady dotyczyły m.in. przyjęcia planu pracy Rady Seniorów na 2020 rok, organizacji obchodów Dni Seniora oraz współpracy Rady Seniorów z Centrum Kultury Gminy Ustka w zakresie działań na rzecz seniorów.

Przez Radę Seniorów został również rozstrzygnięty konkursu pn. "Srebrne Serce" organizowany
w ramach projektu "Srebrna Sieć" na najbardziej aktywnego Seniora gminy Ustka. Wytypowano laureatów:

 • I miejsce - Pani Halina Wietrak zam. Rowy,
 • II miejsce – Pani Bożena Horodecka, zam. Zimowiska,
 • III miejsce – Pani Danuta Tomczyk, zam. Machowino.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wszystkim nominowanym uczestnikom konkursu nastąpi podczas Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 10.00. Zapewniamy, że w kolejnych latach będziemy kontynuować konkurs "Srebrne Serce", by uhonorować i docenić aktywnych Seniorów, których w naszej gminie nie brakuje.

 

Uprzejmie zapraszam na Inauguracyjne posiedzenie I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 30 października 2019 roku, godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 (sala nr 112).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji przez koordynatora
 2. Wystąpienie Wójta Gminy Ustka i Przewodniczącego Rady Gminy Ustka.
 3. Przekazanie prowadzenia sesji przez koordynatora Przewodniczącemu Rady Gminy Ustka do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Ślubowanie Radnych
 6. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Ustka:
  • a) zgłaszanie kandydatur,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) przyjęcie regulaminu głosowania,
   d) przeprowadzenie głosowania,
   e) podjęcie uchwał.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad i sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
piątek, 25 październik 2019 12:52

Relacja z XI Sesja Rady Gminy Ustka.

Napisane przez

W dniu 23 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Ustka, na której laureat Nikodem Olejniczak otrzymał nagrodę główną zdobytą w konkursie plastyczno- literackim pn. „Ja za 20 lat” organizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019.

Następnie radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla nieruchomości położonej w miejscowości Charnowo w gminie Ustka, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustka, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ustka na lata 2014 - 2020,
- spraw finansowych, podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, tj.: zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty miejscowej opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochrona środowiska, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła informacje z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok.

poniedziałek, 07 październik 2019 09:26

Relacja z X Sesji Rady Gminy Ustka.

Napisane przez

W dniu 27 września odbyła się X Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Rowy,
- spraw finansowych tj.: dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
- oświaty tj.: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, zasad wynagradzania nauczycieli.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2010 – 2023, oraz rozpatrzyła skargi na działalność Sołtysów z dnia 30 lipca 2019 roku i 16 sierpnia 2019 roku oraz informację o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

piątek, 13 wrzesień 2019 08:04

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

W dniu 01 września 2019 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Leszkowi Petryczkiewicz. Uroczyste wręczenie medali nastąpiło po mszy świętej w intencji jubilatów w Kościele Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej p/w Św. Marka Ewangelisty w Lędowie.

Państwo Petryczkiewicz Jubilaci osiedlili się na terenie naszej gminy w latach 70-tych ubiegłego wieku, tj. w roku 1971, a przybyli ze Szczecina. Zawodowo - Pani Barbara pracowała w Przedszkolu Garnizonowym, a Pan Leszek był zatrudniony w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Lędowie. Od 1982 roku  P. Leszek, a od 2001 roku P. Basia od 2001 - przebywają na zasłużonych emeryturach. W latach 2015-2019 Pan Leszek był Sołtysem Sołectwa Lędowo. Mają syna Macieja, córkę Magdalenę, synową Danutę i zięcia Mariusza oraz wnuki Oliwię i Michała. Uroczystość przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami, żartami i życiowymi opowiadaniami.

Życzymy Państwu Barbarze i Leszkowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Strona 1 z 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…