Aktualności (327)

Ogłaszamy wyniki IV edycji gminnego Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Ustka.

W tegorocznej edycji komisja konkursowa zobaczyła na żywo wszystkie zgłoszone posesje. Dzięki temu mogła dojrzeć to, co nie zawsze widoczne na zdjęciach a także ocenić wkład pracy własnej, pomysłowość oraz najwyżej punktowane dekoracje robione własnoręcznie.

Przedstawiamy zatem laureatów:

I miejsce - Pan Ziemowit Miloch (Zaleskie)

II miejsce - Pan Grzegorz Laskowski (Duninowo)
III miejsce - Państwo Katarzyna i Wojciech Łowczyk (Duninowo)
wyróżnienie - Państwo Beata i Tomasz Horbacz (Charnowo)
wyróżnienie - Państwo Beata i Wiesław Dobrowolscy (Przewłoka)

Wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia i pięknie udekorowali swoje posesje serdecznie dziękujemy!

Friday, 04 December 2020 08:02

XXII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 27 listopada 2020 roku odbyła się online XXII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

 • spraw finansowych: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;  opłaty targowej oraz zmian w budżecie Gminy Ustka na 2020 rok.
 • gospodarki  drogowej: przejęcia przez Gminę Ustka od Powiatu Słupskiego spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą na działkach nr 115/2, 115/9 obręb Zaleskie PGR i 319/2 obręb Zaleskie; zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy Gminy Ustka  z Gminą Miasto Gdańsk dotyczącej wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe; przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2021  z organizacjami pozarządowymi; zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Ustka.

Radni  zapoznali się z prezentacją projektu zagospodarowania tzw. Ryneczku w miejscowości Przewłoka i przyjęli Informację o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2020 roku. Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka  w  zakładce – Prawo Lokalne

Thursday, 05 November 2020 12:58

Konkurs Srebrne Serce rozstrzygnięty!

Written by

Była to druga edycja konkursu organizowanego w ramach projektu "Srebrna sieć". Konkurs skierowany jest do aktywnych seniorów 60+, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz gminy i społeczności lokalnej. Jego celem jest promowanie aktywności społecznej osób starszych i nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

 • I miejsce - pani Zofia Stodoła
 • II miejsce - pani Jadwiga Ostrowska
 • III miejsce - pani Bożena Duda

oraz wyróżnienie dla pana Andrzeja Laskowskiego. Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe oraz bony pieniężne na zakupy w drogerii. Serdecznie gratulujemy!

Monday, 02 November 2020 10:09

Sprawozdanie z XXI Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 28 października  2020 roku odbyła się online XXI  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

 • spraw planistycznych - przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP w obszarze obejmującym działki  położone w miejscowości Przewłoka, oraz sporządzenia MPZP  dla części obrębu geodezyjnego Dębina, Wytowno i Lędowo.
 • gospodarki odpadami, drogowej, ochrony środowiska   - w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej na terenie gminy Ustka zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso; sposobu świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ustka przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Ustka.
 • praw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, i zmiany WPF na lata 2020 – 2026; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”; oraz  wspólnej realizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica – droga wojewódzka nr 203; poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; podatku od nieruchomości; podatku od środków transportowych; opłaty miejscowej w Gminie Ustka; opłaty targowej; opłaty uzdrowiskowej.

Radni  podjęli Stanowisko Rady Gminy dotyczące  wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie oraz przyjęli analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok oraz  informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, za 2019 rok

Thursday, 03 September 2020 10:40

XIX Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyła się XIX  Sesja Rady Gminy Ustka , na której Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

 • spraw planistycznych: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru obejmującego dz. nr 298/1 i 310/1, położone  w obrębie geodezyjnym Pęplino, zmiany MPZP dla obszarów: części  wsi Przewłoka   w jednostce przestrzennej nr 1 w gminie Ustka, Duninowo, Duninowo PGR, Starkowo, Możdżanowo, Pęplino.
 • gospodarki gruntami i odpadami  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka, nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddąbie, na działkach Nr 5/5, 5/7 oraz 123;
 • spraw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026;
 • spraw oświatowych - ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku, zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym zmienionej Uchwałą Nr X.138.2019 z dnia 27 września 2019 r; określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

Rada Gminy przyjęła informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Uchwały Rady Gminy

 

W dniu 15 lipca 2020 roku odbyło się XVIII Nadzwyczajne posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwał, w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026. 

W związku z podpisaniem umowy z dnia 9 lipca 2020 roku, z Wojewodą Pomorskim  dokonano zmian dotyczących  wprowadzenia  zadania pn. „Budowa ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina finansowanego z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku – 100.000 zł , a w 2021 roku 1.132.890 zł

Thursday, 02 July 2020 14:04

Wybraliśmy Piękną Wieś 2020

Written by

Gminny etap konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” został rozstrzygnięty! Do dnia 15 czerwca do Urzędu Gminy Ustka wpłynęły 2 zgłoszenia w kategorii „Piękna Wieś”. Swoje miejscowości zgłosili: Sołtys Rowów oraz Sołtys Zaleskich. Walka była zacięta a komisja miała nie lada problem, jednak ostatecznie zwycięzcą okazała się wieś Zaleskie!
Karta zgłoszeniowa wsi Zaleskie została już przekazana do Starostwa Powiatowego w Słupsku i oczekuje na rozstrzygnięcie etapu powiatowego. Trzymamy kciuki za wygraną i zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego, w którym nagroda główna wynosi 30 tysięcy złotych!
„Piękna Wieś Pomorska” to konkurs organizowany corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka. Celem konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i wspólnego działania społeczności wiejskiej, ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi a także podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich. Konkurs przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Tuesday, 30 June 2020 10:00

XVII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu za 2019 rok. Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Następnie przedstawiono multimedialny pokaz  z wykonania budżetu za 2019 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium Pani Annie Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka.

Ponadto, Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

 • spraw planistycznych: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla działki Nr 3 położonej  w obrębie geodezyjnym Objazda
 • gospodarki gruntami i odpadami  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • spraw finansowych:  zmiany uchwał w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej,  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych , zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • spraw społecznych: wystąpienia z wnioskiem i podpisanie wniosku o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę Wójtowi Gminy Ustka, wyrażenia woli współdziałania, w ramach partnerstwa, z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przy zadaniu polegającym na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców, rozpatrzenia skargi z dnia 03 marca 2020 roku.

Rada Gminy przyjęła informacje: w sprawie udzielanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz o aktualnej organizacji oświaty na terenie Gminy Ustka w perspektywie kolejnych 5 lat. Uchwały i sprawozdania dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w  zakładce – Działalność Rady Gminy

Wednesday, 27 May 2020 15:52

Dzień Samorządu Terytorialnego

Written by

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego W tym roku ma szczególne znaczenie, gdyż przypada w 30 rocznicę pierwszych w pełni wolnych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego. Z tej okazji Pani Wójt Gminy Ustka wystosowała życzenia do wszystkich, którzy tworzą samorządy i pracują na ich rzecz. Szczególne życzenia i podziękowania należą się tym, którzy działają na rzecz samorządu Gminy Ustka: Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom samorządowym oraz oczywiście Wam – Mieszkańcom.

Drodzy Samorządowcy –
Koleżanki, Koledzy, Współpracownicy, Radni, Sołtysi, Działacze

30 rocznica wolnych wyborów do samorządów to szczególna okazja by docenić rolę wszystkich Tych, którzy zarówno je tworzą jak również pracują na ich rzecz. Dzięki naszej wspólnej pracy Gmina pięknieje i stale się rozwija. Dziękuję za trud i zaangażowanie z jakim podchodzicie do swoich obowiązków, za Wasze inicjatywy i pomysły. Życzę Wam satysfakcji płynącej z pracy, niesłabnącego zapału oraz uznania ze strony każdego. Życzę Wam wszystkim wiele szacunku od i dla drugiego człowieka.
Samorząd to tak naprawdę Mieszkańcy, to wspólnota, która tworzy i zamieszkuje dany obszar. To właśnie Wy – Mieszkańcy Gminy Ustka- jesteście motorem naszych działań i z myślą o Was i dla Was wykonujemy naszą pracę. Wszystkim z Was, którzy czynnie uczestniczą w życiu naszej jednostki samorządowej składam dziś serdeczne podziękowania. Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim zaangażowanym na rzecz Gminy Ustka życzę sukcesów, motywacji do działania oraz pomyślności we wszystkich obszarach Waszych działań. Szczególnie w tym trudnym dla wszystkich „covidowskim” czasie – niezrozumiałym, obcym i nieznanym.

Niech dzisiejszy dzień przypomina nam jak wielkim dobrem jest nasza Mała Ojczyzna oraz jak wielkim przywilejem jest móc jej służyć.

Wójt Gminy Ustka        

Anna Sobczuk – Jodłowska

 

Monday, 18 May 2020 14:54

Zdalna szkoła.

Written by

Miło nam poinformować Państwa, iż Gmina Ustka złożyła kolejny wniosek o przyznanie grantu w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - „Zdalna Szkoła Plus”. Projekt umożliwia zakup sprzętu komputerowego służącego do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość grantu może wynieść 75 tys. zł. W chwili obecnej oczekujemy na ocenę wniosku oraz zamieszczenie na liście rankingowej.

W ramach poprzedniego programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Ustka pozyskała wsparcie finansowe na kwotę 60 tys. zł.

Głównym celem programu było doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia kształcenia zdalnego, w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zamknięciem placówek oświatowych.

Dzięki pozyskanym środkom gmina Ustka zakupiła 28 laptopów dla uczniów szkół gminnych.
Sprzęt został przekazany na ręce dyrektorów szkół:
SP w Objeździe – 13 sztuk
SP w Charnowie – 7 sztuk
SP w Zaleskich – 8 sztuk

Page 1 of 24

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com