Aktualne nabory wniosków (41)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wysokość dofinansowania
Maksymalna wysokość dotacji: 80.000 zł lub 20.000 euro.
Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% kosztów projektu.

Termin składania wniosków - nabór stały:
- do 10.000 zł / 2.500 euro można składać na bieżąco,jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;
- powyżej 10.000 zł / 2.500 euro można składać maks. raz na 3 miesiące,jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;
Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie będą przyjmowane.

Warunek udziału w konkursie: Do uzyskania dotacji niezbędna jest wyrażona na piśmie gotowość do współpracy partnera niemieckiego.

Dofinansowane działania:
Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy:
- spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji,
- prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji,
- media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada,
- działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

 

Inne obszary działalności Fundacji:

- badania naukowe z zakresu wiedzy o Europie Środkowej i Wschodniej;

- konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej;

- projekty edukacyjne na rzecz ochrony środowiska;

- działania na rzecz wspierania kontaktów gospodarczych - projekty edukacyjne, seminaria i konferencje;

- działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fundatorem jest: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- www: http://www.fwpn.org.pl,

- ul. Zielna 3700-108 Warszawa,

- tel.: +48 22/ 338 62 00.

Więcej informacji

poniedziałek, 04 kwiecień 2016 10:21

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty

Napisane przez

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

Terminy składania wniosków:
W 2016 r. zaplanowano 4 terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.


Warunek konkursu: w projekcie muszą brać udział min. 3 podmioty z trzech różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej, jednak preferowane będą wnioski zakładające udział partnerów ze wszystkich państw Grupy. Na stronie Funduszu znajduje się wyszukiwarka partnerów.

Cele
Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:

 1. 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
   
 2. 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
   
 3. 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
   
 4. 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
   
 5. 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
   
 6. 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

 

Fundatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki:

- adres: International Visegrad FundKralovske udolie 8811 02 BratislavaSlovak Republik,
- tel.: +421 259 203 811,
- fax: +421 259 203 805.

 

Więcej informacji
Kontakt

 

21 marca  rusza III edycja konkursu grantowego Funduszu Akumulator Społeczny. Kolejny raz mieszkańcy Słupska i regionu będą mieli okazję do realizacji najciekawszych pomysłów na działania społeczne. Operatorem programu dla powiatów: M. Słupsk, słupskiego i kartuskiego jest CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH w Słupsku.

Akumulator Społeczny to fundusz, z którego mogą korzystać zarówno nieformalne grupy mieszkańców jak i młode organizacje pozarządowe. W ramach konkursu można pozyskać do 5000 zł na realizację ciekawych pomysłów, których głównym celem będzie aktywizacja mieszkańców miasta i regionu.

Ponadto młode organizacje będą mogły pozyskać środki m.in na zakup sprzętu lub szkolenia swoich członków i inne działania wzmacniające potencjał organizacji w ramach tzw. START-UPów – również do 5000 zł.

Nabór do konkursu trwać będzie do 20 kwietnia 2016. Dofinansowane pomysły będzie można realizować od 15 maja do 15 października br. Podobnie jak w poprzednich edycjach projekty składać można w wersji elektronicznej poprzez portal Witkac.pl

Od 21 marca ruszają również spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie pierwsze spotkania już w najbliższy poniedziałek 21 marca i środę 23 marca w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Szczegóły na stronie www.cio.slupsk.pl oraz na profilu Facebook - Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Więcej informacji:

Tomasz Keler

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

tel. 59 840 29 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wesprzyj młodzież - przekaż nam 1% KRS 0000056842

CIO jest członkiem sieci Sieci SPLOT oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

Całościowa pula środków: 131 000zł

Wymagany wkład finansowy: min. 1%

Wkład rzeczowy i osobowy: dodatkowo punktowany.

Sposób składania wniosków: oferty konkursowe należy składać w terminie do 15 marca 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Zakres tematyczny:

- działania promujące zdrowy styl życia,

- realizacja działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej,

- wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze badawczym i naukowo-badawczym skierowanych m.in. do osób niepełnosprawnych,

- wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień m.in. uczniów i studentów niepełnosprawnych,

- upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kształcenia ustawicznego,

- promowanie idei i form aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w tym włączenie pracodawców do tego procesu,

- promocja edukacji przedszkolnej,

- działania z zakresu promocji czytelnictwa,

- działania z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, kształtowania kompetencji społecznych oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców w wolontariacie.

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o konkursie: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=55_ffd70854426953e7b69b85bc9ffb8c84&Itemid=416&lang=pl 

wzór wniosku: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=54_eb443d8363b27758eddb498528eec88e&Itemid=416&lang=pl.

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs granatowy na działania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość grantu: do 5 000zł

Termin składania wniosków: do 31 marca 2016r.

Wkład własny finansowy: wymagany, ale nieokreślony.

Okres realizacji projektu: do 12 miesięcy.

Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną przez generator dostępny na stronie Fundacji: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/.

Wszyscy wnioskujący, przed wypełnieniem aplikacji, są zobowiązani do skontaktowania się z dyrektorem oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w celu poinformowania go o zamiarze złożenia wniosku i zapoznania go z planowaną inicjatywą.

Podmioty mogące ubiegać się o dotacji:

- organizacje pozarządowe,
- świetlice środowiskowe,
- urzędy gminne,
- szkoły.

Wymagane jest, aby ww. podmioty, świadczyły pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakres tematyczny działań: zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

Rodzaje działań: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

Końcowi beneficjenci projektów: dzieci i młodzież do 18 roku życia z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Do każdego wniosku należy dołączyć imienną listę dzieci (bez nazwisk) wraz ze skróconą informacją na temat ich sytuacji rodzinnej. Lista powinna być potwierdzona przez dyrektora (prezesa, przewodniczącego) organizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/regulamin/.

Konkurs grantowy dla organizacji i grup nieformalnych z zakresu ochrony środowiska

 

Poniżej znajda Państwo główne założenia konkursu i dokumenty dotyczące konkursu

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk ogłasza konkurs na Inicjatywy obywatelskie 2015.

 Termin naboru: od 10 listopada do 19 grudnia 2016 r.


Kto może ubiegać się o środki?

Osoby indywidualne, (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.


Jaka jest wysokość dofinansowania jednej inicjatywy obywatelskiej?

Wysokość - od 1.000 zł. do 10.000  zł.  (do 100% kosztów kwalifikowanych)

Czas realizacji przedsięwzięcia:

od 1 maja do 15 grudnia 2016 r.Co należy zrobić?
Zgłosić oddolną inicjatywę lokalną, związaną z ochroną środowiska, mieszczącą się                     w poniższym katalogu rodzajów przedsięwzięć:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę                        i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska                                            z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Co trzeba przygotować?

Należy wypełnić i przesłać formularz wniosku (osobny na każdą inicjatywę) oraz dołączyć  do każdej inicjatywy następujące załączniki:

 • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatywy (obowiązkowy wzór z załączeniu),
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy (obowiązkowy wzór w załączeniu).

Do każdej inicjatywy będzie dodatkowo potrzebna umowa o współpracy                                                 z autorem/pomysłodawcą inicjatywy. Umowa zostanie przygotowana dla Państwa przez SITR O/Słupsk. Na termin jej podpisania zostaną Państwo umówieni indywidualnie.


 Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk

ul. Zamenhofa 1

76-200 Słupsk

w godz. 8.00- 15.00

tel. 59 842-58-49

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=34_eb2501a649ed5d151b3f51e04427bde1&Itemid=416&lang=pl

2. Wzór wniosku konkursowego: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=35_7ddc64fc34319a5e2b3e101e2c7aeae4&Itemid=416&lang=pl

3. Opinia samorządu: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=36_f4dfc38b243bab123b319743dc14758d&Itemid=416&lang=pl

4. Zgoda właściciela: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=38_03900b6bda6009600df10e78c6aa1812&Itemid=416&lang=pl

5. Wzór umowy z autorem inicjatywy: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=37_1f26269d414a5d11b19d359c8a89eb01&Itemid=416&lang=pl

 

poniedziałek, 02 listopad 2015 15:03

Konkurs grantowy "Równać szanse"

Napisane przez

Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Organizatorem konkursu, realizowanego w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Zasady konkursu:

- o dofinansowanie projektów mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),

- uczestnikami zgłaszanych projektów mają być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców). Cykliczne działania powinny obejmować grupę co najmniej 20 uczestników przez okres 15 miesięcy,

- maksymalna kwota dotacji to 8.500 zł,

- dofinansowane będą projekty minimum 6-miesięczne, realizowane maksymalnie do 31 sierpnia 2016r.,

- termin składania wniosków: 25 listopada 2015 r., do godz. 12.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000055?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Eurokursor%20%E2%80%93%20Granty%20%28nr%2012%29.

Trwa dodatkowy konkurs grantowy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2015 dla powiatów m. Słupsk, słupskiego, kartuskiego.

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY  to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.  Skierowany jest do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, działających na rzecz dobra wspólnego. 

W ramach II naboru konkursu Funduszu Akumulator Społeczny dla powiatów: miasto Słupsk, słupskiego i kartuskiego można się ubiegać o Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego.

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Dodatkowy nabór trwa od  15 października od godz. 15:00 do 27 października do godz. 24:00. Projekty mogą być realizowane w okresie 2 - 30 listopada 2015.

 

UWAGA! W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje/grupy nieformalne aktualnie realizujące projekty dofinansowane z Funduszu Akumulator Społeczny 2015.

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.cio.slupsk.pl . W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorem Funduszu na terenie powiatów Miasto Słupsk, słupskiego i kartuskiego: 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

ul. Sienkiewicza 19 

76-200 Słupsk

tel. 59 840 29 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nabory wniosków ministerstw na turystykę i ochronę zabytków

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na ochronę zabytków dla osób fizycznych, podmiotów publicznych oraz innych jednostek posiadających zabytki. W ramach konkursu można starać się o dotacje nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych w zakresach:

- prac konserwatorskich, restauratorskich kub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku otrzymania dofinansowania,

- prac konserwatorskich, restauratorskich kub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku).

Do konkursu nie będą dopuszczone przedsięwzięcia współfinansowane z unijnych środków.

Terminy składania wniosków: 31 października 2015r. i 31 marca 2016r.

Więcej na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację zadań  zakresu turystyki, w tym na:

- wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje,

- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie  i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski,

- zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.

- popularyzację turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów,

- wspieranie rozwoju produktów turystycznych.

Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

Termin składania wniosków: 20 listopada 2015r.

Więcej na stronie: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2016-roku.

Konkurs Fundacji Edukacji dla Demokracji w ramach programu: „RITA „Przemiany w Regionie”

Projekty mogą dotyczyć następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

 Celem programu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje realizujące program mają za zadanie podzielić się polskim doświadczeniem transformacji w następujących sferach:

- problemy społeczne, socjalne;

- edukacja i wychowanie;

- rozwój przedsiębiorczości;

- dziedzictwo kulturowe;

- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;

- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;

- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

 Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z wymienionych powyżej krajów (możliwe są uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).

 Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

Maksymalna kwota dofinansowania: 40tyś zł,

Koszty administracyjne:  do 20% dotacji,

Wkład własny: min. 15%

Termin składania wniosków: 15 października 2015r. do godz. 16:00.

Zasady i dokumenty: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000049?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Eurokursor%20%E2%80%93%20Granty%20%28nr%2011%29.

Strona 3 z 3

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com