Aktualne nabory wniosków (41)

wtorek, 12 lipiec 2016 07:47

Zwalczanie dyskryminacji w piłce nożnej

Napisane przez

Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (Komisja Europejska) ogłosiła konkurs na dotacje Football People Event Grants  przeznaczone na organizację imprez w ramach Tygodni Aktywności FARE (Sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie), związanych z podnoszeniem świadomości o dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej.

1) Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2016r.

2) Termin realizacji zadania: wszystkie działania muszą odbyć się w październiku 2016r. (podczas Tygodni Aktywności FARE)

3) Zakres tematyczny:

Działania powinny być związane tematycznie z kwestiami mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci , dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, niepełnosprawności oraz bi-, trans- i homofobii. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz.

4) Koszty kwalifikowalne:

realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji, uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne), wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym), festiwale filmowe, inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

5) Wysokość dotacji: do 3 tyś. euro (z czego 50% wypłacane jest jako zaliczka, a 50% - po realizacji zadania)

6) Poziom dofinansowania: 80%

7) Wnioskodawca: różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

8) Więcej informacji: http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/event-grants/.

9) Wydarzenia organizowane w Polsce: http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/2013-action-weeks/list-of-activities-2013/poland/.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło program "Senior-VIGOR", na który w tym roku przeznaczy 40 mln zł.

1) Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2016r.

2) Wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego.

3) Partnerzy: możliwość prowadzenia domu seniora w partnerstwie z innymi instytucjami i organizacjami

4) Zakres tematyczny:

a. Moduł I konkursu utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”

b. Moduł II konkursu zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

5) Poziom dofinansowania: 80%, wkład własny: 20%

6) Wartość dofinansowania: 250 tyś. zł., z tym, że:

a. na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł,

b. na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tyć. zł,

c. sfinansowana może zostać również 1/3 kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu,  ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

7) Informacje i pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8) Dokumenty do pobrania: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-programu-wieloletniego-senior-wigor-na-lata-2015-2020--edycja-2016/.

 

 

 

poniedziałek, 11 lipiec 2016 16:12

Współpraca między krajami z Grupy Wyszehradzkiej

Napisane przez

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

1) Termin składania wniosków: 1 września 2016r.

2) Zakres tematyczny projektów:

Wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:

 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
   
 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
   
 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
   
 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
   
 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
   
 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

3) Kontakt: 

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava
Slo­vak Republic

tel.: +421 259 203 811, –802
fax: +421 259 203 805

email: viseg­rad­Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Więcej informacji: http://www.visegradfund.org/

 

 

 

Fundacja BGK ogłosiła 9-tą edycję konkursu pn.: "Na dobry początek!"

1) Termin składania wniosków: 12 września 2016r., do godz. 12:00

2) Zakres dofinansowania:

Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, sprzyjających interakcjom między dziećmi i rozwijających kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjających aktywności ruchowej.

3) Koszty kwalifikowalne:

a. przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat,

b. porady specjalistyczne dla dzieci,

c. warsztaty dla rodziców.

4) Wielkość dofinansowania: 3-10tyś. zł

5) Kryteria wyboru:

trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie, klarowność budżetu.; dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca.

6) Sposób składania wniosków: za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/.

7) Dokumenty do pobrania i więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/wyrownywanie-szans-edukacyjnych/konkurs-grantowy-na-dobry-poczatek/.

 

poniedziałek, 11 lipiec 2016 15:01

Ochrona dziedzictwa i rozwój zasobów kultury

Napisane przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko organizuje konkurs na ochronę dziedzictwa i rozwój zasobów kultury.

1) Termin naboru wniosków: 30 września 2016r.

2) Typy projektów, które mogą być dofinansowane:

a. infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

b. Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

c. Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz do realizacji prac konserwatorskich (100% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu Projektu można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia. Możliwy jest wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej lub do prowadzenia prac konserwatorskich. Sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej dotyczy tylko takich elementów, które są wprost związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej, tj. organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych służących temu celowi (np. zakup instrumentów, zakup mebli (np. krzeseł, foteli) do sal koncertowych, zakup sprzętu wystawienniczego, sprzętu multimedialnego, systemów nagłośnienia, sprzętu oświetleniowego).

3) Koszty kwalifikowalne:

a. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu,

b. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,

c. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

d. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

e. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

f. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

g. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

h. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

4) Wartość projektu:

a. min. kwota projektu - 0,5 lub 2 mln euro, w zależności od wnioskodawcy i rodzaju operacji,

b. maks. wartość projektu - 5 mln euro, a dla obiektów wpisanych na listę UNESCO - 10 mln euro

5) Poziom dofinansowania projektów realizowanych przez jednostki publiczne:

a. dla państwowych jednostek budżetowych - 100% kosztów kwalifikowalnych,

b. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - 85% kosztów kwalifikowalnych,

c. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE i dotacji celowej - 100% kosztów kwalifikowalnych.

6) Poziom dofinansowania dla podmiotów spoza sektora publicznego (organizacji pozarządowych) - 85%.

7) Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

8) Sposób składania wniosków:

a. projekty składane osobiście, drogą pocztową lub kurierem:
Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu
 • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16,
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu
 • województwo.

b. wnioski mogą zostać złożone również w wersji elektronicznej.

9) Dokumenty do pobrania oraz dane kontaktowe i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-slabiej-rozwiniete.

 

Fundacja Batory ogłosiła konkurs na projekty polegające na przeciwdziałaniu dyskryminacji

1) Kto może składać wnioski?

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, których podstawowym obszarem działania jest przeciwdziałanie dyskryminacji.

2)Na co można dostać dotacje?

- Na prowadzenie działalności dotyczącej problemu dyskryminacji: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw mających wpływ na opinię publiczną, mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy dyskryminacji, interwencje i egzekwowanie praw osób dyskryminowanych, dokumentowanie przejawów i skali praktyk antydyskryminacyjnych, upowszechnianie informacji na ten temat, działania zmierzające do ścigania i karania sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej; wspieranie osób doświadczających dyskryminacji i przemocy,

- Na wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

3) Kwota dofinansowania: do 100 tyś. zł

4) Koszty kwalifikowalne

Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie mamy listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagany jest też wkład własny - z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.
 
Składane wnioski nie mają dotyczyć realizacji jakichś konkretnych projektów. Dotacje mają charakter wsparcia instytucjonalnego. Oczekuje się, że składane wnioski będą wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację.
 
5) Okres realizacji projektu: 1 września 2016r. - 31 grudnia 2016r.
 
6) Termin i sposób składania wniosków
 
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2016r.
 
Wnioski należy złożyć przez internetowy System Wniosków. Link do systemu jest dostępny na stronie www.demokracja.batory.org.pl.
 
wtorek, 10 maj 2016 10:39

Granty na stworzenie strony internetowej

Napisane przez

Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności organizują konkurs pn.: "Odkryj e-wolontariat", w którym można otrzymać grant na utworzenie strony internetowej.

Strona na służyć społeczności, a pracujące przy niej osoby muszą być wolontariuszami. Przykładowe pomysły wybrane w poprzednich edycjach konkursu to m.in. e-konsultacje, mapa osób zaginionych czy biblioteka lektur szkolnych.

1. Wysokość grantu

W konkursie można otrzymać do 10tyś. zł.

2. Zasady konkursu

Konkurs podzielony jest na kilka etapów:

- 1. etap - składanie wstępnych wniosków - do 5 czerwca br.

Komisja wybierze od 10 do 12 finalistów

- 2. etap - udział w szkoleniu - lipiec-sierpień br.

Finaliści wezmą udział w 2-dniowym szkoleniu.

- 3. etap - złożenie rozszerzonego wniosku - do 31 sierpnia br.

Komisja wybierze 3 wnioski, które otrzymają dofinansowanie.

3. Terminy realizacji projektu

Projekt ma zostać zrealizowany w okresie od października 2016r. do lutego 2017r., natomiast w marcu zaplanowano spotkanie podsumowujące.

4. Wnioskodawcy

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

5. Składanie wniosków

Wniosek można zgłosić za pośrednictwem strony: http://konkurs.e-wolontariat.pl/#konkurs.

 

 

 

 

 

 

 

środa, 27 kwiecień 2016 14:07

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Napisane przez

Fundacja Nasza Ziemia ogłasza konkurs: "Po stronie natury" na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

1. Zakres tematyczny i wielkość finansowania:

W ramach konkursu można realizować następujące zadania:

-       - Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii "Zaproś naturę do siebie" mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5.000 złotych.

-        -   Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii „Małe formy ochrony przyrody” mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10.000 złotych.

        2. Wkład finansowy - niewymagany

        3. Koszty kwalifikowalne

         - koordynacja, księgowość i koszty utrzymania biura - do 20% grantu,

         - zakup sprzętu obsługującego projekt (komputer, rzutnik, projektor, telewizor, itp.) - do 30% wielkości grantu,

         - prowadzenie zajęć, prelekcji i innych zadań realizowanych w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych - nieograniczony.

         4. O granty mogą starać się:

         - organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną,

         - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie publiczne i niepubliczne,

         - instytucje samorządowe.

         5. Termin składania wniosków: 31 maja br.

        Kompletne wnioski (formularz i załączniki) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

       Fundacja Nasza Ziemia

 ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa 

  z dopiskiem: "Po stronie natury, wniosek"

 

 6. Informacje i dokumenty

 

 Więcej informacji: https://www.postronienatury.pl/konkursgrantowy/

 

 Regulamin konkursu: https://www.postronienatury.pl/konkursgrantowy/resources/files/regulamin_konkurs_grantowy_2016.pdf

 

 Wzór wniosku: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=69_b5aaf34e8b6064ada0f21af96faa8a04&Itemid=416&lang=pl

 

 

 

 

 

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego:

- pula środków na zadania wynosi: 230.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) złotych,

- jeden podmiot nie może pozyskać więcej niż 30 000zł,

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 5 wniosków.

2. Zasady przyznawania dotacji

 O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać  się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub stowarzyszenia.

 Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu zamieszczono na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra-Niemen: www.odraniemen.org

 3. Dokumentacja konkursowa:

- Regulamin konkursu: http://www.odraniemen.org/upload_ed/projekty/Regranting%202016/Regulamin_konkursu_regrantingowego_2016.pdf

- Harmonogramem konkursu: http://www.odraniemen.org/upload_ed/projekty/Regranting%202016/Harmonogram.pdf

- Wzorem oferty: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=68_c805c4c36ff76613f05d628ca264a3ab&Itemid=416&lang=pl

 4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

 Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 października 2016r. Projekty powinny być skierowane do Polaków mieszkających poza granicami Polski - z jednego lub większej liczby krajów. Zadania mogą być realizowane na całym świecie.

 5. Termin i miejsce składania ofert:

 Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Odra-Niemen,

ul. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław

z dopiskiem na kopercie:

Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

 Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 13 maja 2016 r. Decyduje data nadania oferty – data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu:

 Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen do dnia 17 czerwca 2016 r.

 7. Spotkania informacyjne w sprawie konkursu

 Spotkanie informacyjne na temat zasad konkursu i sposobu przygotowania ofert konkursowych odbędzie się 9 maja br. w Krakowie, w sali konferencyjnej, Dom Kolping, ul. Żułowska 51, w godzinach 11.00-15.00.

Zgłoszenia na spotkania proszę zgłaszać telefonicznie lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu nadsyłać nadsyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 04 kwiecień 2016 14:53

Granty dla lokalnej społeczności

Napisane przez

            Kuczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne.

1.   1. Zakres wniosków grantowych:

             - infrastruktura,

            - energia, zasoby naturalne i ekologia,

            - wsparcie i opieka medyczna,

            -  pomoc socjalna,

            - edukacja i opieka nad dziećmi,

            -  mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna,

            - nauka,

            - technika,

            -  innowacje społeczne.

      2. Termin składania wniosków: 30 czerwca 2016r.

      3. Więcej informacji:

         Formularz wniosku: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=57_0513517dc1559c374c6c9d7455ff97ab&Itemid=416&lang=pl

         Adres do regulaminu i pozostałych informacji: http://www.kulczykfoundation.org.pl/.

 

Strona 2 z 3

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com