Aktualne nabory wniosków (41)

Tuesday, 18 October 2016 11:57

Konkurs w zakresie innowacji społecznych

Written by

 

Celem dwóch konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju jest:

 

 • zainicjowanie dyskusji na temat tej formy finansowania usług społecznych oraz przygotowanie i wspieranie różnych podmiotów do realizacji obligacji społecznych w praktyce (konkurs w ścieżce A – Akcelerator);
 • zebranie pomysłów na polski model obligacji społecznych od instytucji, które są już gotowe do jego przetestowania (konkurs w ścieżce B – Obligacje społeczne PL)

 

Konkurs 1:

 

Kto może składać wnioski?

 

W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000 PLN

 

Dokumenty do pobrania: http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-5/

 

 

 

Konkurs 2:

 

Kto może składać wnioski?

 

Wnioskodawcą w konkursie może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który w modelu wdrażania obligacji społecznych opracowywanym w tym konkursie będzie pełnił jedną z poniższych ról:

 

 • zarządca obligacji (instytucja publiczna szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego)
 • usługodawca (podmiot publiczny lub prywatny)
 • operator (podmiot publiczny lub prywatny)

 

Więcej informacji nt. wymagań w zakresie każdej z ról możliwych do pełnienia przez wnioskodawcę zawiera regulamin konkursu.

 

Projekty można składać w partnerstwie. Zawarcie partnerstwa jest obowiązkowe w przypadku, gdy wnioskodawca planuje pełnić rolę usługodawcy lub operatora.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Na stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

97,00 %

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000 PLN

 

Dokumenty do pobrania: http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/

 

 

 

Tuesday, 18 October 2016 11:40

Konkurs na infrastrukturę społeczną

Written by

Kulczyk Foundation ogłosiła konkurs na tworzenie infrastruktury.

1. Termin składania wniosków: 31 grudnia, 23:59

2. Sposób składania wniosków:

Wnioski w Konkursie można składać wyłącznie za pośrednictwem:

a.       poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania adresat otrzyma mailowe potwierdzenie otrzymania wniosku przez Fundację.

LUB

b.      poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26; 00-526 Warszawa, z dopiskiem: „Granty KF".

 W przypadku wniosku wysłanego drogą elektroniczną, datą i godziną złożenia wniosku jest data i godzina wysłania maila. W przypadku wniosku wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej, decyduje data stempla pocztowego.

3. Kwota dofinansowania:

Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się Wnioskodawca w ramach Konkursu wynosi 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Regulamin projektu: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf

Wzór wniosku aplikacyjnego: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=101_82a541167feb9d19ab466218c81165e2&Itemid=416&lang=pl 

Więcej na: http://kulczykfoundation.org.pl/#support

Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Umożliwi to nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.

 

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 211 127,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany na stronie internetowej CPPC najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie zostanie udostępniony na ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru;
 • na nośniku elektronicznym, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Dokumenty do pobrania: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłosiła konkurs pn.: Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

1. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2016r.

2. Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

 

 1. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl)

oraz

 

 1. w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:

- papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą

 

albo

 

- elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

 

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku (wraz z załącznikami) do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Kto może składać wnioski:

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni.

 

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. Szczegółowe regulacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

4. Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

5. Maksymalna wartość projektu: 2 000 000zł

Zasady realizacji projektu:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konkurs-w-ramach-dzialania-216-po-wer

Generator wniosków o dofinansowanie: https://sowa.efs.gov.pl

 

 

Firmy Henkel, Rossmann i Fundacja Nasza ziemia organizują konkurs pod nazwą "Eko-odkrywcy"

Konkurs Eko Odkrywcy służy praktycznemu poznawaniu przyrody. Zadaniem jego uczestników jest zaplanowanie ekologicznych projektów badawczych, które pomogą poznać zasady rządzące naturą i uwrażliwić na kwestie ochrony środowiska. Najlepsze pomysły zgłoszone przez nową stronę internetową projektu, zostaną zrealizowane dzięki finansowaniu, które zapewniają organizatorzy konkursu.

Projekty skierowane są do: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych działających w Polsce.

Projekty składane są do 9 listopada br. przez 2 grupy wiekowe:

GRUPA 1: dzieci z przedszkoli oraz klas podstawowych 1-3,
GRUPA 2: dzieci i młodzież z klas podstawowych 4-6, klas gimnazjalnych 1-3 oraz uczniowie szkół średnich.

Na zwycięzców czekają nagrody:

 • Na autorów najciekawszych projektów czekają fantastyczne nagrody:
 • Każdy z 10 zwycięskich zespołów otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na realizację swojego ekologicznego pomysłu.
 • Projekt uznany za najbardziej innowacyjny zostanie nagrodzony grupowym wyjazdem na Zieloną Szkołę o wartości 20 tys. zł.
 • Autorzy trzech wyróżnionych projektów otrzymają wejściówki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a wybrane placówki odwiedzi Rafał Kosik - ambasador konkursu.
 • Dodatkowo na każdego z opiekunów zwycięskich projektów czeka 2-letni zapas kapsułek do prania Persil Power-Mix Caps.

Więcej informacji na stronie: http://www.ekoodkrywcy.pl/.

Tuesday, 13 September 2016 08:33

UTW dla społeczności

Written by

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od X 2016 r. do XII 2017 r.
Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2016 roku.

Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:.
• pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
• zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
• trzy spotkania warsztatowe (w XI 2016 r. oraz II i V 2017 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
• wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
• mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
• promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
• stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
• włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Warunki udziału w projekcie dla UTW
• deklaracja chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu na UTW, która na stałe wpisze się w ofertę UTW i będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału w projekcie „UTW dla społeczności”;
• wyłonienie zespołu inicjatywnego złożonego z trójki słuchaczek/słuchaczy (w tym jedna osoba z Zarządu), którzy chcą na własnym UTW angażować się w rozwijanie wolontariatu. Członkinie i członkowie i tego zespołu będą reprezentować UTW, uczestnicząc w spotkaniach warsztatowych;
• opracowanie w toku projektu planu działań grupy wolontariatu;
• realizacja przez utworzone grupy wolontariatu pierwszych działań na rzecz społeczności (zgodnie z opracowanym planem);
• aktywny udział we wszystkich etapach projektu od X 2016 do XII 2017 r.;
• deklaracja UTW o chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu, która na stałe wpisze się w ofertę UTW, tzn. będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału w projekcie „UTW dla społeczności”;
• podpisanie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” umowy o współpracy, precyzującej wszystkie zasady udziału w projekcie.

Spośród przesłanych zgłoszeń do współpracy zaprosimy 10 UTW, które:
• są zmotywowane do rozwijania wolontariatu;
• myślą o wolontariacie na UTW w perspektywie długofalowej i dostrzegają korzyści dla UTW z rozwijania takich działań;
• poddają refleksji swoje dotychczasowe doświadczenia w obszarze wolontariatu, działań społecznych;
• mają wyrazisty pomysł na działania grupy wolontariatu, który odpowiada na konkretne, rozpoznane potrzeby lokalne;
• formułują potrzeby i oczekiwania dotyczące udziału w projekcie, na które będziemy mogli najpełniej odpowiedzieć.
• są samorządne, słuchacze mają wpływ na funkcjonowanie UTW i angażują się społecznie w prowadzenie UTW.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszt udziału w warsztatach w Warszawie (zakwaterowanie, dojazd, wyżywienie) pokrywa Towarzystwo „ę”.

Formularz zgłoszenia do projektu należy złożyć do 15 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą (obowiązuje data wpływu), z dopiskiem „UTW dla społeczności”, na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55, m. 50, 00-542 Warszawa.

Pobierz formularz zgłoszenia 2016_Formularz zgłoszenia _UTW
Pobierz grafikę z modelem wsparcia i harmonogramem współpracy z UTW 2016_utw_infografika_model_wsparcia
Pobierz ulotkę z zaproszeniem do udziału w Projekcie 2016_ulotkaUTW_ compr

Lista UTW zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 10 października, natomiast w dn. 28-30 XI 2016 r., w Warszawie, odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Beata Tokarz-Kamińska, Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz przeczytania raportu dokumentującego dotychczasowe zaangażowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz lokalnych społeczności oraz dokonania słuchaczy w roli wolontariuszy:
FILM (kliknij)
RAPORT z pilotażowej edycji projektu (kliknij)

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Tuesday, 13 September 2016 08:29

Dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017

Written by

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

 - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

 - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

 do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

 Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 1. Rodzaj zadania.

 Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

 Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.

 Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);

 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

 Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

 Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.

 Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

3. Zasady przyznawania dotacji.

 Wysokość wnioskowanej dotacji:

- w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,

- w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Wymagany wkład własny:

 

 

 

wartość dotacji

 wkład własny

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie

Co najmniej 15% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 7,5% wartości dotacji wkład finansowy

 

 

 4. Terminy i warunki realizacji zadania.

 Maksymalny czas realizacji zadania:

 - w przypadku Priorytetu 1 (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny): od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 2 (Konkurs Ogólny): od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 3 (Konkurs Ogólny): od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 4 (Konkurs Ogólny): od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 4 (Komponent Działań Systemowych): od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (do 11 miesięcy).

  Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.

 5. Zasady składania ofert.

 Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).

 Wyjątkiem od powyższych zasad jest składanie oferty w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych.

 Złożenie oferty w jednym z tych komponentów nie uniemożliwia złożenia oferty w Konkursie Ogólnym. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert, Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dofinansowań na realizację dwóch zadań);

Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą składać ofert w ramach tych komponentów.

 6. Termin składania ofert.

 Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

 - w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).

 - w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

 UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

 W celu złożenia oferty należy:

 - wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl,

 - wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 W ramach konkursu FIO 2017 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

 Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu

 Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie.

 Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 kwietnia 2017 r.

 8. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

 W roku 2015 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 637 ofert na kwotę 57 528 319,13 zł. Dziesięć przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

W roku 2016 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do dofinansowania przeznaczono 476 ofert, na dzień 2 września 2016 r. wypłacono dotacje w wysokości 53 697 240,33 zł (III transze projektów trzyletnich dofinansowanych w 2014 r., II transze projektów dwuletnich dofinansowanych w 2015 r. oraz dotacje na realizację zadań zleconych w 2016 r.). 8 przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

9. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

 10. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

 

Tuesday, 13 September 2016 08:25

Ochrona dziedzictwa i rozwój zasobów kultury

Written by

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko organizuje konkurs na ochronę dziedzictwa i rozwój zasobów kultury.

1) Termin naboru wniosków: 30 września 2016r.

2) Typy projektów, które mogą być dofinansowane:

a. infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

b. Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

c. Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz do realizacji prac konserwatorskich (100% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu Projektu można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia. Możliwy jest wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej lub do prowadzenia prac konserwatorskich. Sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej dotyczy tylko takich elementów, które są wprost związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej, tj. organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych służących temu celowi (np. zakup instrumentów, zakup mebli (np. krzeseł, foteli) do sal koncertowych, zakup sprzętu wystawienniczego, sprzętu multimedialnego, systemów nagłośnienia, sprzętu oświetleniowego).

3) Koszty kwalifikowalne:

a. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu,

b. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,

c. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

d. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

e. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

f. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

g. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

h. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

4) Wartość projektu:

a. min. kwota projektu - 0,5 lub 2 mln euro, w zależności od wnioskodawcy i rodzaju operacji,

b. maks. wartość projektu - 5 mln euro, a dla obiektów wpisanych na listę UNESCO - 10 mln euro

5) Poziom dofinansowania projektów realizowanych przez jednostki publiczne:

a. dla państwowych jednostek budżetowych - 100% kosztów kwalifikowalnych,

b. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - 85% kosztów kwalifikowalnych,

c. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE i dotacji celowej - 100% kosztów kwalifikowalnych.

6) Poziom dofinansowania dla podmiotów spoza sektora publicznego (organizacji pozarządowych) - 85%.

7) Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

8) Sposób składania wniosków:

a. projekty składane osobiście, drogą pocztową lub kurierem:
Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu
 • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16,
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu
 • województwo.

b. wnioski mogą zostać złożone również w wersji elektronicznej.

9) Dokumenty do pobrania oraz dane kontaktowe i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-slabiej-rozwiniete.

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Action Week.

 

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

 

Cele
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

 

Zasady i termin realizacji grantów
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Action Week, między 6 a 20 października 2016 r.

 

Tematyka i priorytety
Działania powinny być związane tematycznie m.in. z kwestiami dotyczącymi mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci, dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, niepełnosprawności. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. Z działaniami odbywającymi się w Polsce podczas Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

 

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Uchodźcy - w tym azylanci i nielegalni imigranci
2. Mniejszości etniczne
3. Przeciwdziałanie homofobii
4. Równouprawnienie płci
5. Dyskryminacja lub wykluczenie instytucjonalne.

 

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
- realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
- uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
- wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
- festiwale filmowe,
- inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

 

Na stronie organizatora można znaleź przykłady działań.

 

Kwoty dofinansowania
W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

 

Termin składania wniosków: 9 września 2016 r.

 

Przewodnik
Więcej informacji

Fare Network: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www: http://www.farenet.org/, PO Box 72058Londyn EC1P1UHWielka Brytaniatel.: +44 20 7253 6795

Page 1 of 3

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com