Ogłoszenia (572)

Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela/ki – wychowawcy przedszkolnego w projekcie "Mała edukacja", współfansowym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-101/12.

Wymagania konieczne:
• Obywatelstwo polskie.
• Wyższe pedagogiczne (specjalność uprawniająca do nauczania dzieci w wieku
przedszkolnym/wczesnoszkolnym).
• Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, min. 2-lata.

Wymagania pożądane:
• Wysoka kultura osobista.
• Aktywność, cierpliwość, sumienność.
• Odpowiedzialność, zaangażowanie.
• Wysokie umiejętności interpersonalne.
• Kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem/programami, wynikającymi z realizacji podstawy programowej, koncepcji pedagogicznej
przedszkola/planu pracy przedszkola oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
2. Realizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem ,,zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej.
3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
4. Prowadzenie dokumentacji obserwacji pedagogicznych/diagnozy pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju dziecka oraz
dokumentowanie tych działań.
5. Stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania.
6. Wykorzystywanie czasu pracy na wyłączną działalność z wychowankami, z uwzględnieniem różnych form pracy z dziećmi, form organizacyjnych oraz metod.
7. Dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, możliwości, zainteresowań, wieku – tj. specyficznych potrzeb wychowanka.
8. Bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw w budynku przedszkola oraz poza nim, podczas spacerów, wycieczek, plenerów artystycznych, prac
użytecznych, itp.
9. Przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i instrukcji w tym zakresie.
10. Niepozostawianie dzieci bez opieki.
11. Wymaganie opieki pracownika obsługi przy zajęciach i czynnościach dzieci, podczas których nauczyciel musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo wychowankami np.: praca z narzędziami, spacery,
wycieczki, pobyt w toalecie, w szatni, uroczystości wewnętrzne i zewnętrzne, prace użyteczne, pobyt w ogrodzie.
12. Wspieranie i aktywizowanie działań pracowników obsługi przydzielonych do grupy w zakresie utrzymania ładu, porządku i czystości w sali.
13. Uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych.
14. Współpraca z obsługą cateringową w zakresie ustaleń żywieniowych dzieci będących na diecie.

Sprawy ogólne:
- wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie innych poleceń dyrektora poprawiających organizację i estetykę przedszkola.

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny
Kopia dokumentów potwierdzających tożsamość,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Referencje.
Okres zatrudnienia: od 01.09.2013r. do 06.2015.
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.
Przebieg rekrutacji:
1. I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentów pod kątem wymagań koniecznych
2. 2. II etap rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna – ocena kandydatów pod kątem wymagań pożądanych.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43 76-270 Ustka, w terminie do 15.08.2013r. Po tym terminie nastąpi II
etap rekrutacji. Rozstrzygnięcie naboru do 30.08.2013r. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 59 8141578, 693339002.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)."

Treść ogłoszenia w PDF
Wednesday, 10 July 2013 13:50

Ostrzeżenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Written by

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku w związku z wystąpieniem ogniska chorobowego afrykańskiego pomoru świń na Białorusi, przekazuje materiały informacyjne dotyczące ww. jednostki chorobowej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o propagowanie informacji dotyczących pomoru wśród hodowców i rozpowszechnianie ulotek.

Ulotka informacyjna

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na bezpłatne spotkania  informacyjne dla mieszkańców obszaru, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Stowarzyszenie organizuje spotkania dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy, podczas których prowadzący opowiedzą o możliwościach i zasadach uzyskania dotacji na przedsięwzięcia polegające m.in. na rozpoczęciu lub poszerzeniu działalności gospodarczej, różnicowaniu działalności rybackiej i ochronie środowiska.

Friday, 05 July 2013 14:06

Neptunalia - Rowy 2013

Written by

 Neptunalia - Rowy2013

7 lipca 2013 roku (niedziela) o godz. 19:00 do muszli koncertowej w parku przy ul. Słonecznej przybędzie miłościwie panujący władca mórz, kałuż i oceanów oraz wszelkich innych akwenów wodnych Neptun wraz ze świtą.
W programie dużo dobrej zabawy!
Wystąpi zespół RETRO VOICE w repertuarze szant. Każdy turysta musi to zobaczyć. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Neptunalia - Rowy 2013 width=

logo

Jest nam miło poinformować, że 8 stycznia 2013 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwąPolska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

Więcej na stronie http://www.fdpa.org.pl/pl/v-edycja-konkursu-qpolska-wie-dziedzictwo-i-przyszoq

 

Tuesday, 25 June 2013 12:19

Terminarz strzelań na CPSP

Written by

Informujemy, że w poniżej podanych terminach wykonywane będą na CPSP strzelania bojowe wojsk z wykorzystaniem zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa stref morskich ogłoszonych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej:

TERMINY STRZELAŃ W STREFACH ZAMKNIĘTYCH DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA

Tuesday, 25 June 2013 11:34

Aktywizacja organizacji pozarządowych

Written by

SGR

Konkurs dla organizacji pozarządowych Słowińska Grupa Rybacka w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt  pod nazwą: Aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie działalności związanej z turystyka i rekreacją.
W związku z powyższym informujemy, że do 27 czerwca br. do godz. 15.30 trwa rekrutacja organizacji pozarządowych, które są chętne do udziału w w/w projekcie.

Projekt obejmuje szkolenia z zakresu:
- zarządzania finansami, ekonomii społecznej i współpracy międzysektorowej,
- uregulowań prawnych i form prowadzenia działalności, także zasad korzystania z wolontariatu,
- pozyskiwania dotacji zewnętrznych,
- tworzenia oferty turystycznej, promocji produktu turystycznego.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej w Ustce ul. Marynarki Polskiej 30 lub pod numerem telefonu 59 8 144 459.

Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalisty/tki ds. rozliczeń
w projekcie: "Mała edukacja ", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-101/12

  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub min 5 lat pracy w księgowości,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków EFS-u min w 3 projektach,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • określenie kwoty wynagrodzenia za mc (25h)wpisującej się w budżet projektu.
  Wymagania pożądane:
 • dyspozycyjność, odporność na stres
  Zakres wykonywanych zadań:
 • przestrzeganie zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasad kwalifikowalności kosztów,
 • przestrzeganie wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wydatków ujętych w budżecie projektu, a w szczególności analiza konieczności stosowania odpowiednich procedur, sporządzanie dokumentów do przeprowadzania zamówień,
 • dostosowanie polityki rachunkowości do wymogów ewidencji księgowej Projektu,
 • opracowanie wspólnie z koordynatorem projektu i asystentem dokumentów regulujących procesy zachodzące w projekcie, tj. zasady archiwizacji i obiegu dokumentów, regulamin realizacji zakupów towarów i usług, bezpieczeństwo danych osobowych, szacowanie wartości zamówień, regulamin rekrutacji i wynagradzania w projekcie.
 • nadzór nad wydatkowaniem środków (realizacją budżetu projektu) w tym realizacji wkładu własnego,
 • przygotowanie we współpracy z asystentem koordynatora projektu zapytań ofertowych na zakupy objęte budżetem projektu,
 • przygotowanie umów – zlecenia na realizację zadań przez personel projektu,
 • sporządzanie list wypłat należności z tytułu umów-zlecenia, rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego,
 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z Wytycznymi POKL ,
 • sporządzenie wniosków o płatność i rozliczenie końcowe projektu.
  Wymagane dokumenty:
 • CV
 • oferta na realizację zadań w projekcie.
Dodatkowo, istnieje możliwość składania kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Kryteria oceny aplikacji spełniających wymagania konieczne:

- cena- 100%

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie 76-270 Ustka, Wytowno 43, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24 czerwca 2013r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 598141578, 693339002.

Treść Ogłoszenie w PDF
Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza konkurs na stanowisko:

Asystenta koordynatora
w projekcie: "Mała edukacja", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-101/12.
  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych EFS-u min w 5 projektach,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • określenie kwoty wynagrodzenia za mc(40h)wpisującej się w budżet projektu.
  Wymagania pożądane:
 • dyspozycyjność, odporność na stres
  Zakres wykonywanych zadań:
 • opracowanie wspólnie z koordynatorem projektu i specj.ds.rozliczeń dokumentów regulujących procesy zachodzące w projekcie, tj.zasady archiwizacji i obiegu dokumentów, regulamin realizacji zakupów towarów i usług, bezpieczeństwo danych osobowych, szacowanie wartości zamówień, regulamin rekrutacji i wynagradzania w projekcie, polityki bezpieczeństwa danych.
 • sporządzenie dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracji, kwestionariusza,
 • przygotowanie zapytań ofertowych, informacji o naborze pracowników,
 • przeprowadzenie promocji projektu – opracowanie i zlecenie wykonania plakatu promocyjnego, oraz ogłoszenia w prasie, zamieszczenie informacji promocyjnych na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach informacyjnych, oznakowanie pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt, oznakowywanie sprzętu kupowanego ze środków finansowych projektu informacją o współfinansowaniu z EFS. Do czynności tych Wykonawca zobowiązany jest stosować Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • sporządzanie umów z dostawcami towarów i usług,
 • przygotowanie kwestionariuszy i ankiet dotyczących założonych w projekcie rezultatów miękkich, przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu ewaluacyjnego,
 • monitoring wskaźników,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
 • zgłaszanie specjaliście ds.rozliczeń wniosków o dokonanie przesunięć w budżecie projektu,
 • wprowadzanie zmian do wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowanie danych do wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego realizacji projektu i załącznika Nr 2 do wniosku – szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia,
 • sporządzanie formularza PEFS,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Zarządzającego.
   Wymagane dokumenty:
  • CV
  • oferta na realizację zadań w projekcie.

   Dodatkowo, istnieje możliwość składania kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

   Kryteria oceny aplikacji spełniających wymagania konieczne:

   - cena- 100%


   Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie 76-270 Ustka, Wytowno 43, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24 czerwca 2013r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 598141578, 693339002.

Trwa plebiscyt w  "Dzienniku Bałtyckim" -  Wójt Pomorza 2013. Przez najbliższe dwa tygodnie Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego” będą głosować na wójtów, którzy rządzą w ich gminie. W plebiscycie wybrać można rónież także gminę wiejską, w której żyje się najlepiej.

Oto kilka ważnych informacji o dalszym przebiegu plebiscytu.

GŁOSOWANIE
Trwać będzie od 14 czerwca do 28 czerwca do północy.  W każdej chwili można sprawdzić aktualne wyniki głosowania na stronie internetowej „Dziennika Bałtyckiego”. Oto link do wyników głosowania na Wójta Pomorza 2013:

Page 37 of 41

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…