Ogłoszenia (624)

Monday, 22 February 2021 13:49

Masz Głos 2021

Written by

Fundacja Batorego oraz Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE zapraszają organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne - do zgłoszenia się do akcji Masz Głos 2021. Zgłaszający mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.
Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.
Zgłoszenia do dnia 8 marca 2021 roku na stronie

https://www.maszglos.pl/aktualnosci/ruszamy-z-zapisami-do-masz-glos-2021/

 

Friday, 19 February 2021 13:30

Gmina Ustka na Instagramie!

Written by

Informujemy, że Gmina Ustka posiada oficjalny profil na portalu społecznościowym Instagram. Będziemy udostępniać zdjęcia z ciekawych miejsc, wydarzeń oraz komunikować się z naszymi followersami. Zachęcamy do obserwowania profilu gmina_ustka, komentowania, oznaczania oraz tagowania #gminaustka.

https://www.instagram.com/gmina_ustka/

 

Monday, 08 February 2021 08:00

Szanowny Mieszkańcu!

Written by

Przypominamy, że na terenie Gminy Ustka w m. Wodnica 70 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Swoje odpady można tam dostarczyć od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jedyny koszt jaki trzeba ponieść to transport, bo odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pamiętajmy, że PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ustka, aby oddać odpady trzeba okazać się dokumentem tożsamości. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami, tj:

 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości (do 5Mg/mieszkańca/rok);
 • zużyte opony;
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • bioodpady;
 • inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • tekstylia i odzież;
 • odpady niebezpieczne.

UWAGA! Do PSZOK-a nie przywozimy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Thursday, 04 February 2021 10:31

Uwaga podatnicy!

Written by

Własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do wydania decyzji nie będzie już na decyzjach ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz nakazach płatniczych ustających wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego.
Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania zawierać nadruk imienia i nazwiska tej osoby wraz z podaniem jej stanowiska służbowego.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), który stanowi: „Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”

Szanowni Państwo,
informuję, że na szczepienia przeciw COVID-19 w naszej placówce zapisało się już 1500 osób z uprawnionych grup seniorów w wieku 80+ i 70+. Szczepienia będą realizowane według kolejności zapisów, zgodnie z liczbą szczepionek, jaką otrzymuje nasza placówka z ogólnopolskiej puli.

Zgłoszone dotychczas zapotrzebowanie znacznie przekracza liczbę dostarczanych szczepionek, dlatego od 1 lutego 2021 r. tymczasowo wstrzymujemy zapisy. Wznowimy je po wykonaniu szczepień u wszystkich zapisanych obecnie osób lub w przypadku znacznego zwiększenia puli szczepionek.

Aktualne informacje na temat zasad i przebiegu Narodowego Programu Szczepień znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem bezpłatnej całodobowej infolinii 989.

Z wyrazami szacunku
Anna Kowalska
Dyrektor Centrum Medycznego PZU Zdrowie w Ustce

Monday, 01 February 2021 10:25

Nabór na rachmistrza spisowego.

Written by

Aktualizacja:

Komunikat Centralnego Biura Spisowego:
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Ustka, dnia 1 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.  z 2019 roku poz.1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021, Wójt Gminy Ustka - Gminny Komisarz Spisowy w Ustce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 roku do 16 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Ustka. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji
  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym
   z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
   (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
   1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
   2. format pliku - JPG,
   3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
    • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
    • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

   1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia. 
   2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
   3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie ( z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku”
(druk do pobrania), zawierającego:

 1. Dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 1. Oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
   w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
  5. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Ustce – nr tel. (059) 815 24 26 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                             

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Ustka

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

     I.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Ustce.

   II.     Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

-  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka,

-  pocztą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

  III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-  art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 IV.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  V.     Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 VI.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

-  sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  przenoszenia danych,

-  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 VII.     Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 VIII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Więcej informacji n/t Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/

Przypominamy, że znowu można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Starosta Słupski informuje o organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim”. Zdjęcia można nadsyłać w kategoriach tematycznych:

 • Wiosna,
 • Lato,
 • Jesień,
 • Zima.

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Biurze Obsługi Mieszkańca – pok. nr 1, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej zdjęcia.

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny poniżej oraz w siedzibie Starostwa w Biurze Obsługi Mieszkańca - pok. nr 1 i w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie:

https://powiat.slupsk.pl/strona/konkurs-fotograficzny-cztery-pory-roku-w-powiecie-slupskim?fbclid=IwAR1HgQO7bKPA_YnvWCZioDvQYDxrqwhZHMaenX7SZCRaS99SDd8IS91sNQ4

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk morskich usytuowanych na terenie Gminy Ustka
 
Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 310 ze zm.)zawiadamia się
o wyłożeniu na okres nie krótszy niż  21 dni, tj. od 23 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Gminy Ustka w sprawie wykazu kąpielisk morskich na obszarze morskim przyległym do Gminy Ustka w roku 2021.

Zawiadomienie umieszcza się:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, na parterze
b) na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.ustka.ug.gov.pl- zakładka ogłoszenia
c) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce informacje dla mieszkańców.
 
Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje zmiany projektu należy składać osobiście na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ustka –Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu to jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30, w środy od godz. 7:30 do godz. 17:00, w piątki od godz. 7:30 do godz. 14:00 lub pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z  adresem w terminie do 15 lutego 2021 roku.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk-Jodłowska

Załączniki:
1.Projekt uchwały [.doc 34kB]
2..Mapa sytuacyjna kąpielisk [PDF, 662kB]

Monday, 04 January 2021 18:19

Ogłoszenie - powołanie komisji konkursowej

Written by

Na podstawie § 21 ust.2,3,4 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXII.295.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. biorące udział w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 12 STYCZNIA 2021 roku do godz. 15:30 poprzez wypełnienie formularza zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ogłoszeniu Wójta Gminy Ustka o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Ustka,ul. Dunina 24, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Ustce lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu formularza do tut. urzędu.

Wzór formularza, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, podanego do publicznej wiadomości w dniu ll grudnia 2020 roku na stronie www.ustka.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -bip.ustka.ug.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, na ul. Dunina 24.

Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk-Jodłowska

Page 1 of 45

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com