Konsultacje (21)

Konsultacje MPZP w Gminie Ustka - Ankieta badania społecznego

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu społecznym, które prowadzone jest w ramach sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR. Państwa opinie wyrażone w badaniu zostaną wykorzystane do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Aby wypełnić ankietę prosimy o przejście na strone: https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-ustce-duninowo-badanie-spoleczne
i o otworzenie formularza poprzez przyciśnięcie, znajdującego się po lewej stronie, przycisku „weź udział !”.

Badanie społeczne będzie prowadzone do 31 marca 2020.

W dniu 24 stycznia 2020 roku na świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR. Spotkanie zostało zorganizowanie we współpracy z Urzędem Gminy w Ustce, Panią Anną Woźnicką reprezentującą Pracownię Urbanistyczno – Architektoniczną GARD, Panem Jackiem Dębczyńskim reprezentującym firmę Respublic Sp. z o.o. oraz Panią Marią Kiełb – Stańczuk – główną projektantką ww. planu miejscowego. Nie zabrakło również obecności Pani Wójt Anny Sobczuk- Jodłowskiej, która rozpoczęła spotkanie. Główną tematyką wydarzenia, było omówienie najważniejszych aspektów planowania przestrzennego, zapoznanie mieszkańców z procedurą sporządzenia planu miejscowego oraz  prawach i obowiązkach jakie przysługują im podczas trwania ww. procedury. Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące weryfikacji przygotowanego przez Panią projektant  Marię Kiełb – Stańczuk projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z mieszkańcami. Liczymy na wysoką frekwencję z Państwa strony.

UWAGI DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU GEODEZYJNEGO DUNINOWO I CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO DUNINOWO PGR

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby i instytucje do wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR, gmina Ustka.

Uwagi w formie pisemnej wstępnie można wnosić do 29 lutego 2020 roku, w następujący sposób:

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 2

drogą elektroniczną przez platformę epuap  lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ustka (formularz konsultacyjny dostępny ma stronach:

http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-gminnego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-ustce)

w formie elektronicznej na platformie Cyfrowa Demokracja:

http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-gminnego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-ustce

(formularz online do złożenia uwagi – przycisk „WEŹ UDZIAŁ” ) w formie elektronicznej na platformie Geoportal Gminy:

http://www.gminaustka.geoportalgminy.pl/

(na platformie znajdą Państwo interaktywną mapę z projektem studium z możliwością wniesienia na niej uwagi do wybranego terenu - opcja „RYSUJ”).
Szczegółowe informacje o przebiegu procesu konsultacyjnego oraz składaniu komentarzy znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-gminnego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-ustce

 

Konsultacje Uzdrowisko Rowy

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami: Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz. U. z 2018 roku poz. 130), w związku z §3 ust. 1 Uchwały Nr XIII.132.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170, poz. 3906)

zapraszam mieszkańców Gminy Ustka do udziału w w/w konsultacjach

Konsultacje odbędą się według zasad:

 1. Cel i przedmiot: utworzenie na terenie Gminy Ustka Uzdrowiska Rowy, w skład którego wejdą sołectwa Rowy, Dębina, Objazda, Machowinko.
 2. Zasięg terytorialny: teren Gminy Ustka.
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia: od 2 marca 2018 roku do 16 marca 2018 roku.
 4. Forma: sondaż internetowy oraz ankietowe badanie opinii mieszkańców całego obszaru Gminy Ustka, poprzez odpowiedź na pytanie i zgłaszanie uwag w ankiecie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
  Czy jest Pani/Pan za utworzeniem Uzdrowiska Rowy, wg ogłoszonego na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach oraz stronie Gminy Ustka – ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne” projektu „Operatu uzdrowiskowego – Uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej Rowy”?
  Projekt „Operatu uzdrowiskowego – Uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej Rowy” dostępny jest również u sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Ustka.
 5. Sposób poboru ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, strona Urzędu – ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne".
 6. Sposób poinformowania o wynikach: Ogłoszenie Wójta na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach, strona Urzędu – ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne".
 7. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników: kierownik referatu ds. geodezji, planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami Urzędu Gminy ustka we współpracy z komisją powołaną przez Wójta Gminy.
 8. Wyznaczone miejsce do składania ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 w godzinach pracy Urzędu lub strona internetowa Gminy Ustka – www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o konsultacjach

Ogłoszenie do właścicieli nieruchomości położonych w sołectwach: Rowy, Debina, Objazda, Machowinko

Operat uzdrowiskowy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE GMINY USTKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących utworzenia uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej Rowy


Konsultacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje dotyczące Przygotowania merytorycznego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027”.

Konsultacje odbędą się wg zasad:

 1. Cel i przedmiot konsultacji: przedmiotem konsultacji jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027”. Dokument ten powinien wyznaczać cele i kierunki rozwoju samorządu lokalnego oraz wskazywać narzędzia ich realizacji, wspomagać decyzje inwestycyjne i prorozwojowe podejmowane przez lokalne władze oraz inwestorów prywatnych. Celem przeprowadzenia konsultacji jest rzetelne i sprawne pozyskania informacji  o potrzebach lokalnej społeczności oraz wszelkich uwag i opinii na temat kierunków rozwoju Gminy.
 2. Zasięg terytorialny konsultacji: teren gminy Ustka.
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  1. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 22 listopada 2017 roku trwają do dnia 11 grudnia 2017 roku. Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione od dnia 22 listopada 2017 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Inwestycje”-„Strategia rozwoju” oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:30,
 4. Forma konsultacji:
  1. Konsultacje odbędą się w formie ankietowanego badania opinii wśród mieszkańców. Ankiety konsultacyjne będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Inwestycje”-„Strategia rozwoju” oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:30. Ankiety będą przyjmowane do dnia 11 grudnia 2017 roku. Dozwolone jest przesłanie wypełnionej ankiety w formie skanu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. Dnia 22 listopada 2017 roku, o godz. 11:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustce odbędzie się protokołowane zebranie z mieszkańcami, zwołane w celu określonym w § 1 pkt.2 ppkt.  1. Zebranie odbędzie się bez względu na ilość uczestników.
 5. Sposób poinformowania o wynikach konsultacji: opracowanie wyników konsultacji i przekazanie ich do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ustka oraz na stronie internetowej Gminy, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
 6. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji społecznych: Aleksandra Sieńko- podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ustce- tel. 59 815 2 453, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Zapraszam do udziału w w/w konsultacjach wszystkich mieszkańców Gminy Ustka.

Zarządzenie o konsultacjach

Link do strony z ankietą

Ankieta w pliku PDF

Raport z konsultacji

Strona 1 z 2

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com