Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

Terminy składania wniosków:
W 2016 r. zaplanowano 4 terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.


Warunek konkursu: w projekcie muszą brać udział min. 3 podmioty z trzech różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej, jednak preferowane będą wnioski zakładające udział partnerów ze wszystkich państw Grupy. Na stronie Funduszu znajduje się wyszukiwarka partnerów.

Cele
Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:

 1. 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
   
 2. 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
   
 3. 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
   
 4. 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
   
 5. 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
   
 6. 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

 

Fundatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki:

- adres: International Visegrad FundKralovske udolie 8811 02 BratislavaSlovak Republik,
- tel.: +421 259 203 811,
- fax: +421 259 203 805.

 

Więcej informacji
Kontakt

 

21 marca  rusza III edycja konkursu grantowego Funduszu Akumulator Społeczny. Kolejny raz mieszkańcy Słupska i regionu będą mieli okazję do realizacji najciekawszych pomysłów na działania społeczne. Operatorem programu dla powiatów: M. Słupsk, słupskiego i kartuskiego jest CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH w Słupsku.

Akumulator Społeczny to fundusz, z którego mogą korzystać zarówno nieformalne grupy mieszkańców jak i młode organizacje pozarządowe. W ramach konkursu można pozyskać do 5000 zł na realizację ciekawych pomysłów, których głównym celem będzie aktywizacja mieszkańców miasta i regionu.

Ponadto młode organizacje będą mogły pozyskać środki m.in na zakup sprzętu lub szkolenia swoich członków i inne działania wzmacniające potencjał organizacji w ramach tzw. START-UPów – również do 5000 zł.

Nabór do konkursu trwać będzie do 20 kwietnia 2016. Dofinansowane pomysły będzie można realizować od 15 maja do 15 października br. Podobnie jak w poprzednich edycjach projekty składać można w wersji elektronicznej poprzez portal Witkac.pl

Od 21 marca ruszają również spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie pierwsze spotkania już w najbliższy poniedziałek 21 marca i środę 23 marca w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Szczegóły na stronie www.cio.slupsk.pl oraz na profilu Facebook - Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Więcej informacji:

Tomasz Keler

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

tel. 59 840 29 20, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wesprzyj młodzież - przekaż nam 1% KRS 0000056842

CIO jest członkiem sieci Sieci SPLOT oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

Całościowa pula środków: 131 000zł

Wymagany wkład finansowy: min. 1%

Wkład rzeczowy i osobowy: dodatkowo punktowany.

Sposób składania wniosków: oferty konkursowe należy składać w terminie do 15 marca 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Zakres tematyczny:

- działania promujące zdrowy styl życia,

- realizacja działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej,

- wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze badawczym i naukowo-badawczym skierowanych m.in. do osób niepełnosprawnych,

- wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień m.in. uczniów i studentów niepełnosprawnych,

- upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kształcenia ustawicznego,

- promowanie idei i form aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w tym włączenie pracodawców do tego procesu,

- promocja edukacji przedszkolnej,

- działania z zakresu promocji czytelnictwa,

- działania z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, kształtowania kompetencji społecznych oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców w wolontariacie.

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o konkursie: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=55_ffd70854426953e7b69b85bc9ffb8c84&Itemid=416&lang=pl 

wzór wniosku: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=54_eb443d8363b27758eddb498528eec88e&Itemid=416&lang=pl.

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs granatowy na działania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość grantu: do 5 000zł

Termin składania wniosków: do 31 marca 2016r.

Wkład własny finansowy: wymagany, ale nieokreślony.

Okres realizacji projektu: do 12 miesięcy.

Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną przez generator dostępny na stronie Fundacji: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/.

Wszyscy wnioskujący, przed wypełnieniem aplikacji, są zobowiązani do skontaktowania się z dyrektorem oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w celu poinformowania go o zamiarze złożenia wniosku i zapoznania go z planowaną inicjatywą.

Podmioty mogące ubiegać się o dotacji:

- organizacje pozarządowe,
- świetlice środowiskowe,
- urzędy gminne,
- szkoły.

Wymagane jest, aby ww. podmioty, świadczyły pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakres tematyczny działań: zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

Rodzaje działań: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

Końcowi beneficjenci projektów: dzieci i młodzież do 18 roku życia z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Do każdego wniosku należy dołączyć imienną listę dzieci (bez nazwisk) wraz ze skróconą informacją na temat ich sytuacji rodzinnej. Lista powinna być potwierdzona przez dyrektora (prezesa, przewodniczącego) organizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/regulamin/.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec zaprasza na wystawę fotograficzną poświęconą terenowi Gminy Smołdzino.

Wystawa odbędzie się 5 marca br. (sobota) o godz. 12:00 w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie przy ul Bohaterów Warszawy 30.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zarówno zdjęcia przedwojenne, jak i zrobione po 1945r. przedstawiające dawne życie społeczności, budynki, które już nie istnieją lub zmieniły swoje przeznaczenie, ujęcia mieszkańców sprzed lat podczas wykonywania codziennych prac. autorami fotografii są mieszkańcy Gminy Smołdzino, którzy udostępnili je nieodpłatnie.

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Instytucją Ogłaszającą konkurs jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33).

Szanowni Państwo,

Słowińska Grupa Rybacka tworzy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, dzięki której możliwe będzie dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe mające siedziby lub oddziały na terenie gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk oraz Ustka.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli ww. organizacji na spotkanie, na którym zostanie przeprowadzony zogniskowany wywiad środowiskowy w sprawie celów i wskaźników LSR oraz planu działania. 

Ponadto omówione zostaną możliwe do realizacji przez organizacje projekty oraz formy wparcia przewidziane w Strategii.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 15:30 w Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8.

W załączeniu znajdą Państwo ankietę, która posłuży do zdiagnozowania sytuacji organizacji pozarządowych na obszarze działania Słowińskiej Grupy Rybackiej. Prosimy o wypełnienie jej i odesłanie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub dostarczenie jej na planowane spotkanie. Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie ankiet oraz informacji o spotkaniu do zaprzyjaźnionych organizacji, do których nie możemy dotrzeć (również grup nieformalnych).

Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu oraz pytania z nim związane prosimy kierować pod tel. nr: 516 559 181 lub adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ankieta

Page 8 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com