Friday, 11 December 2020 13:51

Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Rate this item
(0 votes)

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) zwana dalej ustawą oraz Zarządzeniem Nr 0050.315.2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ustka na rok 2021.
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
1. Rodzaje zadań.
1) Zadanie z zakresu:
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- udzielaniem wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z używkami (m.in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze),
polegającej na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina i okolic –Przewidywana wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania wynosi 4.000 zł.
- udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie -
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.
W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach
konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
- organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami
i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach,
szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 37.000,00 zł.
2) Zadanie z zakresu:
„WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ” poprzez:
wsparcie rodziców polegające na dofinansowaniu żłobków niepublicznych oraz
przedszkoli niepublicznych.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 160.000,00 zł.
3) Zadanie z zakresu:
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
a) tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy
międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz innych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
b) wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in.
szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania
służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in.
poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające
i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych
c) wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów,
seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, edukację do starości
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 43.000,00 zł
4) Zadanie z zakresu:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności
lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez
sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno –
rekreacyjnych, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 20.000,00 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji:
1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze
zmianami) , których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy
Ustka. Oferta musi być poprawnie przygotowana w oparciu o wzór zawarty w
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 2057)- wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Wymaga się, by zadanie określone w ust.1 pkt 1 realizowane było przez osoby
posiadające kwalifikacje z zakresu socjoterapii.
3) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 6 oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Organizacje
pozarządowe”
4) W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia
wykonania zadania. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy Ustka nie może
przekroczyć 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania, natomiast koszty
wynagrodzeń za pracę organizacyjno – koordynacyjną nie mogą przekroczyć 10%
łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Ustka na wsparcie realizacji zadania.
5) Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego, bądź środków finansowych z innych źródeł
b) wkładu własnego osobowego.
c) ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).
6) Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie
uwzględniany.
7) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy
zawartej
pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta została wybrana,
8) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych,
9) Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność ofert oraz zawartych w
niej informacji,
10) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką
występuje oferent. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
oferent może dokonać zmiany kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub
wycofać ofertę.
11) Złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
12) Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
13) Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.
14) Dotacja nie będzie udzielana na:
a) zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą,
c) działalność polityczną,
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją
zadań publicznych, na które dotacja została przyznana
f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów
związanych
z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
g) wydatki inwestycyjne

3. Termin i warunki realizacji zadania:
1)Zadanie musi być wykonane w 2021 roku w przypadku zadań jednorocznych lub
w latach 2019-2021 w przypadku zadań wieloletnich.
2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i
celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i
obowiązującymi przepisami.
3)Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym
z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.
4)Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed
dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.
5) Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
6) Zadanie realizowane ma być w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami
działań byli mieszkańcy gminy Ustka.
7) Obszarem realizacji zadania publicznego ma być w szczególności teren gminy Ustka
8) Oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne i wykwalifikowaną
kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
9) Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej
umowie.
10) Oferent musi wykazać procentowy udział mieszkańców gminy Ustka biorących
udział w zadaniu w stosunku do całkowitej liczby odbiorców zadania.
11) W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów
realizacji zadania określonych w pkt 5.1. Zakładane rezultaty należy
określić liczbowo, mierzalnie, w sposób umożliwiający ich udokumentowanie.
12) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (wzór
sprawozdania – zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy -
aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi,
które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, nie prowadzą do zmniejszenia wartości
całkowitej realizowanego zadania, nie spowodują zwiększenia na wynagrodzenia
osobowe oraz nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy
wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych
środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie
lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej
dotacji.
W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych
mierzalnych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 30%
poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do
umowy.

4. Termin składania ofert
Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 4 stycznia 2021 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka,
ul. Dunina 24, lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego W przypadku
przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do
urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z
nazwą zadania określonego w ust. 1 ogłoszenia - „Oferta na realizację zadania……..”

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofert .
1) Oferty zostaną wybrane w terminie najpóźniej do 30 dni od daty określającej
końcowy termin składania ofert. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym
organizacjom podejmuje Wójt Gminy Ustka w terminie 15 dni od dnia przedłożenia
Wójtowi Gminy Ustka protokołu przez Komisję Konkursową. Decyzja Wójta Gminy
Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2) Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta
Gminy Ustka. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie
ustalonym przez Wójta Gminy Ustka.
3) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania
dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ustka.
4) Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert
złożonych w ramach niniejszego konkursu, o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie ogłoszony odrębnym
ogłoszeniem Wójta Gminy Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez
formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę
lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno
kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.
5)Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
6) Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie.
7)Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie
karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
8)Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na formularzach, których treść nie odpowiada wzorowi oferty,
stanowiącemu załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia,
b) niepodpisane wcale lub podpisane przez osoby nieuprawnione do
reprezentowania podmiotu,
c) złożone po terminie,
d) niezgodne z wymogami dotyczącymi zasad, sposobu i warunków realizacji
zadania publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
e) złożone przez podmioty nieuprawnione do realizacji zadania.
9) Oferty odrzucone nie podlegają ocenie merytorycznej. Nie ma możliwości wymiany
oferty.
10) Komisja Konkursowa w przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych,
innych niż wymienione w ust. 5 pkt 8, wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, wskazując występujące błędy/braki. Po bezskutecznym upływie wskazanego
terminu na poprawienie błędów/uzupełnienie braków oferta nie podlega dalszej ocenie i
zostaje odrzucona.
11)Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert dokonuje ich oceny
pod względem merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej - załącznik nr
4 do ogłoszenia oraz zbiorczego zestawienia oceny merytorycznej ofert – załącznik nr
5 do ogłoszenia. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią
arytmetyczną z ocen cząstkowych członków Komisji Konkursowej.
12)Każda oferta może maksymalnie uzyskać 60 punktów za spełnienie kryteriów
merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50%
możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.
13)Dokonując oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze
zmianami),
b) wartość merytoryczną projektu, proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty
określone w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) będą
realizować zadanie publiczne,
c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wkład osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zmianami) udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1057 ze zmianami) które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
f) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
- przygotowane na odpowiednim wzorze oferty zgodnym z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia i prawidłowo wypełnione,
- złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiednio
zamkniętej i opisanej kopercie.
- złożone przez podmioty uprawnione do realizacji zadania
-zgodne z wymogami dotyczącymi zasad, sposobu i warunków realizacji zadania
publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie

6. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2019:
1) Organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych -
32.000 zł;
2) Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują
problemy związane z używkami (m. in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze)
polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla
mieszkańców Gąbina i okolic – 2.000 zł;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach w świetlicach w: Wytownie, Możdżanowie, Starkowie,
Charnowie, Objeździe, Wodnicy, Pęplinie, Machowinie, Gąbinie, Duninowie – 144.000
zł;
4) Remont konserwatorski z zewnętrznego lica ścian ryglowych kościoła parafialnego w
Objeździe – 50.000 zł;
5) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności –
35.000 zł;
6) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka – 8.000 zł;
7) Kolping seniorom 2019 – 3.000 zł;
8) edukacja przedszkolna dla dzieci z gminy Ustka w 2019 roku – 166.000 zł;
9) Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy Ustka poprzez upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu – 6.000 zł;
10) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 3.000 zł;
11) Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym
polegającej na organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po
obszarze gminy Ustka – 7.000 zł;
12) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Ustka w wieku 8-16 lat
poprzez gry i zabawy z pika nożną – 2.000 zł;
13) Prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego Kościoła Filialnego w
Możdżanowie - 37.000,00 zł.

7. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2020:
1) Organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących
w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych -
37.000 zł;
2) Udzielenie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują
problemy związane z używkami (m. in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze)
polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla
mieszkańców Gąbina i okolic – 4.000 zł;
3) „Mikroedukacja poprzez sport, rekreację, pobudzanie świadomość wśród dzieci i
dorosłych o szkodliwości działania nadużywania alkoholu – integrowanie rodzin ze
społecznością z Gminy Ustka” - 2.000 zł
4) Renowacja witraży w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Machowinie- 26.500 zł
5) Prace konserwatorskie dotyczące elementów drewnianych dzwonnicy i drzwi
zewnętrznych kościoła w Objeździe -30.000 zł;
6) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności –
instalacja p.poż, monitoring-19.996 zł;
7) Prace stolarsko-konserwatorskie wewnątrz zabytkowego kościoła filialnego p.w. św.
Bartłomieja w Możdżanowie – 50.000 zł;
8) Kolping seniorom 2020 – 768 zł;
9) Edukacja przedszkolna dla dzieci z gminy Ustka na 2020 – 160.000 zł;
10) Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy Ustka poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.– 11.000 zł;
11) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 6.000 zł;
12) Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym polegającej na
organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po obszarze gminy Ustka –
3.000 zł;

8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce organizacje pozarządowe oraz dla mieszkańców,
2) na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz ngo
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.
Wyniki konkursu ogłasza się w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Ustka na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wymagane załączniki do oferty :
1) Statut organizacji,
2) Numer rachunku bankowego,
3) Oświadczenie o procentowym udziale mieszkańców Gminy Ustka w stosunku do wszystkich odbiorców zadania opatrzone podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania podmiotu.

Załączniki do ogłoszenia:
1.Oferta realizacji zadania publicznego. [PDF, 145kB]
2.Formularz zgłoszeniowy.[PDF, 60kB]
3.Karta oceny formalnej.[PDF, 60kB]
4.Karta oceny merytorycznej. [PDF, 76kB]
5.Zestawienie zbiorcze oceny merytorycznej.[PDF, 77kB]

Treść ogłoszenia w wersji [PDF, 134kB].

Read 222 times Last modified on Friday, 11 December 2020 18:58

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com