Informujemy mieszkańców Gminy i wszystkich zainteresowanych, że od 24 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Ustka oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, załatwianie spraw i bezpośrednia wizyta będzie możliwa WYŁĄCZNIE w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Zobacz szczegóły
wtorek, 13 wrzesień 2016 08:29

Dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

 - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

 - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

 do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

 Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 1. Rodzaj zadania.

 Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

 Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.

 Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);

 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

 Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

 Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.

 Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

3. Zasady przyznawania dotacji.

 Wysokość wnioskowanej dotacji:

- w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,

- w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Wymagany wkład własny:

 

 

 

wartość dotacji

 wkład własny

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie

Co najmniej 15% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 7,5% wartości dotacji wkład finansowy

 

 

 4. Terminy i warunki realizacji zadania.

 Maksymalny czas realizacji zadania:

 - w przypadku Priorytetu 1 (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny): od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 2 (Konkurs Ogólny): od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 3 (Konkurs Ogólny): od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 4 (Konkurs Ogólny): od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),

 - w przypadku Priorytetu 4 (Komponent Działań Systemowych): od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (do 11 miesięcy).

  Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.

 5. Zasady składania ofert.

 Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).

 Wyjątkiem od powyższych zasad jest składanie oferty w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych.

 Złożenie oferty w jednym z tych komponentów nie uniemożliwia złożenia oferty w Konkursie Ogólnym. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert, Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dofinansowań na realizację dwóch zadań);

Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą składać ofert w ramach tych komponentów.

 6. Termin składania ofert.

 Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

 - w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).

 - w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

 UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

 W celu złożenia oferty należy:

 - wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl,

 - wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 W ramach konkursu FIO 2017 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

 Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu

 Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie.

 Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 kwietnia 2017 r.

 8. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

 W roku 2015 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 637 ofert na kwotę 57 528 319,13 zł. Dziesięć przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

W roku 2016 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do dofinansowania przeznaczono 476 ofert, na dzień 2 września 2016 r. wypłacono dotacje w wysokości 53 697 240,33 zł (III transze projektów trzyletnich dofinansowanych w 2014 r., II transze projektów dwuletnich dofinansowanych w 2015 r. oraz dotacje na realizację zadań zleconych w 2016 r.). 8 przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

9. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

 10. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

 

Czytany 1571 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 wrzesień 2016 08:45

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com