komendant

 


Komendant Straży Gminnej

Robert Krzos

pokój nr 18
tel. (59) 815-24-60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Przełożonym Komendanta jest Wójt Gminy Ustka
Komendant Straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.

Do zakresu zadań Komendanta należy:

 

 1. kierowanie Strażą
 2. reprezentowanie Straży na zewnątrz
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Strażników i pozostałych pracowników Straży nie będących Strażnikami
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Straży
 5. okresowe zwoływanie narad ze wszystkimi pracownikami Straży, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań
 6. stała współpraca z Policją
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych dla Komendanta przez przepisy prawa,Regulaminu, uchwał Rady i zarządzeń Wójta

 

Strażnicy

 Straż gminna

Komendant: Grzegorz Gadoś
pokój nr 18

Tomasz Purtak
Sylwia Wicher

pokój nr 19

tel. do patrolu podczas wykonywania obowiązków służbowych 518 530 580
tel. (59) 815-24-60, (59) 815-24 -62
fax (59) 815-24-61
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Przełożonym Komendanta jest Wójt Gminy Ustka
Komendant Straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.

Do zakresu zadań Komendanta należy:

 1. Kierowanie Strażą
 2. Reprezentowanie Straży na zewnątrz
 3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Strażników i pozostałych pracowników Straży nie będących Strażnikami
 4. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Straży
 5. Okresowe zwoływanie narad ze wszystkimi pracownikami Straży, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań
 6. Stała współpraca z Policją
 7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych dla Komendanta przez przepisy prawa,Regulaminu, uchwał Rady i zarządzeń Wójta

 
Do zadań strażników należy:

 1. Ochrona porządku w miejscach publicznych
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach prawa o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim  zdarzeniem   przed dostępem osób postronnych lub zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 8. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy
 9. Sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami)
 10. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 11. Kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki  napisów i miejsc plakatowania ogłoszeń
 12. Współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:
  1. przestępstwach, 
  2. wykroczeniach, których ściganie nie należy do kompetencji Straży,
  3. zauważonych awariach w sieciach: gazowej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, 
  4. uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
 13. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organu Gminy wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ GMINNĄ GMINY USTKA

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2018 poz. 125), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej Gminy Ustka ul. Piotra Dunina 24 , 76-270 Ustka.
2. Z Administratorem można się skontaktować:
◦ listownie, przesyłająć korespondencję na adres siedziby Administratora,
◦ poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
◦ telefonicznie – 059 8152460
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
◦ listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
◦ poprzez e-mail: Katarzyna Jakubowska e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na podstawie:
◦ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),
◦ ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
◦ ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
◦ ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
◦ ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
◦ oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
◦ dostępu do swoich danych osobowych,
◦ sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
◦ usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
◦ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA ORAZ REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com