Skarbnik

SKARBNIK GMINY

IZABELA BRACZKOWSKA
pokój nr 12
tel. (59) 815-24-01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do zadań  Skarbnika należy:
1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2. Kierowanie pracą Referatu finansowo - księgowego;
3. Realizowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
4. Nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi pod względem finansowym;
5. Kontrasygnowanie czynności mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
6. Współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
7. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
8. Opracowywanie projektów zakresów czynności dla podległych Skarbnikowi pracowników;
9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z   poleceń lub upoważnień Wójta.
10. Nadzór nad pracą Zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji Gminy oraz koordynacja jego działań.

Z-ca skarbnika, d/s księgowości budżetowej,  d/s księgowości podatkowej


Dorota Walczak (Z-ca Skarbnika), Anita Winiarek, Jolanta Kopeć
pokój nr 10
tel. (59) 815-24-10
tel. (59) 815-24-11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań stanowisk d/s księgowości budżetowej należą w szczególności:

 1. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach organu Gminy i w jednostce urzędu, analityka i syntetyka.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych po obrady Rady oraz projektów zarządzeń dotyczących uchwalenia budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
 3. Opracowywanie planu finansowego, ewidencjonowanie i terminowe rozliczanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
 4. Przygotowywanie dokumentów do wyboru banku do obsługi bankowej lub zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.
 5. Weryfikacja planów finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, ich zmian oraz wprowadzanie do systemu księgowego i ich ewidencja.
 6. Informowanie zainteresowanych jednostek o zmianach w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.
 7. Obsługa programu „Bestia”.
 8. Sprawdzanie sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych Gminy pod względem formalno - rachunkowym, wprowadzanie do systemu oraz ich ewidencja.
 9. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych Urzędu zgodnie z ewidencją księgową oraz zbiorczych sprawozdań do RIO i dysponentów przekazujących dotacje.
 10. Udział w pracach nad budżetem i analizami: półrocznymi i rocznymi.
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans budżetu i bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki.
 12. Sprawdzanie dowodów księgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod względem formalno-rachunkowym (przygotowanie, kompletowanie, wstępna kontrola rzetelności dokumentów, zgodności z planem finansowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych).
 13. Prowadzenie obsługi bankowej, tj. terminowe sporządzanie przelewów bankowych (płatność faktur, zwroty niewykorzystanych dotacji, zwrot dochodów budżetu państwa, przelew środków dla jednostek podległych Gminie itp.).
 14. Sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno-rachunkowym i ich ewidencja.
 15. Bieżąca analiza kont, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie Skarbnikowi, przygotowanie dokumentów dot. spraw spornych.
 16. Rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym spisu z natury majątku Gminy.
 17. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji na koniec roku.
 18. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 19. Rozliczanie delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 20. Wystawianie not księgowych, re-faktur oraz not korygujących.
 21. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczegółnych kartach w jednostce urzędu

Do zadań stanowiska d/s księgowości podatkowej należą w szczególności:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu:
  1. podatku rolnego od osób prawnych,
  2. podatku leśnego od osób prawnych,
  3. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  4. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. mandatów karnych.
 2. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru poszczególnych należności.
 3. Bieżąca analiza kształtowania się sald zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat.
 4. Pełne stosowanie zasad egzekucji należności celem maksymalnej likwidacji sald zaległych.
 5. Prowadzenie kontroli rachunkowo-kasowej inkasentów i sołtysów.
 6. Obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami.
 8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości osób prawnych.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 10. Prowadzenie analityki pozostałych środków trwałych oraz uzgodnień z kontem syntetycznym.
 11. Naliczanie amortyzacji i umorzenia zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

ds. księgowości d/s wymiaru podatku

 


Katarzyna Turska, Katarzyna Maroszek
pokój nr 8
tel. (59) 815-24-15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań  stanowisk d/s wymiaru podatku należy w szczególności:

 1. Wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego od gospodarki indywidualnej.
 2. Analiza i kontrola podatku rolnego , leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 3. Wymiar podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej, dokonywanie kontroli nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.
 4. Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatku i opłat oraz właściwego ich stosowania.
 5. Wystawianie nakazów płatniczych na wymierzone zobowiązania.
 6. Zakładanie i prowadzenie ewidencji wymiarowej.
 7. Przyjmowanie i opiniowanie odwołań od wymiaru oraz podań o ulgi, jak również przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 8. Rozpatrywanie wniosków o ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu nabycia gruntów osób prawnych i osób fizycznych - przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 9. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenie terminu płatności zobowiązania pieniężnego, umorzenie należności podatkowych w ramach uprawnień.
 10. Opracowanie sprawozdań o wymiarze zobowiązań pieniężnych dla osób prawnych i osób fizycznych oraz o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis
 11. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wielkości gospodarstwa dla osób fizycznych i prawnych.
 12. Przygotowywanie uchwał podatkowych w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

d/s księgowości podatkowej;  d/s opłat i kontroli


Klaudyna Rudzik, Adriana Wiaderna
pokój nr 11

tel. (59) 815-24-14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań stanowiska d/s księgowości podatkowej należą w szczególności:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu:
  1. podatku rolnego od osób fizycznych,
  2. podatku leśnego od osób fizycznych,
  3. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  4. opłaty za posiadanie psów,
  5. czynszu najmu lokali.
 2. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru poszczególnych należności.
 3. Bieżąca analiza kształtowania się sald zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat.
 4. Pełne stosowanie zasad egzekucji należności celem maksymalnej likwidacji sald zaległych.
 5. Prowadzenie kontroli rachunkowo-kasowej inkasentów i sołtysów.
 6. Obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłaty od posiadania psów.
 7. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami.
 8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości osób fizycznych.

Do zadań stanowiska d/s opłat i kontroli należą w szczególności:

 1. Przygotowywanie decyzji związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty i umarzaniem należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Windykacja należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatami za zajęcie pasa drogowego.
 3. Przeprowadzanie kontroli na terenie gminy celem weryfikacji przyjętych danych do wymiaru podatku i opłat
 4. Prowadzenie ewidencji opłat za zajęcie pasa drogowego
 5. Przyjmowanie, analizowanie, opiniowanie i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty i umarzaniem należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 7. Współpraca w zakresie wykonywania zadań z innymi komórkami Urzędu oraz właściwymi jednostkami i instytucjami.

d/s płac, podatków i opłat od umów cywilnoprawnych;    d/s księgowości budżetowej


Halina Kosieradzka, Barbara Leśniewska
pokój nr 9
tel. (59) 815-24-13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań stanowiska d/s podatków i opłat od umów cywilnoprawnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji finansowej dotyczącej wieczystego użytkowania  i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 2. Sporządzanie listy płac dla pracowników i innych czynności z tym związanych
 3. Zawieranie umów z inkasentami opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, rozliczanie oraz naliczanie prowizji.
 4. Prowadzenie ewidencji podatków od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za niezapłacone należności.
 5. Prowadzenie spraw płacowych związanych z zatrudnieniem wszystkich pracowników w Urzędzie Gminy, tj.: pracowników administracji, obsługi, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  2. sporządzanie list płac,
  3. wyliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  4. prowadzenie spraw ubezpieczeń,
  5. sporządzanie wniosku do ZUS Rp-7,
  6. sporządzanie sprawozdań do GUS – kwartalnych i rocznych.
 6. Naliczanie podatków od dochodów osobistych dla podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy, sporządzanie deklaracji w tym zakresie oraz rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym.
 7. Naliczanie składek ZUS oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Sporządzanie deklaracji ZUS i PFRON.
 9. Sporządzanie przelewów bankowych dotyczących płac, przelewów do US i ZUS, inkasa podatków i opłat.
 10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom - według potrzeb.
 11. Sporządzanie zbiorczych zestawień i potrąceń z list płac składek ZUS i wynagrodzeń.
 12. Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 13. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.
 14. Kompleksowe i terminowe naliczenie wymiaru podatku od środków transportowych oraz prowadzenie z tego tytułu odpowiednich rejestrów wymiarowych.
 15. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania, spłaty za lokale mieszkalne, przekształcenia w prawo własności oraz prowadzenie rejestru i ewidencji w tym zakresie.
 16. Współpraca przy sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej.
 17. Wyliczenie skutków obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
 18. Prowadzenie księgowości analitycznej oraz egzekucja:
  1. wieczystego użytkowania,
  2. przekształcenia w prawo własności,
  3. spłaty lokali mieszkalnych,
  4. podatku od środków transportowych.
 19. Prowadzenie egzekucji z tytułu zakupu nieruchomości na raty, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej oraz opłaty adiacenckiej.
 20. Okresowe uzgadnianie sald z dokumentacją i sporządzanie zestawień do kwartalnych sprawozdań budżetowych.
 21. Sporządzanie umów z inkasentami opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej.
 22. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej oraz podatku od środków transportowych.
 23. Sporządzanie wniosku o dotacje z budżetu państwa dotyczące opłaty uzdrowiskowej.
 24. Sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych.

Do zadań stanowiska d/s księgowości budżetowej należy w szczególności:

 1. Pełna obsługa w zakresie VAT tj wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczenia podatku VAT.
 2. Prowadznie księgowości analitycznej i należności z tytułu dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości.
 3. Egzekucja należności z tytułu dzierżaw i dzierżaw rolnych
 4. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących dzierżaw i dzierżaw rolnych oraz prowadzenie rejestru i ewidencji tym zakresie.
 5. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości oraz sporządzanie kwartalnych sprawozdań w tym zakresie.
 6. Rozliczanie i nadzór nad dotacjami udzielonymi i otrzymanymi przez Gminę.
 7. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach w jednostce urzędu.

d/s obsługi kasy


Wioletta Dziuba
pokój nr 10
tel. (59) 815-24-12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań stanowiska d/s obsługi kasy należy w szczególności:

 1. Obsługa kasowa Urzędu Gminy Ustka oraz jednostek budżetowych podległych gminie:
  1. sporządzanie odrębnych raportów kasowych dla każdej z obsługiwanych jednostek,
  2. pobieranie i odprowadzanie gotówki z banku,
  3. przyjmowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wynikających z pracy jednostek.
 2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i przyjętych depozytów.
 3. Rozliczanie bloczków mandatów karnych.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com