Rezerwaty

Park

1.PARKI NARODOWE.

ptak Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 23.09.1966 r. (Dz.U.Nr 42 z dn. 08.10.1966 r.poz. 254). Położony jest w północnej części województwa pomorskiego na Wybrzeżu Słowińskim, które wchodzi w zasięg Pobrzeża Słowińskiego na wschód od miejscowości Rowy. Swoją powierzchnią obejmuje obszar o wielkości 18 247 ha. Północną granicą jest brzeg Bałtyku o długości 32,5 km. Jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce, a także jednym z dwóch parków nadmorskich.
    Swoją nazwę park zawdzięcza Słowińcom - grupie ludności kaszubskiej, która w przeszłości zamieszkiwała podmokłe i niedostępne tereny Niziny Gardneńsko - Łebskiej. Powierzchnię parku kształtowały dwa czynniki: ostatnie zlodowacenie i poźniejsza działalność morza. Lodowiec pozostawił pasmo wzgórz morenowych, okalających park od południa i zachodu. Najwyższym wzniesieniem w okolicy jest Rowokół - Święta Góra Słowińców, o wysokości 115 m n.p.m.. Z wieży widokowej na szczycie widoczny jest nie tylko cały park ale i bardziej odległe tereny.
    Działalność Bałtyku oraz procesy geomorfologiczne na przestrzeni ostatnich kilkunastu tysięcy lat utworzyły mierzeje oddzielające jeziora od morza. Mierzeje zbudowane są w całości z piasku, który po wysuszeniu przez  słońce przenoszony jest z wiatrem w głąb lądu, gdzie tworzy nowe wydmy.      Największy obszar wydmowy znajduje się na Mierzei Łebskiej, a jego powierzchnia wynosi około 500 ha. Natomiast wysokość najwyższych wydm sięga 30 m n.p.m. Wydmy poruszają się głównie w kierunku południowo - wschodnim z szybkością około 30 m rocznie. Najwyższym wzniesieniem na obszarze parku jest Wydma Czołpińska o wysokości 56 m n.p.m. na której szczycie znajduje się latarnia morska.
    Jest to unikatowy w skali Europy obszar ruchomych wydm zwanych "Białymi Górami" wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko (7140 ha), Gardno (2468 ha) , Dołgie Małe, (6,3 ha) Dołgie Duże. (146 ha)  oraz siedmioma rzekami, z których najdłuższe są Łeba i Łupawa.    
    Występują tu cenne zbiorowiska leśne takie jak: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz bardzo rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak orzeł bielik i orzeł przedni. Występują tu także gatunki roślin reprezentujące grupy wymienione w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 28 gatunków ptaków z listy załącznika I do Dyrektywy Ptasiej UE, co dało podstawę do włączenia Parku do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Park jest włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej. Na terenie Gminy Ustka znajduje się fragment parku o powierzchni 191,67 ha. Obejmuje on ujściowy odcinek Łupawy z łąkami, plażą nadmorską oraz fragment boru sosnowego.     
     W lasach parku dominuje sosna pospolita. Występują także inne gatunki drzew tj. buk, dąb, olcha i świerk oraz kosodrzewina i sosna czarna. W świecie fauny dominują ptaki zasiedlające tereny wodne i podmokłe. Oprócz stałych bywalców występują tu, szczególnie w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym ptaki przelotne. Bogaty  jest też świat ssaków i bezkręgowców.     
     Na klimat parku wpływa bezpośrednie sąsiedztwo morza, które powoduje że wiosna nadchodzi z opóźnieniem, lato jest krótkie, wcześnie nadchodzi jesień z obfitymi opadami i sztormowymi wiatrami.
     W obszarze Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się 12 obszarów ochrony ścisłej dla terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych.     
    Przyroda SPN odznacza się unikatowymi walorami i jest jednocześnie charakterystyczna dla środkowego wybrzeża Bałtyku. Te swoiste cechy przyrody parku doceniane są nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Największym bogactwem obiektów, zjawisk i procesów przyrodniczych odznaczają się Mierzeja Łebska oraz przymorskie jeziora. Do najbardziej unikatowych wartości środowiska Parku należy zaliczyć bogactwo odmiennych ekosystemów i ich niezwykle dynamiczne relacje przestrzenne. Dla przykładu zmiany położenia linii brzegowej Morza Bałtyckiego w makroskali dokonywały się przez tysiąclecia, ale nieomal każdego dnia na plaży można śledzić ten proces w miniskali, obserwując formowanie się lagun i ich wypełnianie piaskiem, wyrzucanym przez fale morskie na brzeg.        
    Słowiński Park Narodowy odwiedzany jest przez tysiące turystów, zamiłowanych w pięknie i zmienności jego krajobrazu. By zachować to jedno z najcenniejszych ogniw rodzimej przyrody, jaką bez wątpienia jest Kraina wody, wiatru i piasku, do uprawiania turystyki wyznaczono reprezentatywne, wybrane obszary Parku. Łączna długość szlaków turystycznych wynosi około 140 km. Informacje o przepisach, jakim podlega ruch turystyczny na terenie Parku, znajdą Państwo wzdłuż szlaków turystycznych, na parkingach oraz przy obiektach dydaktycznych.

Zobacz zdjęcia ze Słowińskiego Parku Narodowego wykonane przez Sławomira Żabickiego


2.REZERWATY PRZYRODY.

Rezerwat przyrody "Jezioro Modła" utworzony został 12 października 1982 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu drzewnego. Umiejscowiony jest 2 km na północny zachód JezioroModła od miejscowości Duninowo,  około 2 km od brzegu morskiego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pas pobrzeża na zachód od Ustki". Stanowi w ten sposób jedno z jezior przymorskich. Rezerwat i obejmuje obszar jeziora i nieużytków o łącznej powierzchni 194.80 ha. Jezioro Modła posiada rangę ostoi ptactwa wodnego i błotnego o znaczeniu europejskim i stanowi obszar specjalnej ochrony siedlisk roślinnych. Występuje tu aż 9 różnych typów siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia:
    - bory i lasy bagienne,
    - dąbrowy acydofilne,
    - niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie,
    - obniżenia dolinkowe i pła mszarne,
    - starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
    - torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
    - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),
    - torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regresji,
    - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.
 

    
Chroni miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych oraz zespołów zbiorowisk roślinności wodnej i szuwarowej typowych dla płytkiego, zarastającego jeziora przymorskiego. Gniazdują tu ptaki stanowiące ewenement polskiej ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk, remiz, błotniak stawowy i łąkowy oraz bąk i kwiczoł. Bogatą szatę roślinną prezentują: trzcina pospolita, pałka, zbiorowiska wierzbowe i zaroślowe, tworząc w ten sposób sprzyjające do lęgowania ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze rezerwatu obowiązuje m.in. zakaz kąpieli i uprawiania sportów wodnych, zbierania ziół, roślin, pasania zwierząt, niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin, zanieczyszczenia wody i terenu, polowania, wznoszenia budowli i znaków.
Buczyna nad Słupią
jest to leśny rezerwat przyrody położony na obszarze Pobrzeża Słowińskiego o powierzchni 18,92 ha. Założony w 1987 roku rezerwat obejmuje obszar leśny nad rzeką Słupią pomiędzy korytem rzeki a linią kolejową relacji Słupsk - Ustka. Ochronie rezerwatu podlega przede wszystkim ok. 100-letni las bukowy tworzący niepowtarzalny klimat. (żyzna buczyna niżowa, rzadko spotykana na Pomorzu). Występują tu również brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy. Z roślin zielnych występują tu m.in. perłówka jednokwiatowa, kokorycz wątła, złoć pochwolistna.


3.OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU.

Pas pobrzeża na zachód od Ustki , na zachód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do granicy z województwem zachodniopomorskim rozciąga się na powierzchni 7520 ha. W krajobrazie tym zaznaczają się takie walory przyrodnicze jak tereny bagienne, Jezioro Wicko i mocno zarastające przymorskie Jezioro Modła wraz z rezerwatem. Ponadto sąsiedztwo morza i związanego świata roślinnego; roślinność wydmowa, bagienna, bory nadmorskie, tworzą niepowtarzalny klimat tego obszaru. Miejsce to jest ostoją mewy śmieszki oraz drapieżnej mewy srebrzystej. Wiosną lub jesienią zobaczyć można bardzo rzadko występującego w Polsce łabędzia małego oraz stada gęsi białoczelnej, liczne rybitwy czarne i zwyczajne.

 Pas pobrzeża na wschód od Ustki obejmuje swoją powierzchnią teren na wschód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do jeziora Gardno o wielkości 3 336 ha, Położony jest pomiędzy miejscowościami Ustką a Rowami. Jedną z największych atrakcji krajoznawczą tego terenu jest wybrzeże wydmowe i klifowe. W klifowych odsłonięciach widoczne są gleby kopalne barwy czarnej, których wiek datowany jest od ok. 1000 do 10000 lat. W Poddąbiu i Dębinie wysokość klifu wynosi od 14 do 35 m. W Poddąbiu kilkadziesiąt lat temu na długości 150 m i 70 m w głąb lądu powstało osuwisko. Obecnie teren porośnięty jest młodą buczyną nadmorską. Tutaj od strony plaży można wejść po schodach na koronę klifu, na wysokość 30 m n.p.m. Na plaży są liczne głazy o średnicy ponad 1 m

    Ponadto na terenie Gminy Ustka znajdują się użytki ekologiczne w liczbie 59 obiektów o łącznej powierzchni 229,3 ha. Obejmują one głównie śródleśne tereny podmokłe, miejsca występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Pomniki przyrody to łącznie 88 obiektów, stanowiących głównie pojedyncze drzewa.

Szlaki turystyczne

Trasy turystyczne.    

     Oznakowane trasy turystyczne można przebyć pieszo lub rowerem. Wiodą one w kierunku "ruchomych wydm" w Słowińskim Parku Narodowym (szlak czerwony), Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" - szlak żółty (rezerwat biosfery) lub w kierunku Darłowa (szlak czerwony). Kajakarze korzystają ze szlaków wodnych - rzeką Łupawą przy ujściu której położona jest niezwykle atrakcyjna wieś Rowy: lub rzeką Słupią. Rowerzyści mogą wybrać atrakcyjną, ponad 20-kilometrową rowerostradę nadmorską - "Szlakiem zwiniętych torów", której nazwa kryje wiele tajemnic. Szlak został bowiem urządzony na bazie starych nasypów kolejowych budowanych przez Niemców jeszcze przed II wojną światową. Miłośnicy jazdy konnej mogą odbyć przejażdżki po plaży lub duktami leśnymi.

Szlak czerwony - Północny    

Symbol: SŁ -05 c
Łeba - Jałowiec (-Wicie)
Długość 9,6 km

     Słupski odcinek szlaku czerwonego rozpoczyna się w mieście Łeba przy dworcu PKP i PKS, po czym przez miejscowość Rąbka kieruje się na zachód i przez Mierzeje Łebską, wśród ruchomych wydm, a następnie plażą nadmorską zmierza do Czoplina na parking Sł.P.N. W Czołpinie szlak prowadzi w kierunku południowo-zachodnim, po południowej stronie jezior Dołgie Wielkie (146 ha) i Dołgie Małe (6,3 ha), a na Mierzei Gardeńskiej po północnej stronie jeziora Gardno (2,468 ha) i przechodząc koło wybudowanej platformy widokowej, dochodzi do miejscowości Rowy, w których znajduje się przystanek PKS. Szlak biegnie dalej śródleśnymi drogami w kierunku południowo-zachodnim, przechodząc przez miejscowości Dębina i Poddąbie, a dalej równolegle do brzegu morskiego przez Orzechowo dochodzi do miasta Ustka, gdzie w porcie morskim, koło latarni morskiej skręca na południe i głównymi ulicami prowadzi do Wodnicy. Przy miejscowości Wodnica leży leśny rezerwat przyrody "Buczyna nad Słupią". Z Wodnicy szlak wiedzie na południe do miejscowości Pęplino, po czym na południowy zachód i zachód przez miejscowości: Duninówko, Starkowo, Zaleskie, Marszewo (PKS), Królewno (PKS), Korlino (PKS), Łącko (PKS, poczta), Jezierzany (PKS) - do Jarosławca. Z Jarosławca równolegle do brzegu morskiego, szlak prowadzi wzdłuż śródleśnej szosy przystosowanej do startów samolotów i dochodzi do granicy woj. słupskiego i koszalińskiego przy miejscowości Wicie.

Szlak żółty - Południowy
    
Symbol SL 1847y;
Łeba - Gardna Wielka
Długość 39 km

     Szlak rozpoczyna się w Łebie, przy dworcu PKP i PKS i kieruje się na południe wzdłuż drogi do Lęborka. Dochodząc do rozwidlenia dróg (Żarnowska skrzyżowanie, PKS) skręca na południowy-zachód do miejscowości Żarnowska na Jeziorem Łebsko, po czym idąc w tym samym kierunku przez tereny leśne przechodzi przez miejscowości: Gać, Izbica (PKS), Lisia Góra, Ciemino, Kluki (PKS, skansen Słowiński), Łokciowe (PKS) i przez Łąki zmierza do Smołdzina (PKS, Urząd Gminy, poczta, Dyrekcja Sł.P.N., punkt IT, stacja benzynowa CPN, Ośrodek Zdrowia, parking, baza gastronomiczna i noclegowa, Muzeum Przyrodniczo-leśne Sł.P.N). Ze Smołdzina szlak żółty prowadzi w kierunku południowo-zachodnim przez zalesione wzgórze o nazwie Rowokół do miejscowości Gardna Wielka (PKS). Z Gardny Wielkiej można wędrować drogami dalej na zachód, po południowej i zachodniej stronie Jeziora Gardno przez miejscowości: Gardna Mała, Retowo (pole namiotowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego).
 
Leśna ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma"

 

    Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" została otwarta uroczyście 9 lipca 2003 roku. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Orzechowa Morskiego i Zapadłego, w pobliżu Morza Bałtyckiego i prowadzi przez najbardziej charakterystyczne elementy morskiego krajobrazu. Ścieżka ma swój początek w Orzechowie. Należy wejść na teren ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Lasów Państwowych w Orzechowie Morskim. Na terenie Ośrodek jest wejście na wieżę, która została wybudowana jako przeciwpożarowa, ale pełni też rolę tarasu widokowego. Po wycieczce i przechadzce na wieżę idziemy dróżką w las. Tutaj po lewej stronie znajduje się kącik edukacji przyrodniczo-leśnej, gdzie można obejrzeć miniaturę ambony myśliwskiej czy paśnika dla zwierząt, dowiedzieć się, że wszystkie grzyby są jadalne z zastrzeżeniem, że niektóre tylko raz. Można dowiedzieć się z tablic, że las ma piętra, jakie zwierzęta go zamieszkują. Idąc dalej drogą betonową, dochodzimy do rozwidlenia. Wybieramy ścieżkę wiodącą przez niewielki mostek na rzeczce Orzechówce. Przechodzimy przez mostek i idziemy aż do wejścia na czoło wydmy. Przed nami znajduje się wzniesienie, pod którym są zbudowane wiaty. Na szczyt wzniesienia wiodą schody zbudowane w formie podestów lub drabiny dla bardziej wysportowanych.
Gdy dostajemy się na szczyt, naszym oczom ukazuje się pofałdowany krajobraz, z wydmami tu i ówdzie porośniętymi rachitycznymi sosnami lub wypłowiałą w słońcu trawą. Pomosty poprowadzą nas do każdego opisanego punktu - sosny kroczącej, wydmy szarej i białej, boru bażynowego. Wszystkie etapy są opisane na specjalnych planszach. Kończymy spacer przy wiacie. Stamtąd skrajem między polami i lasem idziemy do Orzechowa Morskiego. Cała trasa liczy 2,8 km i jest obliczona na około 1,5-2 godziny spokojnego marszu.

Trasy rowerowe

Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW".

TURYSTO - ROWERZYSTO !
    Gospodarze gminy Ustka bodaj pierwsi w Polsce urzeczywistnili oryginalny pomysł urządzenia szlaku rowerowego na starych nasypach kolejowych. Inicjatywa ta "zakiełkowała" na łamach środkowopomorskiego dziennika "Głos Pomorza". Pomysłodawcy kierowali się starą maksymą: "nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło". Przede wszystkim - na zdrowie! Złem były powojenne zniszczenia, które nie omineły wielu lini kolejowych, w tym normalnotorowego szlaku do Smołdzina. Urochomiony z końcem 1913 roku pewnie służyłby do dziś amatorom pikników i weekendowych po zakończeniu działań wojennych ktoś "zwinął tory" i dziś nic już nie zapowiada, że zwróci szyny i na nowo będzie uruchomiona linia kolejowa. Dobrze, że do naszych czasów przetrwały chociaż nasypy. Wspaniale, że ciągną się one terenem o unikatowych walorach krajobrazowo - przyrodniczych, w strefie chronionego krajobrazu.
Rajd rowerowy

Odcinki jazdy:
a) Przewłoka Osiedle - Zapadłe (2,9 km)
b) Zapadłe - Wytowno (4 km)
c) Wytowno - Machowinko (2,8km)
d) Machowinko - Główna Stacja Rowerowa (4 km)
e) Objejskie Łąki (4,7 km)
f) Objejskie Łąki - Rowy (3,2 km)
g) Powrót przez Dębinę, Poddąbie i Orzechowo
 
a) PRZEWŁOKA OSIEDLE - ZAPADŁE (2,9 KM)

     Początkiem trasy jest wjazd z ulicy Armii Krajowej w miejscowości Przewłoka - Osiedle, oraz wjazd z placu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. Stary nasyp staje się "czytelny" w terenie dopiero od skrzyżowania ulicy Armii Krajowej z Grunwaldzką - niedaleko wyjazdu szosą z Ustki w kierunku Objazdy i Rowów. Zjeżdzamy jednak z asfaltu i jedziemy ul.Armii Krajowej tak, jak prowadzi nasyp i oznakowanie trasy. Po niespełna 3 kilometrach dojeżdżamy do Zapadłego - osady leśników. Tutaj na przyleśnym parkingu jest pierwsza stacyjka rowerowa, gdzie możemy stanąć na biwak. Stąd też dwiema, niemal równoległymi drogami w prawo, dojedziemy do nadmorskich punktów widokowych w okolicach Orzechowa oraz utwardzonego zejścia na plażę.

 b) ZAPADŁE - WYTOWNO (4 KM)
    Jedziemy południowym skrajem nadmorskiego lasu. Po 1,5 km trasa "zwiniętych torów" wpada na otwartą przestrzeń. Dookoła łąki i pola uprawne, gdzie życie toczy ściśle według pór roku. Na tym odcinku dobrze też widać ich zmiany. Możecie nacieszyć oczy widokiem bocianów, posłuchać klangoru żurawi, zobaczyć klucze przelotnego ptactwa.wiosną. Na kilometr przed Wytownem trasa wiedzie do malowniczego wąwozu, długości ok.250 metrów. Możemy nieco zwolnić i pomyśleć, że przez prawie pół wieku to miejsce było zarośnięte i nikt tędy nie jeżdził. Wąwóz zrekonstruowano zmyślą o rowerzystach! Dojeżdżamy na skraj Wytowna przy skrzyżowaniu nasypu z drogą gruntową na lewo i "kocimi łbami" na prawo. W pobliżu można wypatrzyć resztki dawnej stacji kolejowej. Odbijając w lewo dotrzemy do drugiej "stacyjki rowerowej", a dalej do środleśnego rozjazdu w kierunku Poddąbia i Orzechowa. Natomiast w prawo "kocimi łbami" dojedziemy do środka wsi Wytowno zbudowanej na planie wieldrogowym.

 c) WYTOWNO - MACHOWINKO (2,8 KM)
     Po "odskokach" w prawo i lewo wracamy na główny szlak. Przed nami najpękniejszy śródopolny odcinek trasy "zwiniętych torów". Po prawej stronie mijamy Machowinko - wieś godną turystycznych penetracji, bo mało znaną. Jest tu stanowisko archeologiczne, są pomniki przyrody, okazale prezentuje się wypielęgnowany budynek podworski oraz z parkingiem - obecnie Dom Pomocy Społecznej. We wsi ma być zorganizowana wypożyczalnia rowerów, punkt infomacji turystycznej i bar. Całość będzie stanowić stacyjkę rowerową nr 3 przy drodze Machowinko-Poddąbie.

 d) MACHOWNINKO - GŁÓWNA STACJA ROWEROWA (4 KM)
     Trasa "zwiniętych torów" biegnie głębokim parowem leśnym. Nie zapomnijmy więc wskazówek z punktu przystankowanego nr 3 (stacyjce rowerowej na 10,9 km od Ustki), by nie przeoczyć zjazdu z nasypu na dalszy, główny odcinek trasy. Zjazd i skręt w lewo wypadnie po przejechaniu 3,5 km od krzyżówki w Machowinku. Po przebyciu następnych paruset metrów lekko pod górę, skręcamy w prawo w pierwszą napotkaną drogą leśną, która doprowadzi nas do głównej na tej trasie stacyjki rowerowej - punktu przystankowego nr 4. Zmierzamy tam ok. 2 km, jadąc aleją "tańczących buków" (z prawej mijamy liczne okazy wielopiennych buczyn). Stacyjka znajduje się też z prawej strony alei. Komu zdarzy się przegapić zalecany zjazd z nasypu, niech nie czuje się zabłąkany. Ba, przyjemnie nadrobi ok. 2 km. Nasyp doprowadzi do przystanku PK S przy drodze Bałamątek - Rowy. Za drogą - dalsza jeszcze nie zagospodarowana na rowerostradę trasa "zwiniętych torów" do Smołdzina na, której już odbywają się ogólnopolskie rajdy rowerowe. Po 800 metrach dojeżdżamy znówu do "przegapionego" zjazdu z nasypu.

 e) STACJA NR 4 - OBJEJSKIE ŁĄKI (4,7 KM)
    Opuszczając tę stację na skraju Machowińskiego Lasu, po przebyciu ok. 0,5 km dojedziemy do ruchliwej szosy Objazda - Rowy. Przekraczając asfalt musimy zachować szczególną ostrożność, bo ta droga nie należy do bezpiecznych! Po jej drugiej stronie wjeżdżamy od razu na obszar dawnej huty szkła. Dalej istny labirynt dróg z płyt betonowych "jumbo" prowadzi nas w głąb Objejskich Łąk. To olbrzymi, zielony polder, położony na terenach kryptodepresyjnych., odgrodzonych wałem przeciwpowodziowym od przymorskiego jeziora Gardno, które narażone jest na sztormowe wlewy wód Bałtyku. Stosunki wodne utrzymywane są jednak w sztucznej równowadze, dzięki licznym urządzeniom hydrotechnicznym. Tylko główna trasa prowadzi do jedynego w tej części Gardna pomostu, z którego można przez szurawy wyglądnąć na jezioro. Po drodze miniemy trzy punkty widokowe - wszystkie w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego - Światowego Rezerwatu Biosfery. Na chwilowy odpoczynek i rozkoszowanie się odgłosami natury polecamy stacyjkę rowerową, czyli punkt przystankowy nr 5.

 f) OBJEJSKIE ŁĄKI - ROWY (3,2 KM)
     To ostatni etap trasy, wiodący z punktu przystankowego nr 5 do stacujki nr 6 - niedaleko bramy wiazdowej na szlaki Słowińskiego Parku Narodowego. Odcinek przebiega głównie otwartą przestrzenią, omijając m.in. miejsce trzcinowych żniw na Gardnie. Z kolei po lewej mijamy duże osiedle domków letniskowych, a z prawej - oczyszczalnię ścieków. Do Rowów wjeżdżamy od strony Małych Rowów, znanych z dawniejszej nazwy także Rówek. Najdawniejsza wzmianka o Rowach, jako przystani rybackiej, pochodzi z 1282 roku. Latem 1320 roku, podczas wyprawy krzyżowej do Prus i Litwy, lądował tu hrabia Derby, syn księcia Lancaster, książe Anglii, póżniej Henryk 4 król Anglii. Z kryjówek pod 14-wiecznym Rowami napadali na żeglarzy piraci morscy.Próżno dziś szukać śladów tak dawnej przeszłości, natomiast na trasie naszej wyprawy miniemy (z prawej przy wyjedzie do Rowów) cmentarne wzgórze, zarośnięte starymi drzewami. Stał tam kościół, zanim przeniesiono go w obecne miejsce i zbudowano w stylu neoromańskim.

 POWRÓT PRZEZ DĘBINĘ, PODDĄBIE I ORZECHOWO
     Nie podajemy kilometrażu, pozostawiając Tobie Turysto - Rowerzysto wybór trasy powrotnej. Uważamy jednak, że pożałujesz, jak nie pojedziesz przez Dębinę i Poddąbie. Drogi nie trzeba specjalnie nakładać, ale jazda odcinkami czerwonego szlaku daje trochę w kość. Szosą z Rowów do Dębiny jest ponad 4 km. Jednakże jeszcze przed wsią skręcamy w prawo do lasu. Duktem dojedziemy do stacyjki rowerowej nr 7 i punktu obserwacyjnego na skraju Dębińskiego Klifu. Na zachód roztacza się widok na tzw. kamienisko. Na podwodnych głazach, które czasem odsłaniają fale Bałtyku, mogły dawniej rozgrywać się morski dramaty. W piakusku okolicznych plaż stwierdzono większą niż gdzie indziej obecność magnetytu, powodującego lokalnie zaburzenia pola magnetycznego. Wtym miejscu ponoć częściej biją pioruny i "wariują busole". Najkrótsza droga z Dębiny do Poddąbia prowadzi częściowo asfaltem. Jadąc z Rowów trzeba skręcić w prawo, tuż za przystankiem PKS naprzeciw ośrodka "Skalnik". Natomiast z przystanku - stacyjki nr 7 - dojazd do asfaltu wiedzie drogą śródpolną i na jej końcu skręcamy też w prawo. Dalsza trasa jest wspólna dla jadących ze stacyjki nr 7 i Rowów. Po kilometrze będzie drogowskaz w lewo do Poddąbia i początek ponad 2 km niełatwej trasy drogą leśną, która prowadzi prosto do przystanku autobusowego w Poddąbiu. Poddąbie, liczące bez mała 150 działek letniskowych, jest kameralnym, nadmorskim wczasowiskiem i miejscem weekendowych wypadów. Staje się też jakby Mekką rowerzystów. Z mysłą o nich zaprojektowano stacyjkę nr 8 z barem i wypożyczalnią rowerów. Pobyt w Poddąbiu polecamy na "deser" każdej wycieczki rowerowej, w kierunku Rowów lub Ustki. Czerwonym szlakiem albo równoległym duktem prowadzi najkrótsza droga do stacyjki - punktu przystankowego nr 9. Na ostatnich metrach przed punktem obserwacyjnym i zejściem na plażę trzeba pokonać (najbezpieczniej z rowerem na ramieniu) głęboki wąwóz. Opuszczona przez wojsko wieża i przyległy teren to wymarzone miejsce na otwarte schronisko dla rowerzystów. Kilkaset metrów na zachód docieramy czerwonym szlakiem do następnego punktu widokowego. Powrót możemy kontynuować czerwonym szlakiem, albo równoległą drogą leśną. Wybierając tę drugą możliwość cofamy się ponad 1 km w kierunku Wytowna. Na krzyżówce skręcamy w prawo i jedziemy słuchając szumu morza. Po drodze przed Orzechowem, będzie ostatni 10 punkt przystankowy.

Do zobaczenia na trasie!

 

     Trasa rowerowa „Szlakiem Zwiniętych Torów" odznacza się niebywałymi walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi. Od kilkunastu lat raz w roku odbywa się tutaj Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Szlakiem Zwiniętych Torów", o tym, że ogólnopolski świadczy fakt, że biorą w nim udział ludzie z całej Polski, ale także z zagranicy.

 

   Rajd rowerowyRajd rowerowy

     Rajd ma celu przede wszystkim popularyzowanie turystyki rowerowej wśród wszystkich grup wiekowych. Podczas każdego z nich organizowane są konkursy, zabawy zręcznościowe, gry. Do wygrania jest mnóstwo atrakcyjnych rzeczy. Ponadto każdy z uczestników może zjeść gorący posiłek, zapewniony przez organizatorów. Zamieszczone zdjęcia niech zachęcą Państwa do uprawiania turystyki rowerowej w Gminie Ustka.


Trasa rowerowa Ustka - Charnowo - Strzelino - Słupsk     
   
    Wyruszamy z Ustki udając się w kierunku rezerwatu "Buczyna nad Słupią". Tutaj napotykamy niewielki potok wpadający do Słupi. Nie jest on jednak dużą przeszkodą. Wystarczy zejść z roweru i zrobić większy krok. Dobrze oznaczoną drogą dojeżdżamy do Wodnicy. Przez wjazdem do wsi musimy przeprowadzić rower przez niedawno wybudowany stalowy mostek na rzece. Dalej skręcając w lewo kierujemy się drogą gruntową w kierunku Charnowa. Mniej więcej w połowie drogi przejeżdżamy pod wiaduktem, nad którym biegną tory kolejowe Ustka - Słupsk. W Charnowie kierujemy się żółtym szlakiem przez las w kierunku Gałęzinowa. Następny odcinek trasy do Strzelinka musimy pokonać szosą. Po drodze ponownie mijamy tory kolejowe oraz niewielką stacyjkę. Dojeżdżamy do Strzelina a następnie do Słupska.    

     Proponowana trasa jest najkrótszą drogą z Ustki do Słupska. Jej długość wynosi około 17 kilometrów. Nadaje się dla wszystkich rowerzystów.


Trasa rowerowa Ustka - Wytowno - Machowino - Bydlino - Włynkówko - Słupsk

    Z Ustki kierujemy się w stronę Zapadłego i Wytowna "Szlakiem Zwiniętych Torów". W Wytownie skręcamy w prawo a później, na następnym rozwidleniu w lewo. Następnie udajemy się drogą gruntową do Machowina. Po drodze mijamy leśniczówkę. Z prawej strony mijamy zabudowania. Następnie skręcamy w prawo przejeżdżając obok młyna. Dojeżdżamy do kolejnego rozwidlenia po czym ponownie skręcamy w prawo. Docieramy do rzeki Słupi, przeprawiając się przez nią nową kładką rowerową w Bydlinie. Dalej udajemy się w kierunku Włynkowa. Jedziemy przez las. Za obeliskiem upamiętniającym dawnych mieszkańców wsi skręcamy w lewo. Dalsza droga prowadzi nad rzeką. Dojedziemy nią do Włynkówka. Stamtąd jest już tylko około kilometra do głównej szosy Ustka - Słupsk, którą docieramy do celu.    
    Trasa jest dłuższa, bo liczy około 26 kilometrów, ale za to bardzo ciekawa. Jej zaletą jest to, że w Wytownie łączy się ze "Szlakiem Zwiniętych Torów". Większość trasy wiedzie przez lasy i trzeba uważać żeby nie zgubić drogi. Przydaje się dobra mapa i kompas.

Zobacz galerię zdjęć z  XIV Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego "Szlakiem Zwiniętych Torów".

 

Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10

 
Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10 "Nadmorski" oznakowany jest od Świnoujścia przy granicy niemiecko-polskiej w województwie zachodniopomorskim do  jeziora Sarbsko w województwie pomorskim.Długość tego szlaku na terenie Polski, oznakowanego jako szlak zielony, wynosi 356 km.
 
Długość tej trasy na terenie Gminy Ustka wynosi 38 km i ciągnie się od Zalesina (leżącego przy zachodniej granicy Gminy) do Rowów (przy wschodniej granicy z Gminą Smołdzino). 
 
Poszczególne etapy trasy wraz z kilometrażem (licząc od początku trasy).
 
Zaleskie (258 km) - wieś na planie wielodrożnicy, której nazwa pochodzi od nazwy "zeleskie", "seleske", ponieważ niegdyś wydobvwano tu rudę żelaza. Ciekawostką jest stary kościół z datą na wieży 1754. Przy wejściu do kościoła na symbolicznym  żeliwnym krzyżu napis: "Tu spoczywają w Bogu zmarli w latach 1325 - 1853 mieszkańcy wsi Saleskie". Za kościołem znajduje się neogotycki dwór. We wsi zachowały się jeszcze budynki ryglowe.
 
Za Zaleskimi drogi rozchodzą się: w lewo pojedziemy na Ustkę, natomiast R-10 prowadzi w dół R-10 do Starkowa.
 
Starkowo (261 km)
 
Dawna osada, która była  zapleczem gospodarczym dla klasztoru sióstr norbertanek  w Słupsku. We wsi zachowały się budynki szachulcowe z XVIII i XIX wieku.
 
Za wsią skręcamy w lewo na 4-kilometrową utwardzoną drogę. Dojeżdżamy do asfaltowej drogi Duninowo-Pęplino i skręcamy w prawo.
 
Pęplino (266 km)
 
Wielodrożnica na planie owalnicy - taki układ ma wieś. Zachowało się w niej kilka czworobocznych zagród i pojedynczych chałup szachulcowych. Przed wsią skręcamy w lewo na drogę utwardzoną w kierunku Wodnicy. mamy do niej 4 km.
 
Wodnica (270 km)
 
Wieś założona w XIII wieku. Zachowały sie zagrody czworoboczne ze stodołami i budynkami bramnymi.  Dalej R-10 prowadzi przez rzekę Słupię po drewnianej kładce. Przejeżdżamy przez Rezerwat Buczyna nad Słupią.
 
Z Wodnicy wjeżdżamy do Ustki, a potem obrzeżami przez północy skraj wsi Wytowno.
 
Wytowno (280 km)
 
We wsi jest kościół szachulcowy z wieżą z XIV wieku oraz przebudowany w XIX wieku dwór i park ze starodrzewem. Po przejechaniu 2,5 km jesteśmy w pobliży kolejnej wsi.
 
Machowinko (283 km)
 
We wsi dominują liczne zabudowania szachulcowe i z czerwonej cegły. W pałacu, zaadaptowanym na Dom Pomocy Społecznej,  dostępna jest kronika rodziny niemieckiej, natomiast wokół pałacu zachował się park z pięknymi okazami rzadkich drzew.  Trasa R-10 prowadzi dalej do Dębiny.
 
Dębina (287 km)
 
Najstarsze wzmianki o wsi pochodzą z XVII wieku. Dawniej funkcjonowała tu, działając na zasadzie manufaktury, huta szkła. Po rewolucji przemysłowej stała się nierentowna i została zlikwidowana. W Dębinie przez szosę w lewo kierujemy się do Rowów.
 
Rowy (293 km)
 
Wieś wzmiankowana już w 1282 roku. Ciekawostką są ruchome wydmy leżące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Na elewacji kościoła zbudowanego z ociosanych głazów granitowych widnieje czarny kamień - według legendy ślad po ingerencji diabła , który chciał zburzyć świątynię.  

Subcategories

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com