d/s płac, podatków i opłat od umów cywilnoprawnych;    d/s księgowości budżetowej


Halina Kosieradzka, Barbara Leśniewska
pokój nr 9
tel. (59) 815-24-13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań stanowiska d/s podatków i opłat od umów cywilnoprawnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji finansowej dotyczącej wieczystego użytkowania  i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 2. Sporządzanie listy płac dla pracowników i innych czynności z tym związanych
 3. Zawieranie umów z inkasentami opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, rozliczanie oraz naliczanie prowizji.
 4. Prowadzenie ewidencji podatków od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za niezapłacone należności.
 5. Prowadzenie spraw płacowych związanych z zatrudnieniem wszystkich pracowników w Urzędzie Gminy, tj.: pracowników administracji, obsługi, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  2. sporządzanie list płac,
  3. wyliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  4. prowadzenie spraw ubezpieczeń,
  5. sporządzanie wniosku do ZUS Rp-7,
  6. sporządzanie sprawozdań do GUS – kwartalnych i rocznych.
 6. Naliczanie podatków od dochodów osobistych dla podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy, sporządzanie deklaracji w tym zakresie oraz rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym.
 7. Naliczanie składek ZUS oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Sporządzanie deklaracji ZUS i PFRON.
 9. Sporządzanie przelewów bankowych dotyczących płac, przelewów do US i ZUS, inkasa podatków i opłat.
 10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom - według potrzeb.
 11. Sporządzanie zbiorczych zestawień i potrąceń z list płac składek ZUS i wynagrodzeń.
 12. Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 13. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.
 14. Kompleksowe i terminowe naliczenie wymiaru podatku od środków transportowych oraz prowadzenie z tego tytułu odpowiednich rejestrów wymiarowych.
 15. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania, spłaty za lokale mieszkalne, przekształcenia w prawo własności oraz prowadzenie rejestru i ewidencji w tym zakresie.
 16. Współpraca przy sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej.
 17. Wyliczenie skutków obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
 18. Prowadzenie księgowości analitycznej oraz egzekucja:
  1. wieczystego użytkowania,
  2. przekształcenia w prawo własności,
  3. spłaty lokali mieszkalnych,
  4. podatku od środków transportowych.
 19. Prowadzenie egzekucji z tytułu zakupu nieruchomości na raty, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej oraz opłaty adiacenckiej.
 20. Okresowe uzgadnianie sald z dokumentacją i sporządzanie zestawień do kwartalnych sprawozdań budżetowych.
 21. Sporządzanie umów z inkasentami opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej.
 22. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej oraz podatku od środków transportowych.
 23. Sporządzanie wniosku o dotacje z budżetu państwa dotyczące opłaty uzdrowiskowej.
 24. Sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych.

Do zadań stanowiska d/s księgowości budżetowej należy w szczególności:

 1. Pełna obsługa w zakresie VAT tj wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczenia podatku VAT.
 2. Prowadznie księgowości analitycznej i należności z tytułu dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości.
 3. Egzekucja należności z tytułu dzierżaw i dzierżaw rolnych
 4. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących dzierżaw i dzierżaw rolnych oraz prowadzenie rejestru i ewidencji tym zakresie.
 5. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości oraz sporządzanie kwartalnych sprawozdań w tym zakresie.
 6. Rozliczanie i nadzór nad dotacjami udzielonymi i otrzymanymi przez Gminę.
 7. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach w jednostce urzędu.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…