Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) zwana dalej ustawą oraz na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 roku poz.2067 ze zmianami) jak również Uchwały nr II.34.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ustka na 2019 rok

 
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 
1. Rodzaje zadań.

1) Zadanie z zakresu:

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:

 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzież w świetlicach w: Charnowie, Pęplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Duninowie i Objeździe – Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 144.000,00 zł.

 - udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z używkami (m.in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze), polegającej na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina
i okolic – Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000 zł.

 - udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.


W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:

- organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym
i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami
i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

 Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 32.000,00 zł.


2) Zadanie z zakresu:

 
Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

a)wsparcie rodziców polegające na dofinansowaniu żłobków niepublicznych oraz przedszkoli niepublicznych.”

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 
3) Zadanie z zakresu:

SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a) prac konserwatorskich, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka.

 Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 130.000,00 zł.

 
4) Zadanie z zakresu:

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:

a) tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

b) wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające
i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

c) wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów, seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego
i psychicznego seniorów, edukację do starości

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł


5) Zadanie z zakresu:

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych

 Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

 1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) , których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy Ustka. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku poz. 1300 ).

2) Wymaga się, by zadanie określone w ust.1 pkt 1 realizowane było przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu socjoterapii.

3) Wymaga się aby do zadania określonego w ust.1 pkt 3 dołączone były następujące załączniki:

a) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;

c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

d) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;

e) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, co jest zgodne z § 3 Uchwały Rady Gminy Ustka Nr V/41/2007 Rady Gminy Ustka z dnia
22 marca 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

4) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 106 lub pok. nr 7 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”

5) W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Jeżeli zadanie publiczne odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów projektu, natomiast koszty wynagrodzeń za pracę organizacyjno – koordynacyjną nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Ustka na wsparcie realizacji zadania.

6) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta została wybrana,

7) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

8) Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

9) Dotacja nie będzie udzielana na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,

g) wydatki inwestycyjne

 
3. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie musi być wykonane w 2019 roku w przypadku zadań jednorocznych lub w latach 2019-2021 w przypadku zadań wieloletnich.

2) Zadanie realizowane na być w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Ustka.

3) Obszarem realizacji zadania publicznego ma być w szczególności teren gminy Ustka

4) Oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.

5) Oferent musi wykazać procentowy udział mieszkańców gminy Ustka biorących udział
w zadaniu w stosunku do całkowitej liczby odbiorców zadania.

 
4. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka,
ul. Dunina 24, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w ust. 1.

 
5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

 
1) Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmuje Wójt Gminy Ustka w terminie 15 dni od dnia przedłożenia Wójtowi Gminy Ustka protokołu przez Komisję Konkursową.

 2) Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Ustka. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu projektu w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową, która wskaże przyjęte do realizacji działania w ramach podejmowanego zadania publicznego.

 3) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie brała
pod uwagę w szczególności:

a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami)

b) wartość merytoryczną projektu, proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone
w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) będą realizować zadanie publiczne,

c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

f) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

- przygotowane na odpowiednim formularzu, i prawidłowo wypełnione,

- złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiednio zamkniętej
i opisanej kopercie. Na kopercie proszę napisać „Zadanie z zakresu….związane z realizacją zadania...”.

- złożone przez podmioty uprawnione do realizacji zadania

 
6. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2017:

 1)Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych. - 30.000 zł

2) Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu słupskiego. - 2.000 zł

3) Prace przy zabytkowym kościele i na terenie wokół – Objazda - 9.920

4) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności -30.000 zł

5)Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych -5.000 zł

6) Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 9” - 10.150 zł

7) Organizacja treningów i rozgrywek dla najmłodszej grupy GKS Wybrzeże Objazda JUNIOR E z tereny Gminy Ustka – 5.000 zł

8) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 5.000 zł

 7. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2018:

 
1) Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych. - 32.000 zł

2) Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu słupskiego. - 2.000 zł

3) Prace konserwatorskie i restauratorskie-Kamienna Ława Wotywna z 1920 roku- 20.000 zł

4) Prace remontowo - konserwatorskie przy Wieży Kościoła Parafialnego p.w.Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie - 100.000 zł

5)Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych -6.000 zł

6) Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 10” - 12.000 zł

7) Kolping seniorom– 3.000 zł

8) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Ustka w wieku 8-9 lat poprzez gry i zabawy z piłką nożną.– 7.000 zł

9) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 5.000 zł

10)Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym polegającej na organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po obszarze gminy Ustka – 8.000 zł

 

8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:

 1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce organizacje pozarządowe oraz dla mieszkańców,

2) na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz ngo oraz

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Treść ogłoszenia [pdf]

Załącznik
Wersja [pdf]
Wersja [doc]

Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) zwana dalej ustawą oraz na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 roku poz.2067 ze zmianami) jak również Uchwały nr II.34.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ustka na 2019 rok

 
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 
1. Rodzaje zadań.

1) Zadanie z zakresu:

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:

 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzież w świetlicach w: Charnowie, Pęplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Duninowie i Objeździe – Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 144.000,00 zł.

 - udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z używkami (m.in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze), polegającej na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina
i okolic – Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000 zł.

 - udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.


W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:

- organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym
i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami
i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

 Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 32.000,00 zł.


2) Zadanie z zakresu:

 
Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

a)wsparcie rodziców polegające na dofinansowaniu żłobków niepublicznych oraz przedszkoli niepublicznych.”

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 
3) Zadanie z zakresu:

SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a) prac konserwatorskich, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka.

 Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 130.000,00 zł.

 
4) Zadanie z zakresu:

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:

a) tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

b) wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające
i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

c) wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów, seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego
i psychicznego seniorów, edukację do starości

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł


5) Zadanie z zakresu:

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych

 Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

 1) Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) , których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy Ustka. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku poz. 1300 ).

2) Wymaga się, by zadanie określone w ust.1 pkt 1 realizowane było przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu socjoterapii.

3) Wymaga się aby do zadania określonego w ust.1 pkt 3 dołączone były następujące załączniki:

a) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;

c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

d) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;

e) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, co jest zgodne z § 3 Uchwały Rady Gminy Ustka Nr V/41/2007 Rady Gminy Ustka z dnia
22 marca 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

4) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 106 lub pok. nr 7 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”

5) W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Jeżeli zadanie publiczne odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów projektu, natomiast koszty wynagrodzeń za pracę organizacyjno – koordynacyjną nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Ustka na wsparcie realizacji zadania.

6) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta została wybrana,

7) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

8) Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

9) Dotacja nie będzie udzielana na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,

g) wydatki inwestycyjne

 
3. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie musi być wykonane w 2019 roku w przypadku zadań jednorocznych lub w latach 2019-2021 w przypadku zadań wieloletnich.

2) Zadanie realizowane na być w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Ustka.

3) Obszarem realizacji zadania publicznego ma być w szczególności teren gminy Ustka

4) Oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.

5) Oferent musi wykazać procentowy udział mieszkańców gminy Ustka biorących udział
w zadaniu w stosunku do całkowitej liczby odbiorców zadania.

 
4. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka,
ul. Dunina 24, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w ust. 1.

 
5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

 
1) Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmuje Wójt Gminy Ustka w terminie 15 dni od dnia przedłożenia Wójtowi Gminy Ustka protokołu przez Komisję Konkursową.

 2) Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Ustka. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu projektu w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową, która wskaże przyjęte do realizacji działania w ramach podejmowanego zadania publicznego.

 3) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie brała
pod uwagę w szczególności:

a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami)

b) wartość merytoryczną projektu, proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone
w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) będą realizować zadanie publiczne,

c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

f) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

- przygotowane na odpowiednim formularzu, i prawidłowo wypełnione,

- złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiednio zamkniętej
i opisanej kopercie. Na kopercie proszę napisać „Zadanie z zakresu….związane z realizacją zadania...”.

- złożone przez podmioty uprawnione do realizacji zadania

 
6. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2017:

 1)Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych. - 30.000 zł

2) Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu słupskiego. - 2.000 zł

3) Prace przy zabytkowym kościele i na terenie wokół – Objazda - 9.920

4) Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności -30.000 zł

5)Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych -5.000 zł

6) Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 9” - 10.150 zł

7) Organizacja treningów i rozgrywek dla najmłodszej grupy GKS Wybrzeże Objazda JUNIOR E z tereny Gminy Ustka – 5.000 zł

8) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 5.000 zł

 7. Rodzaj zadań realizowanych oraz wysokość środków przeznaczonych
na ich realizację w roku 2018:

 
1) Organizacja Kolonii Letnich z programem profilaktyczno - wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach gminnych. - 32.000 zł

2) Mikroedukacja poprzez sport i rekreację oraz warsztaty psychoterapeutyczne w zakresie profilaktyki w krzyżowym uzależnieniu od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie powiatu słupskiego. - 2.000 zł

3) Prace konserwatorskie i restauratorskie-Kamienna Ława Wotywna z 1920 roku- 20.000 zł

4) Prace remontowo - konserwatorskie przy Wieży Kościoła Parafialnego p.w.Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie - 100.000 zł

5)Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych -6.000 zł

6) Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 10” - 12.000 zł

7) Kolping seniorom– 3.000 zł

8) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Ustka w wieku 8-9 lat poprzez gry i zabawy z piłką nożną.– 7.000 zł

9) Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną – 5.000 zł

10)Realizacja promocyjnej imprezy o charakterze sportowo-krajoznawczym polegającej na organizacji konkursów w zakresie jazdy samochodami terenowymi po obszarze gminy Ustka – 8.000 zł

 

8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:

 1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce organizacje pozarządowe oraz dla mieszkańców,

2) na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz ngo oraz

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Treść ogłoszenia [pdf]

Załącznik
Wersja [pdf]
Wersja [doc]

Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Ustka z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Thursday, 06 December 2018 13:43

Dofinansowane Projekty

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka

Gmina Ustka zrealizowała zadanie pn. „Badania mikrobiologiczne i ocena wizualna wody kąpielisk morskich na terenie Gminy Ustka”, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowalny zadania: 8 331,30 PLN
Kwota dofinansowania: 4 165,00 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Tuesday, 04 December 2018 08:13

I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka

W dniu 23 listopada 2018 roku odbyło I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka. W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Ustka Pani Anna Sobczuk – Jodłowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Seniorów Gminy Ustka. Ślubowanie złożyło 10-ciu radnych.

Na I posiedzeniu odbyły się wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
I tak: Rada jednomyślnie na stanowisko Przewodniczącego wybrała radną Panią Elżbietę Lisiak, Wiceprzewodniczącym została radna Pani Ewa Kublik, Sekretarzem radny Pan Henryk Tomaszewski.

Pani Wójt pogratulowała wybranym, a całej Radzie życzyła wielu pomysłów, realizacji planów i zamierzeń przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej oraz mnóstwa energii do ich realizowania, łączy nadzieję aktywnego uczestnictwa Rady Seniorów Gminy Ustka w życiu gminy Ustka.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​ ​5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, w godzinach: 9:00-11:30

Nie prowadzimy zgłoszeń.
Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.​ W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

​Szczegółowych informacji na temat MPI udziela: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​ Serdecznie zapraszamy.

Monday, 03 December 2018 10:33

Skład Rady Seniorów Gminy Ustka

Skład Rady Seniorów Gminy Ustka:

 1. Lisiak Elżbieta - Przewodniczący
 2. Kublik Ewa - Wiceprzewodnicząca
 3. Tomaszewski Henryk - Sekretarz
 4. Czucha Krystyna
 5. Fudala Jadwiga
 6. Jarczyński Marian
 7. Kardaś Jadwiga
 8. Kot Stanisława
 9. Moch Walentyna
 10. Otowicz Elżbieta
Friday, 23 November 2018 07:41

I Sesja Rady Gminy Ustka

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Ustka zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku odbyła się w dniu 21 listopada br. W sesji uczestniczył Pan Piotr Müller Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady otworzył i prowadził w pierwszej części radny senior Pan Jerzy Moch.

Sesja rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu Polski, po którym dokonały się ślubowania radnych, wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Ustka w osobie Pana Wacława Laskowskiego.

W dalszej kolejności ślubowanie złożyła Wójt Gminy Ustka, Pani Anna Sobczuk – Jodłowska. Uczestniczący w Sesji Minister Pan Piotr Müller złożył serdeczne gratulacje zaprzysiężonym radnym oraz Pani Wójt.

W wyniku głosowania ustalony wcześniej porządek obrad został rozszerzony o wybór wiceprzewodniczących rady, powołania komisji rady, ustalenia wysokości diet dla radnych, wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Pan Jerzy Moch oraz Pani Danuta Charko.

Po przeprowadzonych głosowaniach składy poszczególnych komisji przedstawiają się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY: MARIAN KORBIEL
Wiceprzewodniczący:KRZYSZTOF POŹNIAK
LESZEK KONARZEWSKI
JAN NIEŚCIORUK

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
PRZEWODNICZĄCY: KRZYSZTOF POŹNIAK
Wiceprzewodniczący: MARIAN KORBIEL 
LESZEK KONARZEWSKI
JAN NIEŚCIORUK

KOMISJA BUDŻETOWO – ROLNA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, MIENIA KOMUNALNEGO, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
PRZEWODNICZĄCY: JERZY MOCH
Wiceprzewodniczący: RAFAŁ BIAŁEK
DANUTA CHARKO
KATARZYNA WYŁUPEK

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, SPRAW SOCJALNYCH, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
PRZEWODNICZĄCY: JUSTYNA PETRUS – ZARZYCKA
Wiceprzewodniczący: DANUTA KALETA
STEFAN GRUSZCZYŃSKI
SŁAWOMIR FUDALA
EDYTA SALWOWSKA
DOROTA SZMIT

KOMISJA UZDROWISKOWA
PRZEWODNICZĄCY: STEFAN GRUSZCZYŃSKI
Wiceprzewodniczący: SŁAWOMIR FUDALA
JUSTYNA PETRUS – ZARZYCKA
DANUTA KALETA
EDYTA SALWOWSKA
DOROTA SZMIT

Zachęcamy do obejrzenia przebiegu sesji...

Tuesday, 20 November 2018 10:54

Czystsze Powietrze

Powietrze otacza nas z każdej strony. Oddychamy nim i przez to wchłaniamy wszystko co co znajduje się w jego składzie. Zarówno życiodajny tlen jak i wiele substancji, które wpływają negatywnie na nasze organizmy.

Zwiększające się zapotrzebowanie na energię sprawia, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia zarówno gazowe i pyłowe. Najważniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły. Źródłem ich emisji jest wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny oraz transport.

Duży wpływ na ilość zanieczyszczeń w powietrzu ma też to, czym palimy w piecach znajdujących się w naszych domach.

Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.

ŚMIECI NIE SŁUŻĄ DO PALENIA!

W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów w piecach domowych do atmosfery trafiają ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły, tlenki siarki, azotu i węgla,a także metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), których stężenie potrafi przekraczać nawet ponad tysiąc razy dopuszczalne normy.

Toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Spalanie odpadów jest też niebezpieczne dla naszych domów. Powoduje osadzanie się "mokrej sadzy" w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzeń, a nawet do pożaru.

Wynika z tego, że za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy zdrowiem i życiem własnym oraz swoich najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Poniżej znajdują się odnośniki do stron, zajmujących się działalnością na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce.

Informacja o aktualnym stanie powietrza:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Informacja o ochronie powietrza w Polsce:
https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/

TworzyMY atmosferę:
http://www.tworzymyatmosfere.pl/krajowy-program-ochrony-powietrza

Informacje o zasadach udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska:
http://bip.ustka.ug.gov.pl/Article/get/id,22554.html

Page 6 of 44

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…