Projekty (7)

czwartek, 06 grudzień 2018 13:43

Dofinansowane Projekty

Napisane przez

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka

Gmina Ustka zrealizowała zadanie pn. „Badania mikrobiologiczne i ocena wizualna wody kąpielisk morskich na terenie Gminy Ustka”, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowalny zadania: 8 331,30 PLN
Kwota dofinansowania: 4 165,00 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

piątek, 09 listopad 2018 09:11

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka”

Napisane przez

W dniu 25 października 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0090/17-00 projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji Ustka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęplino w Gminie Ustka.


Inwestycja zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przyłączy kanalizacyjnych.


Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej:
7,54 km.

Okres realizacji przedsięwzięcia: od 01.01.2017 roku do 31. 12.2018 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 159 768,00 PLN, dofinansowanie: 3 192 562,68 PLN


Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

 

wtorek, 23 październik 2018 15:05

Zdrowi, aktywni, konstruktywni.

Napisane przez

W dniu 27 lipca 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.05.04.02-22-0034/17 projektu pn. „Zdrowi-Aktywni-Konstruktywni” w ramach Działania 5- Zdrowie na \rynku pracy , Poddziałania 5.4.1- Zdrowie na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gminą Miasto Ustka (Partnerem Wiodącym). Przedmiotem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w Urzędzie Miasta Ustka i Urzędzie Gminy Ustka.

W związku z występowaniem niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy Uczestnicy projektu, na podstawie pogłębionej analizy stanowiskowej opracowanej przez zespół specjalistów, zostaną objęci pomocą w formie (m.in.,): świadczeń zdrowotnych w postaci badań profilaktycznych, edukacji zbiorowej w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych wynikających ze stylu życia, kompleksowego działania na rzecz walki ze stresem, w tym wsparcia psychologa, udziału w różnych formach aktywności ruchowej (siłownia, basen, fitness), konsultacji z fizjoterapeutą, zabiegów rehabilitacyjnych, dostosowania stanowisk pracy, a także utworzenia punktów medycznych w obu Urzędach.

Planowany okres realizacji projektu: maj 2018- kwiecień 2020

Całkowita wartość projektu: 2 020 904,50 zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 919 859,27 zł, w tym dla Gminy Ustka 694 540,27 zł

 

W dniach 13-16 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka został zrealizowany projekt "YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy.

W Projekcie uczestniczyły Polska (Gmina Ustka jako Partner Wiodący; Gmina Morawica), Włochy - Miasto Pietravairano i Słowacja - Miasto Raca (Bratysława). W dniach pobytu delegacji na terenie Gminy Ustka - u gospodarzy Projektu, odbywał się w Rowach Ogólnopolski Zjazd Maskotek. Już od lat do tej nadmorskiej miejscowości zjeżdżają maskotki gmin, firm, stowarzyszeń i instytucji z całej Polski. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie przez Partnerów Gminy Ustka - Poddąbia, klifów w Dębinie i samych Rowów, a następnie udział w Zjeździe Maskotek. Ta impreza organizowana jest dla rodzin z dziećmi. Podobno w tej imprezie uczestniczy już drugie pokolenie!

Ważnym punktem programu były cykle konferencji, na której wykłady dotyczące problemów dzieci i młodzieży w Europie wygłosił Pan Martino Bonacci ze Stowarzyszenia L'Europa Siamo Noi. W dużej mierze problemy dotykające dorosłych są również problemami dzieci, a alienacja kulturowa dorosłych odbija się negatywnie na dzieciach. W trakcie tłumaczonego panelu dyskusyjnego wszyscy podkreślali, że nawiązanie kontaktów można (i należy) rozpocząć od dzieci i młodzieży, ponieważ ta grupa wiekowa jest wolna od uprzedzeń właściwych dorosłym i szybciej dochodzi do porozumienia. Dlatego tak ważne jest, by dzieci emigrantów uczyły się języków nowych ojczyzn, by jak najszybciej asymilowały się z rówieśnikami. Głos zabrali również asesorzy z Miasta Pietravairano, wskazując na realizowane przez siebie zadania w ramach wsparcia młodzieży.

W trakcie spotkań Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka, wskazała formy pomocy dla dzieci i młodzieży, realizowane przez Gminę. Na terenie Gminy Ustka młodzież i dzieci mogą liczyć na stypendia, pomoc socjalną i różnorodne wsparcie, na przykład w formie wyjazdów integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych, ferii zimowych czy wyjazdy w ramach wymian partnerskich. Skarbnik Gminy Ustka Pani Jadwiga Dic wskazywała na kwoty, jakie są przeznaczane na realizację tych celów, jaki stanowią one procent w budżecie Gminy oraz odniesienia do nakładów wcześniejszych oraz tych planowanych. Pani Elżbieta Sroka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce wskazywała, jaką opieką obejmowane są dzieci, które potrzebują pomocy.
O swojej Gminie mówił również Pan Marian Buras, Wójt Gminy Morawica podkreślając, że podobnie jak w Gminie Ustka, młodzież może również liczyć na różnorodne formy wsparcia.
Wymiana doświadczeń odbywała się również podczas posiłków - był ku temu czas zarówno podczas Zjazdu Maskotek w Rowach, gdzie uczestnicy próbowali polskiej grochówki, jak i w czasie kolacji integracyjnej w hotelu w Dolinie Charlotty w Strzelinku.

Organizatorem całości było Stowarzyszenie L’Europa Siamo Noi. Tłumaczem symultanicznym z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski była p. Barbara Antonina Zamroźniak.

Partnerzy mają nadzieję na wspólną realizację kolejnych, równie interesujących społecznie, projektów.

Broszura


 


Europe for Citizens

 

The project « YOUFFE! – YOUng Friends for Europe » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"
Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning

Participation:
The project involved directly 390 citizens, notably 105 participants from the city of Ustka (Poland), 105 participants from the city of Morawica (Poland), 90 Participants from the city of Pietravairano (Italy), 90 Participants from the city of Raca (Slovak).

Location/ Dates:
The event took place in Ustka (Poland), from 13/07/2018 to 16/07/2018.

Short description:
The day of 13/07/2018 was dedicated to the arrivals of the participants and of the delegates. The day of 14/07/2018 was dedicated to the trip to Rowy and to the tour of the city; to the participation to the mascots’ convention; to the presentation of the Project; to the participation to the events to the mascots’ convention. The day of 15/07/2018 was dedicated to the conference with coffee break and buffet; to the walk along the Marynarki Polskiej and in Ustka; to the dinner with the participants. The day of 16/07/2018 was dedicated to the departures.

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"
Measure 2.3 "Civil Society Projects"
Strand 1 – "European Rememberance"

1 event has been carried out within this project:

Event 1
Participation:
The event involved 390 citizens, 105 participants from the city of Ustka (Poland), 105 participants from the city of Morawica (Poland), 90 Participants from the city of Pietravairano (Italy), 90 Participants from the city of Raca (Slovak).

Location / Dates:
The event took place in Ustka (Poland), from 13/07/2018 to 16/07/2018

Short description:
The aim of the event was to create a debate, where potential practices, already existing projects and proposed policies focused on Solidarity at European level, could be discussed among citizens, and where different opinions and recommendations could be gathered. As well as the mere gathering of opinion, the other purpose of YOUFFE! Was to realise activities focused on the spread of knowledge and know-how strategies to prevent educational and cultural deprivation, in order to increase solidarity feelings and actions such as volunteering, foundation of societies, etc.

W dniu 05 stycznia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0019/17 projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w ramach Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie: Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu) wraz z Gminą Damnica, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk i Gminą Ustka. Przedmiotem partnerskiego projektu jest czynna ochrona różnorodności biologicznej, ukierunkowanie ruchu turystycznego i skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenów znajdujących się poza obszarami cennymi przyrodniczo.

Projekt obejmuje działania związane z czynną ochroną przyrody, ochroną siedlisk i gatunków chronionych, likwidację gatunków inwazyjnych, budowę/przebudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny, warsztaty i zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i promocję.

Efektem projektu będzie zabezpieczenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych tam siedlisk i gatunków chronionych, a tym samym ochrona środowiska przyrodniczego i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Ponieważ w projekt zaangażowanych jest kilka samorządów wchodzących w skład MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces poprawy stanu środowiska na obszarach wskazanych w projekcie.

Okres realizacji przedsięwzięcia: marzec 2018 r. - listopad 2022 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 2 617 444,12 zł, w tym kwalifikowane: 2 617 444,12 zł, dofinansowanie EFRR: 2 224 827,50 zł (w tym Dębnica Kaszubska - wydatki ogółem: 499 999,93 zł, w tym kwalifikowane: 499 999,93 zł dofinansowanie EFRR: 424 999,94 zł).

ZAKRES PROJEKTU DLA OBSZARU GMINY USTKA

piątek, 09 czerwiec 2017 10:16

Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Napisane przez

Projekt: Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie Gminy Ustka

Beneficjent projektu:Gmina Ustka
Wartość projektu: 887 426,78 PLN
Wartość dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 754 312,76 PLN

Przedmiotem realizacji projektu jest wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Ustka.

    W ramach inwestycji zaplanowano następujące działania:
  • utwardzenie nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej,
  • dostawa kontenerowego budynku socjalnego i wagi najazdowej,
  • ogrodzenie obiektu z brama wjazdową,
  • wykonanie instalacji elektrycznej- oświetleniowej,
  • wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Ponadto punkt zostanie wyposażony w odpowiednie kontenery do magazynowania odpadów wysegregowanych, w którym będzie można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki i inne.

W ramach projektu przewidziane zostały również działania edukacyjne i aktywizujące wszystkich mieszkańców gminy do efektywnego prowadzenia gospodarki odpadami.

Cel główny: ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukacja mieszkańców

Cele bezpośrednie:
- poprawa efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ustka,
- wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zarówno możliwości ponownego wykorzystania surowców, jak również konieczności odpowiedniej utylizacji odpadów niebezpiecznych, - osiągniecie przez Gminę wymagań prawa krajowego oraz wspólnotowego związanego z koniecznością posiadania PSZOK, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Efekty realizacji projektu:
- ograniczenie zanieczyszczeń trafiających do środowiska naturalnego,
- wyższy standard życia mieszkańców regionu,
- mniejsze zużycie surowców pierwotnych,
- poprawa atrakcyjności turystycznej gminy,
- rozwój gospodarczy gminy, w tym obniżenie poziomu bezrobocia

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…