Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy

Projekty (3)

W dniach 13-16 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka został zrealizowany projekt "YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy.

W Projekcie uczestniczyły Polska (Gmina Ustka jako Partner Wiodący; Gmina Morawica), Włochy - Miasto Pietravairano i Słowacja - Miasto Raca (Bratysława). W dniach pobytu delegacji na terenie Gminy Ustka - u gospodarzy Projektu, odbywał się w Rowach Ogólnopolski Zjazd Maskotek. Już od lat do tej nadmorskiej miejscowości zjeżdżają maskotki gmin, firm, stowarzyszeń i instytucji z całej Polski. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie przez Partnerów Gminy Ustka - Poddąbia, klifów w Dębinie i samych Rowów, a następnie udział w Zjeździe Maskotek. Ta impreza organizowana jest dla rodzin z dziećmi. Podobno w tej imprezie uczestniczy już drugie pokolenie!

Ważnym punktem programu były cykle konferencji, na której wykłady dotyczące problemów dzieci i młodzieży w Europie wygłosił Pan Martino Bonacci ze Stowarzyszenia L'Europa Siamo Noi. W dużej mierze problemy dotykające dorosłych są również problemami dzieci, a alienacja kulturowa dorosłych odbija się negatywnie na dzieciach. W trakcie tłumaczonego panelu dyskusyjnego wszyscy podkreślali, że nawiązanie kontaktów można (i należy) rozpocząć od dzieci i młodzieży, ponieważ ta grupa wiekowa jest wolna od uprzedzeń właściwych dorosłym i szybciej dochodzi do porozumienia. Dlatego tak ważne jest, by dzieci emigrantów uczyły się języków nowych ojczyzn, by jak najszybciej asymilowały się z rówieśnikami. Głos zabrali również asesorzy z Miasta Pietravairano, wskazując na realizowane przez siebie zadania w ramach wsparcia młodzieży.

W trakcie spotkań Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka, wskazała formy pomocy dla dzieci i młodzieży, realizowane przez Gminę. Na terenie Gminy Ustka młodzież i dzieci mogą liczyć na stypendia, pomoc socjalną i różnorodne wsparcie, na przykład w formie wyjazdów integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych, ferii zimowych czy wyjazdy w ramach wymian partnerskich. Skarbnik Gminy Ustka Pani Jadwiga Dic wskazywała na kwoty, jakie są przeznaczane na realizację tych celów, jaki stanowią one procent w budżecie Gminy oraz odniesienia do nakładów wcześniejszych oraz tych planowanych. Pani Elżbieta Sroka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce wskazywała, jaką opieką obejmowane są dzieci, które potrzebują pomocy.
O swojej Gminie mówił również Pan Marian Buras, Wójt Gminy Morawica podkreślając, że podobnie jak w Gminie Ustka, młodzież może również liczyć na różnorodne formy wsparcia.
Wymiana doświadczeń odbywała się również podczas posiłków - był ku temu czas zarówno podczas Zjazdu Maskotek w Rowach, gdzie uczestnicy próbowali polskiej grochówki, jak i w czasie kolacji integracyjnej w hotelu w Dolinie Charlotty w Strzelinku.

Organizatorem całości było Stowarzyszenie L’Europa Siamo Noi. Tłumaczem symultanicznym z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski była p. Barbara Antonina Zamroźniak.

Partnerzy mają nadzieję na wspólną realizację kolejnych, równie interesujących społecznie, projektów.

Broszura


W dniu 05 stycznia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0019/17 projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w ramach Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie: Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu) wraz z Gminą Damnica, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk i Gminą Ustka. Przedmiotem partnerskiego projektu jest czynna ochrona różnorodności biologicznej, ukierunkowanie ruchu turystycznego i skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenów znajdujących się poza obszarami cennymi przyrodniczo.

Projekt obejmuje działania związane z czynną ochroną przyrody, ochroną siedlisk i gatunków chronionych, likwidację gatunków inwazyjnych, budowę/przebudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny, warsztaty i zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i promocję.

Efektem projektu będzie zabezpieczenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych tam siedlisk i gatunków chronionych, a tym samym ochrona środowiska przyrodniczego i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Ponieważ w projekt zaangażowanych jest kilka samorządów wchodzących w skład MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces poprawy stanu środowiska na obszarach wskazanych w projekcie.

Okres realizacji przedsięwzięcia: marzec 2018 r. - listopad 2022 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 2 617 444,12 zł, w tym kwalifikowane: 2 617 444,12 zł, dofinansowanie EFRR: 2 224 827,50 zł (w tym Dębnica Kaszubska - wydatki ogółem: 499 999,93 zł, w tym kwalifikowane: 499 999,93 zł dofinansowanie EFRR: 424 999,94 zł).

ZAKRES PROJEKTU DLA OBSZARU GMINY USTKA

piątek, 09 czerwiec 2017 10:16

Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Napisane przez

Projekt: Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie Gminy Ustka

Beneficjent projektu:Gmina Ustka
Wartość projektu: 887 426,78 PLN
Wartość dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 754 312,76 PLN

Przedmiotem realizacji projektu jest wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Ustka.

    W ramach inwestycji zaplanowano następujące działania:
  • utwardzenie nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej,
  • dostawa kontenerowego budynku socjalnego i wagi najazdowej,
  • ogrodzenie obiektu z brama wjazdową,
  • wykonanie instalacji elektrycznej- oświetleniowej,
  • wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Ponadto punkt zostanie wyposażony w odpowiednie kontenery do magazynowania odpadów wysegregowanych, w którym będzie można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki i inne.

W ramach projektu przewidziane zostały również działania edukacyjne i aktywizujące wszystkich mieszkańców gminy do efektywnego prowadzenia gospodarki odpadami.

Cel główny: ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukacja mieszkańców

Cele bezpośrednie:
- poprawa efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ustka,
- wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zarówno możliwości ponownego wykorzystania surowców, jak również konieczności odpowiedniej utylizacji odpadów niebezpiecznych, - osiągniecie przez Gminę wymagań prawa krajowego oraz wspólnotowego związanego z koniecznością posiadania PSZOK, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Efekty realizacji projektu:
- ograniczenie zanieczyszczeń trafiających do środowiska naturalnego,
- wyższy standard życia mieszkańców regionu,
- mniejsze zużycie surowców pierwotnych,
- poprawa atrakcyjności turystycznej gminy,
- rozwój gospodarczy gminy, w tym obniżenie poziomu bezrobocia

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…