Aktualności (299)

Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego

W dniu 22 kwietnia o północy skończył się wojewódzki finał wielkiego plebiscytu sołeckiego pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka woj. pomorskiego. Wzięło w nim udział 48 finalistów wybranych w każdym powiecie naszego województwa, którzy walczyli o zaszczytne tytuły i cenne nagrody. Do wojewódzkiego finału z każdego powiatu woj. pomorskiego awansowało trzech sołtysów i trzy sołectwa, które zdobyły najwięcej głosów w pierwszym etapie plebiscytu. Plebiscyt zakończył się uroczystą galą, która odbyła się w czwartek, 28 kwietnia 2016 roku w Sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Zostali na nią zaproszeni wszyscy finaliści plebiscytu, czyli zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach tj. Sołtys Pomorza i Sołectwo Roku 2016 ze wszystkich powiatów. Otrzymali oni dyplomy z rąk marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka.

środa, 25 maj 2016 07:58

Informacja z XVIII Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 20 maja 2016

W dniu 20 maja 2016 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu za 2015 rok. Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Następnie przedstawiono multimedialny pokaz  z wykonania budżetu za 2015 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka, udzieliła absolutorium dla Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka.

poniedziałek, 09 maj 2016 08:51

Informacja z XVII Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 29 kwietnia 2016

W dniu 29 kwietnia 2016 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  podjęto uchwały z zakresu następujących spraw: wyrażenia woli współdziałania z Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Miasto Ustka, Gminą Miejską  Łeba przy realizacji Projektu partnerskiego „Krótsza droga do urzędu”, na którego dofinansowanie złożono Wniosek w ramach działania 2.18 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Ustka infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń oświetlenia drogowego w rejonie ulic Pionierskiej i Bosmańskiej w miejscowości Lędowo Osiedle od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami przy realizacji Projektu partnerskiego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

O godzinie 11.00  w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Przewłoce odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po zakończonej mszy, kontynuowano uroczystość pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Ustka – Anna Sobczuk -Jodłowska, gdzie w sposób szczególny zwróciła się do Strażaków Państwowej
i Ochotniczych Straży Pożarnych z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji ich świat, Dnia Strażaka. Odczytany został Apel Pamięci Oręża Polskiego, salwa honorowa, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem m.in. przez delegacje kombatantów, służb mundurowych, urzędów, partii politycznych, szkół, przedszkoli, i innych jednostek z terenu miasta i gminy Ustka. Uczestnicy uroczystości zostali obdarowani pamiątkowymi kotylionami i flagami.

środa, 20 kwiecień 2016 12:54

Obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja

Napisane przez

Dzień Strażaka

Wójt Gminy Ustka i Dowódca Garnizonu Marynarki Wojennej w Ustce zapraszają mieszkańców na uroczyste obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka. W programie m.in.: wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, ognisko z tradycyjną grochówką oraz gry i konkursy sportowe. Serdecznie zapraszamy!

piątek, 25 marzec 2016 09:40

Spotkanie Wielkanocne w świetlicy w Zaleskich

Napisane przez

Palmy i pisanki 2016

Tegoroczne Spotkanie Wielkanocne odbyło się 19 marca w świetlicy wiejskiej w Zaleskich, podczas którego tradycyjnie został rozstrzygnięty XII gminny konkurs na najpiękniejszą palmę i wesołą pisankę jak również na potrawę wielkanocną. Przybyli goście mieli okazje nabyć podczas przygotowanego kiermaszu piękne koszyczki wielkanocne z wikliny papierowej, ozdoby oraz stroiki wielkanocne przygotowane przez Seniorki z Zaleskich.
Spotkanie uświetniły wzruszające występy dzieci i młodzieży z Objazdy, zespołów: Babiniec z Rowów oraz Retro z Charnowa. Na wielkanocnym stole nie zabrakło pysznego żurku przygotowanego przez KGW Zaleskie oraz słodkich wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich naszej gminy.

piątek, 25 marzec 2016 09:26

Informacja z XVI Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 18 marca 2016

W dniu 18 marca 2016 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: udzielenia przez Gminę pomocy w przebudowie dróg powiatowych Nr 1102G oraz 1103G, zmiany uchwały Nr VIII.78.2015 w sprawie Porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk , a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącego realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej  Nr 21” oraz udzielenie dotacji, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016-2024 i budżecie gminy Ustka na 2016 rok.

Rada Gminy wyznaczyła  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, wyraziła wolę woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Pietravairano, wystąpiła z wnioskiem i podpisanie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego Wójtowi Gminy Ustka, rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka, zleciła Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta, upoważniła przewodniczącego  rady gminy do prowadzenia korespondencji Rady Gminy Ustka,

Rada Gminy podjęła uchwały: z zakresu gospodarki mieniem komunalnym tj.: wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wytowno, wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno oraz uchyliła Uchwałę Nr IV/33/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie współdziałania Gminy Ustka z Gminą Miejską Słupsk w zakresie utrzymania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych,

Rada Gminy przyjęła  Stanowisko w sprawie skargi złożonej przed Wojewodą Pomorskim i informację  z działalności Centrum Kultury Gminy Ustka.

czwartek, 17 marzec 2016 09:14

Próbny alarm przeciwpożarowy w Wytownie

Napisane przez

Alarm w SP Wytowno

W dniu 16 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w m. Wytowno zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia przeciwpożarowe z ewakuacją wszystkich osób przebywających w budynku. W szkole, w jednym z pomieszczeń na poddaszu powstał pożar. Pożar został zauważony przez jednego z pracowników obiektu, który natychmiast ogłosił alarm oraz przystąpił do gaszenia ognia podręcznym sprzętem gaśniczym. Dyrektor szkoły natychmiast powiadomiła straż pożarną jednocześnie zarządzając pilną ewakuację osób na zewnątrz. Po przyjeździe straży i dokonaniu rozpoznania okazało się, że w budynku pozostał jeden z pracowników. Osoba natychmiast została ewakuowana i udzielono jej pierwszej pomocy przedmedycznej.

środa, 24 luty 2016 14:05

Czyste powietrze Pomorza

Napisane przez

Czyste Powietrze Pomorza

Wójt Gminy Ustka informuje, że istnieje możliwość skorzystania z programu „Czyste powietrze Pomorza” - linia dofinansowania z przeznaczeniem na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą).

poniedziałek, 22 luty 2016 08:41

Informacja z XV Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 12 lutego 2016

W dniu 12 lutego 2016 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016-2024 i budżecie gminy Ustka na 2016 rok, wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”, wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej.

Strona 7 z 22

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…