Aktualności (294)

czwartek, 18 kwiecień 2019 07:36

Mecze charytatywne usteckich oldbojów.

Napisane przez

W dniu 13 kwietnia na obiektach OSIR Ustka odbył się festyn charytatywny na rzecz Sebastianka Ambrozika, w ramach którego zagrali mecze Oldboje reprezentujący Słupsk, Ustkę oraz Gminę Ustka.
Wynika spotkań:
Oldboje Słupsk - Oldboje Gmina Ustka 0:0
Oldboje Słupsk - Oldboje Ustka 1:2
Oldboje Ustka - Oldboje Gmina Ustka 0:1

Sędzią spotkań był Pan Michał Listkiewicz.

Odbywały się również aukcje, na które prezenty przekazała P. Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska, a nasze maskotki brały czynny udział w kweście.

W zabezpieczeniu imprezy pomagali strażacy ochotnicy z Duninowa.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom festynu.

środa, 17 kwiecień 2019 10:41

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 17 kwietnia Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 14.00.

Podtopienia 2019

W dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 10:00 na terenie 6 powiatów nadmorskich (Słupsk, Lębork, Gdynia, Gdańsk, Puck, Nowy Dwór Gdański), gdzie dochodzi do realnego zagrożenia wystąpienia podtopień związanych z brakiem możliwości odpływu rzek do morza i powstania tzw. cofki przeprowadzone zostały wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pk. „Podtopienia 2019”. Każdy z wyznaczonych powiatów prowadził oddzielne ćwiczenia pod własnym kierownictwem. Głównym celem każdego z incydentów było doskonalenie organizacji działań w przypadku wystąpienia podtopień, a ponadto optymalizacja i ewaluacja funkcjonowania sił i środków PSP i OSP w KSRG oraz jednostek WSP. Podczas ćwiczeń w Porcie Ustka i porcie Rowy bardzo duży nacisk położony został na doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Miejskiej PSP w Słupsku oraz umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla KDR, zabezpieczenia logistycznego, współpracy i wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań. W czasie trwania ćwiczeń odbyła się bezpośrednia wideokonferencja z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP, w której uczestniczyli kierownicy ćwiczeń wraz z powołanymi sztabami wszystkich ćwiczących powiatów. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG Nr 1 i Nr 2 w Słupsku, JRG nr 3 w Ustce, OSP w KSRG (Włynkowo, Potęgowo, Główczyce, Objazda, Rowy), zastępy WSP, Policja, Straż Gminna.

W sztabie wraz z funkcjonariuszami KM PSP w Słupsku pracowali przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku, Zarządu Portu Morskiego w Ustce, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ustka, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustka, Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Podsumowania ćwiczeń dokonał na placu JRG Nr 3 w Ustce Komendant Miejski PSP w Słupsku st. bryg. Krzysztof Ulaszek. Po zakończeniu ćwiczeń Komendant Miejski PSP w Słupsku zaprosił wszystkich uczestników na gorącą grochówkę.

Ćwiczenia prowadzone na terenie Portu Ustka i Portu Rowy oceniane były przez oficerów Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.

wtorek, 12 marzec 2019 10:27

Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

Napisane przez

Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

W dniu 8 marca 2019 roku. W Szkole Podstawowej w Objeździe miała miejsce uroczystość oficjalnego nadania imienia szkole oraz przyjęcia sztandaru. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, które zgromadziło w jej murach wielu znakomitych gości. Oprócz władz Gminy Ustka, reprezentowanych przez panią Wójt – Annę Sobczuk – Jodłowską wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, – p. Piotr Muller. Gościliśmy również dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku p. Romualda Bieniasza – Krzywca, wiceprzewodniczącego Rady Gmina Ustka – p. Jerzego Mocha wraz z radnymi, przedstawicieli Akademii Pomorskiej w Słupsku: profesora doktora habilitowanego – p. Wojciecha Skórę oraz panią doktor Małgorzatę Mastalerz- Krystjańczuk. Było nam miło, że przybył były Wójt Gminy Ustka, p. Tomasz Wszółkowski oraz emerytowane panie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Objeździe – Czesława Długoszek oraz Zorza Sędzicka. Nie zabrakło z nami dyrektorów szkół z terenu Gminy Ustka, pań: Marii Siudek z SP w Zaleskich, Aleksandry Lewandowskiej z SP w Charnowie oraz Krystyny Koniecznej z SP w Wytownie. Przybyli również darczyńcy sztandaru, przedstawiciele rybaków z Rowów, właściciel firmy SELFNET – Marcin Daglis, sołtysi okolicznych wsi, przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali rolę sztandaru jako elementu jednoczącego społeczność szkolną, a także z sentymentem wspominali własne lata szkolne i nauczycieli, którzy swoją wymagającą postawą ukształtowali charaktery przyszłych posłów, profesorów czy dyrektorów.

Podczas uroczystości przekazania sztandaru obowiązuje ceremoniał, a jednym z jego elementów jest prezentacja sztandaru wraz z opisem znajdujących się na nim symboli. Zadanie to należało do dyrektora Szkoły Podstawowej w Objeździe, p. Jacka Goreńskiego. W swoim przemówieniu przedstawił on drogę, którą przeszła społeczność szkolna, prowadzącą do wyboru patrona oraz ufundowania sztandaru. Symbole, które się na nim znajdują to Róża Wiatrów oraz koło sterownicze, doprowadzające marynarzy do portu. Dla uczniów i pracowników szkoły ma to być wskazówka wyznaczająca cel, kierunek, niepozwalająca zejść z obranej drogi. Herb Gminy Ustka oraz kotwica to elementy symbolizujące łączność z Małą Ojczyzną, zachowanie jej w sercu oraz w pamięci. Rewers sztandaru zawiera godło oraz hasła: Bóg, Honor, Ojczyna, Nauka, przedstawiające wartości, którymi chcemy się kierować w pracy, nauce i wychowaniu przyszłych pokoleń.

Kolejnym punktem ceremoniału było poświęcenie sztandaru szkoły przez proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Objeździe, ks. Mariusza Drogosza.

Następnie darczyńcy sztandaru: pani wójt Anna Sobczuk – Jodłowska, pani Emilia Jędrzejewska – reprezentantka rybaków z Rowów, właściciel firmy Selfnet – pan Marcin Daglis, pani Anna Kuźmińska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Wiesława Kuźmińska – Kuczun – reprezentantka Rady Pedagogicznej SP im. Ludzi Morza w Objeździe symbolicznie wbili pamiątkowe gwoździe do drzewca.

Niezwykle doniosłym i wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie pocztowi sztandarowemu uczniów. W tym roku szkolnym poczet sztandarowy tworzą uczniowie klasy VIII, Nikodem Gadera – chorąży oraz Dominika Kalista i Amelia Czaja – asysta, którzy dostąpili zaszczytu reprezentowania szkoły podczas oficjalnych uroczystości gminnych oraz państwowych. Po przekazaniu sztandaru cała społeczność szkolna złożyła ślubowanie zobowiązujące do rzetelnej  nauki i pracy, strzeżenia honoru szkoły, zachowania godności oraz dochowania wierności ideałom reprezentowanym przez sztandar Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe.

Część oficjalna zakończyła się podziękowaniami oraz wręczeniem pamiątkowych statuetek darczyńcom, dzięki którym sztandar mógł zostać ufundowany.

Gdy poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, mieliśmy przyjemność obejrzeć część artystyczną. Podczas występu koło teatralne zaprezentowało zaadaptowaną legendę o Juracie, przeplataną piosenkami w wykonaniu solistek i szkolnego chóru oraz tańcem przygotowanym przez  naszych najmłodszych uczniów.

Jako społeczność Szkoły Podstawowej w Objeździe jesteśmy dumni, że możemy nosić miano Ludzi Morza. Dzięki przyjęciu tego imienia czujemy jeszcze większą  więź z miejscem, w którym przyszło nam żyć i pracować.

Dzięki współpracy wielu osób mogliśmy w sposób godny i doniosły przeżyć wielkie święto szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej wielkiej i bardzo ważnej dla nas uroczystości.

poniedziałek, 11 marzec 2019 11:10

IV Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 06 marca  odbyła się IV Sesja Rady Gminy Ustka. Sesji przyglądali się  przedstawiciele  zaprzyjaźnionego Miasta  Bukowno na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Bukowno Panem Edmundem Gmitruk. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również nowo wybrani sołtysi, którym wręczono  zaświadczenia o wyborze  tj. Wiesław Antoszczak – sołectwo Duninowo, Józef Jarmuż -  sołectwo Lędowo, Leszek Roskowiński – sołectwo Możdżanowo, Jadwiga Zdunek – sołectwo Gąbino, Tadeusz Wierzbicki – sołectwo Wytowno.

Rada Gminy podjęła  również uchwały z zakresu spraw gospodarowania  gruntami i gospodarki komunalnej: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Wytownie  i Przewłoce,  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  na terenie gminy Ustka w 2019 roku, upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, wezwania Rady Gminy Ustka do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka,

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian  w  budżecie gminy Ustka na 2019 rok, udzielania bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ustka, zmiany Uchwały Nr XXXII.418.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Pęplino”, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, likwidacji Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ustka, zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, przystąpienia Gminy Ustka do Stowarzyszenia Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo, szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

środa, 06 marzec 2019 11:07

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 06 marca Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 14.00.

środa, 30 styczeń 2019 10:30

III Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

III Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 25 stycznia  odbyła się III Sesja Rady Gminy Ustka, na której podjęto uchwały z zakresu spraw planistycznych: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR  oraz w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno.

Rada Gminy nadała  nazwę traktu w miejscowości Rowy na: „Trakt Imienia Pierwszych Rybaków”, nazwę ulicy: „ ul. Promenada ku Słońcu” oraz w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek: „ul. Spacerowa”.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian   w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025, budżecie gminy Ustka na 2019 rok, warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”, „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka”.

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Ustka na 2019 rok oraz plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka, przekazali do zaopiniowania do organu regulacyjnego projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka, wyrazili wolę współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobczyce. Rada Gminy podjęła dwa Stanowiska w sprawie: działań Wójta Gminy Ustka dotyczących wyznaczenia krótko i długoterminowych celów dla Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku, reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Ustka.

Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje z okazji 25 – letniego pełnienia funkcji Sołtysa Pani Annie Turowskiej w sołectwie Machowino oraz Pani Jadwidze Fudala  w sołectwie Rowy.

środa, 30 styczeń 2019 09:24

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

W dniu 24 stycznia 2019 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Jadwidze i Czesławowi Fudala .

Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka. Pani Jadwiga urodziła się i wychowała w Rowach. Pan Czesław pokochał morze i postanowił tu zamieszkać w roku 1968 r., od 1966 roku pełnił służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza Ustka. Pan Czesław był rybakiem, społecznikiem, bowiem sołtysował w latach 1990 – 1994 oraz radnym powiatowym. Po mężu schedę sołtysa Rowów przejęła Pani Jadwiga, w tym roku mija 25 lat sołtysowania w tej miejscowości! Pani Jadwiga była również radną Rady Gminy Ustka w kadencji 1998 – 2006, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady w latach 1998 - 2002. Dzięki działaniom Państwa Fudala, a w ostatnich latach Pani Jadwigi - Rowy zyskały wiele inwestycji, odwiedza tę miejscowość coraz więcej turystów, Rowy pięknieją z roku na rok!

Pani Jadwiga jest znana każdemu mieszkańcowi Rowów– bowiem służy radą i pomocą w ramach swoich sił i możliwości. Jubilaci mają dwóch synów Sławomira i Mariusza, synowe Dorotę i Sylwię oraz czworo wnucząt. Obecnie – nasi przesympatyczni Jubilaci  przebywają na zasłużonych emeryturach. Uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami. Uświetnił ją chór Usteckie Nutki, działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ustce, z indywidualną, sentymentalną oprawą muzyczną. Państwo Jadwiga i Czesław podziękowali za obecność i życzenia rodzinie, Pani Wójt i Pani Kierownik USC, przyjaciołom  oraz chórowi! Życzymy Państwu Jadwidze i Czesławowi  zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Powiaty augustowski, tomaszowski, kartuski, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Płońsk i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.

ZPP przyznał też tytuły Super Powiat i Super Gmina 2018, które otrzymały powiat elbląski, kędzierzyńsko-kozielski, poznański, miasta Legnica, Bolesławiec i Stronie Śląskie oraz gmina Ustka.

Poniżej podajemy pełną listę zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018 (prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich), w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego:Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Oceniając samorządy, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło – przez cały rok.

Dodatkowo lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.

Związek Powiatów Polskich przyznaje też tytuły Super Powiat i Super Gmina tym samorządom, które „uzyskały największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów”. Ma to być więc „rodzaj uhonorowania mistrzów wśród samorządowych liderów”. Za 2018 r. owe tytuły otrzymały:

  • Powiaty do 60 tys. mieszkańców - Powiat Elbląski
  • Powiaty do 120 tys. mieszkańców - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  • Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców - Powiat Poznański
  • Miasta na prawach powiatu - Legnica
  • Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Miasto Bolesławiec ex eaquo Miasto Stronie Śląskie
  • Gminy wiejskie: Gmina Ustka

Źródło: samorzad.pap.pl

środa, 23 styczeń 2019 14:47

Kocia historia...

Napisane przez

na początku stycznia, podczas przyjęć interesantów Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka przyjęła Panią, która zwróciła się z prośbą o pomoc wyjątkową - bo nie dla siebie. Chodziło o wolnożyjące koty na terenie ogródków działkowych w Zimowiskach a raczej o ich.... małe, głodne brzuszki, których sama nie była w stanie wykarmić. Kotów jest sporo a karma dla nich wszystkich kosztuje... Zwróciła się o pomoc do gminy. I tak narodził się pomysł!!! Pani Wójt ogłosiła: robimy zbiórkę karmy dla kotów!!!
Dzieci i młodzież z gminnych szkół wzięły sprawy w swoje ręce! I to był genialny pomysł. Efektem ich działań było zorganizowane w dniu dzisiejszym spotkanie, na którym Pani Wójt wraz z grupą młodzieży wręczyła opiekunce zwierzaków aż 147 kg karmy!!! W asyście pięknych i  szerokich uśmiechów wzruszeniu nie było końca, nawet ktoś łezkę w oku miaaał... Dziękujemy serdecznie kochanym uczniom ze szkół gminnych i wspaniałym nauczycielom za zebranie tak olbrzymiej ilości karmy. Dziękujemy za tak szybki odzew i chęć niesienia pomocy naszym małym zwierzakom, które sobie upodobały naszą gminę. Wasze wielkie serca przełożyły się na wielki sukces, z którego najbardziej zadowolone będą kociaki. DZIĘKUJEMY!!!

Strona 1 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…