Aktualności (310)

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

O godzinie 11.00  w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Przewłoce odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po zakończonej mszy, kontynuowano uroczystość pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Ustka – Anna Sobczuk -Jodłowska, gdzie w sposób szczególny zwróciła się do Strażaków Państwowej
i Ochotniczych Straży Pożarnych z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji ich świat, Dnia Strażaka. Odczytany został Apel Pamięci Oręża Polskiego, salwa honorowa, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem m.in. przez delegacje kombatantów, służb mundurowych, urzędów, partii politycznych, szkół, przedszkoli, i innych jednostek z terenu miasta i gminy Ustka. Uczestnicy uroczystości zostali obdarowani pamiątkowymi kotylionami i flagami.

Wednesday, 20 April 2016 12:54

Obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja

Written by

Dzień Strażaka

Wójt Gminy Ustka i Dowódca Garnizonu Marynarki Wojennej w Ustce zapraszają mieszkańców na uroczyste obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka. W programie m.in.: wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, ognisko z tradycyjną grochówką oraz gry i konkursy sportowe. Serdecznie zapraszamy!

Friday, 25 March 2016 09:40

Spotkanie Wielkanocne w świetlicy w Zaleskich

Written by

Palmy i pisanki 2016

Tegoroczne Spotkanie Wielkanocne odbyło się 19 marca w świetlicy wiejskiej w Zaleskich, podczas którego tradycyjnie został rozstrzygnięty XII gminny konkurs na najpiękniejszą palmę i wesołą pisankę jak również na potrawę wielkanocną. Przybyli goście mieli okazje nabyć podczas przygotowanego kiermaszu piękne koszyczki wielkanocne z wikliny papierowej, ozdoby oraz stroiki wielkanocne przygotowane przez Seniorki z Zaleskich.
Spotkanie uświetniły wzruszające występy dzieci i młodzieży z Objazdy, zespołów: Babiniec z Rowów oraz Retro z Charnowa. Na wielkanocnym stole nie zabrakło pysznego żurku przygotowanego przez KGW Zaleskie oraz słodkich wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich naszej gminy.

Friday, 25 March 2016 09:26

Informacja z XVI Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

Sesja 18 marca 2016

W dniu 18 marca 2016 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: udzielenia przez Gminę pomocy w przebudowie dróg powiatowych Nr 1102G oraz 1103G, zmiany uchwały Nr VIII.78.2015 w sprawie Porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk , a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącego realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej  Nr 21” oraz udzielenie dotacji, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016-2024 i budżecie gminy Ustka na 2016 rok.

Rada Gminy wyznaczyła  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, wyraziła wolę woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Pietravairano, wystąpiła z wnioskiem i podpisanie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego Wójtowi Gminy Ustka, rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka, zleciła Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta, upoważniła przewodniczącego  rady gminy do prowadzenia korespondencji Rady Gminy Ustka,

Rada Gminy podjęła uchwały: z zakresu gospodarki mieniem komunalnym tj.: wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wytowno, wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno oraz uchyliła Uchwałę Nr IV/33/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie współdziałania Gminy Ustka z Gminą Miejską Słupsk w zakresie utrzymania wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych,

Rada Gminy przyjęła  Stanowisko w sprawie skargi złożonej przed Wojewodą Pomorskim i informację  z działalności Centrum Kultury Gminy Ustka.

Thursday, 17 March 2016 09:14

Próbny alarm przeciwpożarowy w Wytownie

Written by

Alarm w SP Wytowno

W dniu 16 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w m. Wytowno zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia przeciwpożarowe z ewakuacją wszystkich osób przebywających w budynku. W szkole, w jednym z pomieszczeń na poddaszu powstał pożar. Pożar został zauważony przez jednego z pracowników obiektu, który natychmiast ogłosił alarm oraz przystąpił do gaszenia ognia podręcznym sprzętem gaśniczym. Dyrektor szkoły natychmiast powiadomiła straż pożarną jednocześnie zarządzając pilną ewakuację osób na zewnątrz. Po przyjeździe straży i dokonaniu rozpoznania okazało się, że w budynku pozostał jeden z pracowników. Osoba natychmiast została ewakuowana i udzielono jej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wednesday, 24 February 2016 14:05

Czyste powietrze Pomorza

Written by

Czyste Powietrze Pomorza

Wójt Gminy Ustka informuje, że istnieje możliwość skorzystania z programu „Czyste powietrze Pomorza” - linia dofinansowania z przeznaczeniem na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą).

Monday, 22 February 2016 08:41

Informacja z XV Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

Sesja 12 lutego 2016

W dniu 12 lutego 2016 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016-2024 i budżecie gminy Ustka na 2016 rok, wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”, wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej.

Thursday, 14 January 2016 12:17

Sztuczne Lodowisko przy Centrum Kultury Gminy Ustka.

Written by

Sztuczne Mobilne Lodowisko

Miło nam poinformować, że w dniu 8 stycznia 2016 roku Centrum Kultury Gminy Ustka uruchomiło sztuczne mobilne lodowisko.
Na łyżwach można jeździć przy ul. Darłowskiej 3B byłego budynku Zespołu Szkół Technicznych.


Ogromnie się cieszymy, że w Ustce pojawiła się nowa atrakcja, z której mogą korzystać  zarówno mieszkańcy gminy jak i miasta. Inwestycja zrealizowana z funduszy UE pozyskanych za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach programu operacyjnego RYBY 2007-2013.

Lodowisko jest czynne w dni powszednie od godz. 15 do 20, zaś w soboty i niedzielę od godz. 12 do godz. 20 (w soboty i niedziele w godz. 15-16 – przerwa techniczna).

Dorośli za wypożyczenie łyżew zapłacą 5 zł za godzinę, zaś dzieci, po okazaniu legitymacji szkolnej 3 zł.

Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z lodowiska.

Halowy Turniej Piłki Nożnej - Objazda 2016W dniu 09 stycznia 2016 roku w hali ZZS w  Objeździe odbyły się eliminacje Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej  Drużyn  Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany po raz drugi zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustce .W turnieju OSP uczestniczyło pięć jednostek w grupie młodzieżowej (chłopców) z OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Pęplino, OSP Zaleskie oraz w grupie seniorów (mężczyzn) z OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Pęplino, OSP Rowy. Ogółem uczestniczyło czterdziestu czterech druhów z grupy młodzieżowej (chłopców) oraz czterdziestu druhów w grupie seniorów (mężczyzn).

W wyniku rozgrywek eliminacyjnych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I grupa młodzieżowa (chłopców):
I miejsce - OSP Objazda,
II miejsce - OSP Pęplino,
III miejsce - OSP Duninowo nr 1, 
IV - OSP Zaleskie i
V miejsce OSP Duninowo nr 2.  


II grupa seniorów (mężczyzn):
I miejsce - OSP Rowy,
II miejsce - OSP Pęplino,
III miejsce - OSP Objazda, 
IV - OSP Duninowo

Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych drużyn wręczyli dh Anna Sobczuk-Jodłowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce oraz dh Dariusz Porożyński Komendant Gminny. Organizacyjnie Turniej Przygotował Komendant Gminny OSP
w Ustce dh Dariusz Porożyński.
Najlepsze drużyny OSP, które zajęły I i II miejsce w grupie seniorów (mężczyzn) reprezentować będą Gminę Ustka w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej, który odbędzie się 30 stycznia 2016 r. w Kobylnicy.
Monday, 04 January 2016 14:06

Informacja z XIV Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 23 grudnia 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustka na lata 2016 -2024 i budżet Gminy Ustka na 2016 rok, podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015-20124 i budżecie gminy Ustka na 2015 rok.

Rada Gminy uchwaliła: Statut Gminy Ustka, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2016 rok, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2016 oraz  przyjęła „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ustka na lata 2016- 2018”.

Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia Porozumienia Międzygminnego  w sprawie korekty granic obszaru uzdrowiska Gminy Ustka oraz Gminy Miasto Ustka, upoważniła Wójta do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka oraz wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości w obrębie geodezyjnym Niestkowo.

Rada Gminy przyjęła sprawozdania z działalności Komisji i Rady Gminy Ustka za 2015 rok oraz zaakceptowała  plany pracy Komisji i Rady Gminy Ustka na 2016 rok.

Page 8 of 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…