UWAGA ! ! ! Szanowni Państwo. Od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 28 lutego 2018 roku zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Ustka i przyjęć interesantów przez Urząd. Szczegóły na stronie.
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego
Poniżej prezentujemy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni to jest za rok 2015.

„Tryb małych zleceń”

Na czym polega tryb małych zleceń?

Samorządy corocznie ogłaszają nabory wniosków (ofert) dla organizacji pozarządowych na realizację przez nie zadań publicznych – jednak zadania te mogą być wykonane również bez udziału NGO-sów w konkursie. Służy temu specjalna procedura, która pozwala złożyć organizacjom ofertę w każdej chwili. Może ona dotyczyć dowolnego tematu, jednak musi wpisywać się on w ramy działalności pożytku publicznego (działania wymienione w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Jakie są zasady realizacji zadania w trybie małych zleceń?

Oferta złożona poza konkursem musi spełniać kilka warunków:

§  wysokość wnioskowanego wsparcia nie może przekroczyć 10 000zł,

§  zadanie musi zostać wykonane w ciągu 90 dni,

§  jedna organizacja nie może pozyskać w ramach małych zleceń więcej niż 20 000zł rocznie,

§  pula, jaką samorząd chce przekazać na realizację małych zleceń nie może przekroczyć 20% wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Jak wygląda procedura przyznawania i rozliczania „małych zleceń”?

Wniosek na realizację małych zleceń jest krótszy niż ten składany w ramach zwykłych” konkursów – podobnie jest ze sprawozdaniem. Ich wzory znajdują się pod artykułem.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie (gminy, powiatu, województwa).

Jednostka samorządu w ciągu 7 dni ma obowiązek umieścić ofertę organizacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w swojej siedzibie.

Przez kolejne 7 dni każdy zainteresowany może zgłaszać swoje uwagi co do wniosku.

Po tym czasie samorząd sporządza umowę na zlecenie zadania i zaprasza organizację do jej podpisania.

Wzory dokumentów:

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oferty i sprawozdania dostępne jest na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570.

§  wzór oferty: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=72_19f158c2a989c3bfe92bbf7d891f57f4&Itemid=427&lang=pl

§  wzór sprawozdania: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=73_816f69418dea572c12d949c9245a0147&Itemid=427&lang=pl

Inicjatywa lokalna

Co to jest?

Inicjatywa lokalna jest jedną z form współpracy między władzami samorządowymi a mieszkańcami. Mieszkańcy, przy wsparciu samorządu, mogą zrealizować projekt, który odpowiada na ich potrzeby.

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Zakres tematyczny inicjatywy lokalnej jest zawężony do działań związanych z:

-      działalnością wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej infrastruktury,

-      działalnością charytatywną,

-      podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-      działalnością na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

-      kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-      promocją i organizacją wolontariatu,

-      edukacją, oświatą i wychowaniem,

-      działalnością w sferze kultury fizycznej i turystki,

-      ochroną przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,

-      porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.

Jakie są zasady realizacji projektów w ramach inicjatywy lokalnej?

Najważniejszą zasadą inicjatywy lokalnej jest podział obowiązków między samorząd a mieszkańców. Społeczność lokalna może wnieść swój wkład w formie finansowej, rzeczowej lub jako pracę.

Samorząd nie wypłaca środków finansowych mieszkańcom, ale kupuje lub udostępnia na potrzeby realizacji inicjatywy potrzebne usługi i towary.

Między mieszkańcami a władzami samorządowymi podpisywana jest umowa, w której znajduje się m.in. ich obowiązki i kosztorys. Przygotowanie dokumentacji leży po stronie samorządu.

Jak zrealizować inicjatywę lokalną?

Mieszkańcy, samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, składają wniosek do samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), w którym opisują projekt, który chcieliby zrealizować. Wniosek rozpatrywany jest przede wszystkim pod kątem wkładu, jaki wniosą w realizację inicjatywy mieszkańcy oraz jego celowości z punktu widzenia lokalnej społeczności. Następnie podpisywana jest wspomniana umowa i strony wspólnie przystępują do prac.

O czym warto pamiętać?

Inicjatywa lokalna jest mało rozpowszechnioną formą współpracy i wiele gmin nie posiada odpowiednich procedur do jej przeprowadzenia, dlatego przed złożeniem wniosku warto skontaktować się ze swoim urzędem, by mógł on wdrożyć odpowiednie przepisy.

Zasady realizacji inicjatywy opisuje rozdział 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która można znaleźć w zakładce „Do pobrania”.

 

Poniżej znajduje się link do ogłoszenia Wójta Gminy Ustka o konkursach dla organizacji pozarządowych w 2016r.

 

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają  do uczestnictwa w IV edycji Nagrody Bursztynowego Katamaranu!

Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach:

1)  Dla Jednostki Samorządu Terytorialnego z naszego województwa, najlepiej współpracującego z ngo.
2) dla Organizacji Pozarządowej – za najlepszą partnerską współpracę 2015 roku

Zgłoszenia w formie ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem:

1) Najlepszy Samorząd:http://goo.gl/forms/TNfqH0LJPr
2) Najlepsza Organizacja: http://goo.gl/forms/7REBt5yBu7

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…