Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy

czwartek, 28 grudzień 2017 15:04

Nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2018 rok.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na podstawie § 5 ust.3 Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku, jak również Uchwały nr XXXV.448.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ustka na 2018 rok

Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2018 rok.

I. Wnioski o wsparcie finansowe sportu mogą składać kluby sportowe , o których mowa w art.3 oraz art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 roku, poz.1463 ze zm.) nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Ponadto podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność sportową na terenie Gminy Ustka. Klub sportowy może otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Ustka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub też zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub wpłynie na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.
Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
f) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.
Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności: a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji
2.Do wniosku o wsparcie finansowe sportu należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego (ważny 6 miesięcy),
3) aktualny statut.
3. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.
1) Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Ustka – pokój nr 106 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”
2) W przypadku wyboru wniosku realizacja przedsięwzięcia nastąpi w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia
3) Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego wniosek został wybrany
4) Wnioski niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej
Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy Uchwały Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

II. Termin i warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie sportu
Realizacja przedsięwzięcia powinna być wykonana w 2018 roku i w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Ustka.

III. Termin składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 15:30, w Biurze Obsługi Interesanta – Ustka, ul. Dunina 24, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

IV. Termin, tryb i kryteria wyboru wniosków.
1.Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Ustka.
2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Ustka w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy Ustka. Decyzja Wójta Gminy Ustka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Wójta Gminy Ustka w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji celowej zapada w terminie 30 dni od daty przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania przez komisję.
4. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:
1) wpływ przedsięwzięcia na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie Gminy Ustka;
2) wpływ przedsięwzięcia na zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Ustka do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
3) wpływ przedsięwzięcia na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
4) przedstawioną kalkulację kosztów;
5) możliwość realizacji przedsięwzięcia przez podmiot;
6) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
7) wysokość środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia,

Zlecenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w trybie wsparcia wykonania przedsięwzięcia a wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski:
a) przygotowane na odpowiednim formularzu,
b) prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników,
d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

V. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ustka.ug.gov.pl, na stronie Urzędu Gminy www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy www.ustka.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustce.

Treść ogłoszenia - wersja PDF

Czytany 2735 razy

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…