Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego
wtorek, 07 marzec 2017 15:22

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko HPV.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Gminy Ustka ogłasza konkurs ofert na lata 2017-2020 na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w „Programie zdrowotnym w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2017– 2020”.

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego:
1) przeprowadzenie wśród odbiorców programu kampanii informacyjno–edukacyjnej dotyczącej profilaktyki zakażeń HPV w dostępnych formach (prelekcje ekspertów, rozpowszechnianie materiałów poglądowych przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, informowanie o źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją zdrowotną),
2) uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie szczepień,
3) zakup szczepionki spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem,
4) badania lekarskie – kwalifikacja do wykonania szczepienia przed każdym etapem szczepień,
5) podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym przez producenta (przeprowadzenie szczepień szczepionką czterowalentną typ HPV 6,11,16,18 przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym, dziewcząt w 13 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka)
6) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie Zakładu realizującego program zdrowotny,
7) prowadzenie rejestru świadczeń wykonanych w ramach programu zdrowotnego w formie papierowej i elektronicznej,
8) złożenie na koniec sprawozdania z realizacji programu zdrowotnego.

Wyżej wymieniony zakres świadczeń w ramach programu zdrowotnego musi być realizowany przez oferenta w całości w miejscu wskazanym w ofercie.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Ustka z siedzibą w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia do 15 grudnia w latach 2018-2020
Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), które świadczą usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

Minimalne wymagania stawiane realizatorowi programu zdrowotnego niezbędne do jego realizacji:
1) zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora programu zdrowotnego w świetle obowiązujących przepisów z przedmiotem programu zdrowotnego,
2) w zakresie personelu udzielającego świadczeń w ramach programu zdrowotnego:
a) co najmniej 1 lekarz,
b) co najmniej 1 pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej z uprawnieniami do wykonania szczepień,
c) personel do obsługi organizacyjnej programu odpowiedzialny za rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych,
3) w zakresie dostępności do świadczeń w ramach programu zdrowotnego:
a) dostępność do świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym 1 raz w godzinach popołudniowych (co najmniej do godziny 17:00)
4) w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały:
a) wyposażenie gabinetu lekarskiego i gabinetu szczepień zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Oferent zobowiązany jest realizować program w placówce na terenie gminy Ustka oraz posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów leczniczych świadczących usługi szczepień ochronnych.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24,76-270 Ustka, pokój nr 106 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, formularz oferty oraz proponowany projekt umowy na realizację świadczeń można otrzymać w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24,76-270 Ustka, pokój nr 106 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: http://bip.ustka.ug.gov.pl/ Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 59/ 815-24-22.

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2017 – 2020” - oferta na lata 2017-2020, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka do dnia 24 marca 2017 roku do godz. 14:00.

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część.
W przypadku niezłożenia ofert na formularzy stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert. Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis – „potwierdzone za zgodność z oryginałem",datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności. Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.

Wszystkie oferty złożone po terminie nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce przy ul. Dunina 24 na posiedzeniu zamkniętym nie później niż w dniu 31 marca 2017 roku.
O wynikach konkursu podmioty, które złożyły ofertyw konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. Wójt Gminy Ustka ma prawo do odwołania konkursu, unieważnienia go oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Konkurs może zostać przeprowadzony w innym terminie.
Wójt Gminy Ustka dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie przysługuje odwołanie.

Termin związania ofertą - -nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zawiera umowę na realizację zadania oraz przyjmuje obowiązek realizacji świadczeń.

Załączniki znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Ustka

Stanowisko Komisji Konkursowej

Czytany 4079 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 kwiecień 2017 09:59

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…